ELLIE MARTIN – VERDANT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Living for the Now

As Time Goes

Dancers Serenade

Never Will I Worry

Love Somehow Will Heal

Renewal

Steel Eye City

Verdant

Lucianita

Lady Liberty

Step Into Your Essence

Moments

 

Website Artiest

ELLIE MARTIN

www.elliemartinmusic.com

www.elliemartin.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Jazzsingerlife/

Op 12 mei jongstleden kwam dit debuutalbum van de Amerikaanse jazzzangeres Ellie Martin uit. Ze wordt in de wereld van vocale jazzuitvoeringen en beurzen erkend en is een zeer gerespecteerde zanger, componist, docent en geleerde op het gebied van jazzstudies. Momenteel is ze de vocale jazzleraar aan de Universiteit van Toledo, Ohio, evenals aan de Toledo School for the Arts. Ze speelt een breed scala aan repertoire van Braziliaanse muziek, American Songbook, Bebop, evenals haar originele composities. Ellie is een onverschrokken improvisator en levert liedjes met individualiteit, passie en eerlijkheid. Hoogtepunten in zijn carrière zijn optreden op het Pittsburgh Jazz Festival, het Sunset Jazz Festival en het Michigan Jazz Festival. Ze was de prominente zangeres bij het National Arab Orchestra in San Antonio, Texas, en trad op naast jazzgrootheden Geri Allen, Terri Lynne Carrington, Esperanza Spalding, de New York Voices, Jon Hendricks en Afro Blue. Ellie was al van jongs af aan in jazz geïnteresseerd. In 2008 behaalde ze haar Bachelor aan de McGill University in Montreal, en twee jaar later volgde een Master in vocale jazz aan de universiteit van Toledo. In 2016 volgde daar nog een PhD in jazzstudies op van de universiteit van Pittsburgh.

Nadat ze kanker overwon en een gezin startte ging ze samen met de voor een Grammy Award genomineerde pianist en zanger Peter Eldrigde, de Israëlische gitarist Ariel Kasler, bassist Kurt Khranke en de Costa Ricaanse percussionist (en echtgenoot) Olman Piedra aan de slag. Op dit debuut staan 12 originele tracks, die de loop van haar leven tijdens de laatste jaren volgen. ‘Living for the Now’, dat ze schreef voor haar 2 dochters, opent. In deze snelle samba wou ze hun hectische energie weergeven. De ballade ‘As Time Goes’ is een duet met Mike Harrison, en gaat over verloren liefde. Daarna volgt de tango van ‘Dancers Serenade’ met de Braziliaanse accordeonist Victor Gonçalves. ‘Never Will I Worry’ gaat over relaties die uitlopen over een echtscheiding, waarna het intieme ‘Love Somehow Will Heal’ geschreven werd voor een vriendin die overleed aan kanker. Ellie schreef ‘Renewal’ toen ze genezen was van kanker en het leven weer kon omarmen. ‘Steel Eye City’ is een hardbop eerbetoon aan de stad Pittsburgh, waar ze haar PhD behaalde. De titeltrack is een ballade over vernieuwing, gevolgd door het flamenco geïnspireerde ‘Lucianita’ slaat op haar dochter. Die Spaanstalige track kwam er na een bezoek aan Spanje voor die dochter geboren werd. Nadat Ellie in 2017 de Woman’s March bijwoonde schreef ze ‘Lady Liberty’, en die bevat een gitaarsolo door Keith Ganz. ‘Step Into Your Essence’ klinkt ietwat funky, en de afsluiter ‘Moments’ gaat over de dood van haar grootvader.

Deze cd is dus een muzikale reis doorheen Ellie’s leven als vrouw, moeder en overwinnares van kanker.


Patrick Van de Wiele (3½)

This debut album by the American jazz singer Ellie Martin was released on May 12th. Recognized in the world of jazz vocal performance and scholarship, she is a highly respected singer, composer, teacher and scholar of jazz studies. She is currently the vocal jazz teacher at the University of Toledo, Ohio, as well as the Toledo School for the Arts. She plays a wide variety of repertoire from Brazilian music, American Songbook, Bebop, as well as her original compositions. Ellie is a fearless improviser, delivering songs with individuality, passion and honesty. Career highlights include performing at the Pittsburgh Jazz Festival, the Sunset Jazz Festival and the Michigan Jazz Festival. She was the featured vocalist with the National Arab Orchestra in San Antonio, Texas, performing alongside jazz greats Geri Allen, Terri Lynne Carrington, Esperanza Spalding, the New York Voices, Jon Hendricks, and Afro Blue. Ellie was interested in jazz from an early age. In 2008 she received her Bachelor's degree from McGill University in Montreal, followed by a Master's degree in vocal jazz from the University of Toledo two years later. In 2016, he followed up with a PhD in jazz studies from the University of Pittsburgh.

After beating cancer and starting a family, she teamed up with Grammy Award-nominated pianist and singer Peter Eldrigde, Israeli guitarist Ariel Kasler, bassist Kurt Khranke, and Costa Rican percussionist (and husband) Olman Piedra. This debut contains 12 original tracks, which follow the course of her life during the last years. ‘Living for the Now’, which she wrote for her 2 daughters, opens. In this fast samba she wanted to show their frenetic energy. The ballad ‘As Time Goes’ is a duet with Mike Harrison, and is about lost love. This is followed by the tango of  'Dancers Serenade' with the Brazilian accordionist Victor Gonçalves. 'Never Will I Worry' is about relationships that end in divorce, after which the intimate 'Love Somehow Will Heal' was written for a friend who died of cancer. Ellie wrote 'Renewal' when she was cured of cancer and was able to embrace life again. 'Steel Eye City' is a hard bop tribute to the city of Pittsburgh, where she received her PhD. The title track is a ballad about renewal, followed by the flamenco-inspired 'Lucianita', which refers to her daughter. That Spanish-language track came after a visit to Spain before that daughter was born. After Ellie attended the 2017 Woman's March, she wrote ‘Lady Liberty’, which includes a guitar solo by Keith Ganz. 'Step Into Your Essence' sounds a bit funky, and the closing track 'Moments' is about the death of her grandfather.

This CD is therefore a musical journey through Ellie's life as a wife, mother and winner of cancer.

VAHAGN STEPANYAN – A NEW CHAPTER

DETAIL ALBUM

Tracks:

Synergy

Without Limits

Motion

Gravity

So Good

Toy

Revolution

Hold My Hand

 

Website Artiest

VAHAGN STEPANYAN

https://vahagnstepanyan.com

Toen een tienjarige jongen in het door oorlog verscheurde Armenië vol vertrouwen aan zijn pianoleraar vertelde, dat hij op een dag zou spelen met beroemdheden uit de jazz en gospel, schoot ze meteen zijn ambities neer. Maar de jongen bleef standvastig en onverschrokken en reageerde uitdagend met de woorden: “Mark this day on your calendar because one day it will happen for me.” In de tussenliggende jaren tussen die vroege pianolessen en het opnemen van dit album, werd Vahagn klassiek geschoold in compositie, en leerde hij de kunst van het produceren. Hij begon liedjes te verkopen aan Armeense artiesten en te spelen in jazzclubs in zijn geboorteland, maar leerde zuurverdiende zakelijke muzieklessen door slechts vier dollar te krijgen als hij al betaald werd. Vahagn kreeg een saxofoon die hij prompt verkocht om een computer te kopen, zodat hij liedjes kon leren arrangeren. Tijdens een bezoek aan de USA in 2009 werd hij aangemoedigd door de reacties op zijn meesterlijke keyboardcapaciteiten. Vier jaar later zorgden moeilijke omstandigheden ervoor dat hij niet eens een toetsenbord had om op te oefenen. Toch zette hij door. Flits vooruit naar het heden, anderhalf jaar nadat hij met zijn gezin naar Los Angeles was verhuisd om zijn droom te realiseren, omringde toetsenist Vahagn Stepanyan zich met Grammy-winnende muzikanten, producers en technici van wereldklasse om zijn tweede album op te nemen, met de toepasselijke titel ‘A New Chapter’.

Vahagn componeerde en arrangeerde acht nummers voor de jazzfusion collectie die op 19 mei uitkwam. Hij kreeg versterking van gastartiesten zoals van de elfvoudig Grammy-winnende trompettist Philip Lassiter (Prince, Ariana Grande), Grammy-genomineerde gitaristen Greg Howe en Mark Lettieri (Snarky Puppy, platina-verkopende saxofonist Dave Koz, bassist Ida Nielsen (Prince), powerhouse-drummer Eric Moore en andere ervaren spelers.

Op de complexe opener ‘Synergy’, die tevens de eerste single eruit is, hoor je saxofonist Dave Koz, waarna Mark Lettieri op het snelle ‘Without Limits’ het vocale werk van Vahagn ondersteunt met vurig gitaarwerk. De baslijnen van Ida Nielsen openen ‘Motion’, met elektrische gitaar van Roy Ziv. Op ‘Gravity’ komen gitarist Greg Howe en trompettist Philip Lassiter op de voorgrond, en de drums van Eric Moore domineren ‘So Good’, naast keyboards van Vahagn, gitaarsolo van Feodor Dosumoy en de bas van Melvin Lee Davis (Chaka Kahn, Lee Ritenour, George Benson, Gerald Albright). Het licht Latin getinte ‘Toy’ krijgt begeleiding van de Braziliaanse drummer Cleverson Silva en de Venezolaanse bassist Isai Romero. Het explosieve ‘Revolution’ wordt ondersteund door Wojtek Pilichowski’s bas en Dosumov’s gitaarspel. Als afsluiter koos Vahagn voor een solostuk en dat werd ‘Hold My hand’, een track met contemplatieve, poëtische en filmische schoonheid.

Vahagn wist dat het proces van het opnemen van dit album transformerend zou zijn, en hij documenteerde de sessies in een vijfdelige videoserie samen met een teaser video, die de korte documentaireserie samenvat. Elke aflevering neemt kijkers mee naar de opnamestudio en legt de muzikanten vast die praten over het maken van het album. Hoezeer Stepanyan ook respect en eerbied uitstraalt voor de virtuoze muzikanten die in het project centraal staan, ze reflecteren evenveel bewondering en lof voor de wonderbaarlijke vaardigheden van de toetsenist-pianist.

Een opmerkelijke prestatie dus zowel in productie, arrangeren, songwriting en muzikaliteit. Vahagn besluit met de woorden: “I still have goals to reach. Mostly, I want people to recognize me not only as a jazz musician but as someone who writes and produces pop, R&B, soul, lo-fi, funk and gospel music as well as film soundtracks. If you have a dream, set your goals and go for it without any excuses. Never give up. Believe in yourself. Keep focused on your passion, work hard and invest in your future.”

Daarin ben je zeker geslaagd Vahagn!

 

Patrick Van de Wiele (4)

When a ten-year-old boy in war-torn Armenia confidently told his piano teacher that he would one day play with jazz and gospel celebrities, she instantly shot down his ambitions. But the boy remained steadfast and undeterred and responded defiantly with the words: “Mark this day on your calendar because one day it will happen for me.” In the intervening years between those early piano lessons and the recording of this album, Vahagn was classically trained in composition, and learned the art of production. He started selling songs to Armenian artists and playing in jazz clubs in his native country, but learned hard-earned business music lessons by being paid only four dollars if paid at all. Vahagn was given a saxophone which he promptly sold to buy a computer so that he could learn how to arrange songs. During a visit to the USA in 2009, he was encouraged by the response to his masterful keyboard skills. Four years later, difficult circumstances meant that he didn't even have a keyboard to practice on. Still, he persevered. Flash forward to the present, a year and a half after moving his family to Los Angeles to realize his dream, keyboardist Vahagn Stepanyan surrounded himself with world-class Grammy-winning musicians, producers and engineers to record his sophomore album, featuring the aptly titled 'A New Chapter'.

Vahagn composed and arranged eight songs for the jazz fusion collection that came out on May 19. He was joined by guest artists such as 11-time Grammy-winning trumpeter Philip Lassiter (Prince, Ariana Grande), Grammy-nominated guitarists Greg Howe and Mark Lettieri (Snarky Puppy, platinum-selling saxophonist Dave Koz, bassist Ida Nielsen (Prince), powerhouse drummer Eric Moore and other experienced players.

On the complex opener 'Synergy', which is also the first single out, you can hear saxophonist Dave Koz, after which Mark Lettieri supports Vahagn's vocal work with fiery guitar work on the fast 'Without Limits'. Ida Nielsen's bass lines open 'Motion', with Roy Ziv's electric guitar. On 'Gravity', guitarist Greg Howe and trumpeter Philip Lassiter come to the fore, and Eric Moore's drums dominate 'So Good', alongside keyboards by Vahagn, guitar solo by Feodor Dosumoy and bass by Melvin Lee Davis (Chaka Kahn, Lee Ritenour, George Benson, Gerald Albright). The slightly Latin tinted 'Toy' is accompanied by Brazilian drummer Cleverson Silva and Venezuelan bassist Isai Romero. The explosive 'Revolution' is supported by Wojtek Pilichowski's bass and Dosumoy's guitar playing. To conclude, Vahagn opted for a solo piece and that became 'Hold My hand', a track with contemplative, poetic and cinematic beauty.

Vahagn knew the process of recording this album would be transformative, and he documented the sessions in a five-part video series along with a teaser video that summarizes the short documentary series. Each episode takes viewers into the recording studio and captures the musicians talking about making the album. As much as Stepanyan exudes respect and reverence for the virtuoso musicians at the heart of the project, they equally reflect admiration and praise for the prodigious skills of the keyboardist-pianist.

A remarkable achievement in production, arranging, songwriting and musicality. Vahagn concludes with the words: “I still have goals to reach. Mostly, I want people to recognize me not only as a jazz musician but as someone who writes and produces pop, R&B, soul, lo-fi, funk and gospel music as well as film soundtracks. If you have a dream, set your goals and go for it without any excuses. Never give up. Believe in yourself. Keep focused on your passion, work hard and invest in your future.”

You certainly succeeded Vahagn!

MORTON JONES – INFINITE

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Soaring

02 Ascending

03 Glistening

04 Drifting

05 Sinking

06 Descending

07 Landing

08 Blue

09 Setting

10 Engulfed

11 Reflecting

12 Hovering

13 Watching

14 Endless

 

Website Artiest

MORTON JONES

https://www.heartdancerecords.com/doug-morton-and-russ-jones

https://mortonjones.bandcamp.com/album/infinite

Op 19 mei verscheen dit nieuwe digitale album van de Amerikaanse keyboardspeler Douglas Morton uit Cupertino, Californië. Hij begon al kort nadat hij geboren was keyboards te bespelen, en was erdoor gefascineerd, maar tevens aangetrokken tot orgels en piano. Op zijn fietsje reed hij naar de lokale muziekwinkel, en bespeelde er elk instrument. De verkopers beseften dat hij er niet weg wilde. Aldus schaften zijn ouders voor hem zijn eerste orgel aan, waarop hij non-stop speelde. Santana, Gershwin en The Beatles passeerden de revue. Douglas was een demo-artiest voor Thomas Organs, die tijdens zijn jeugd in Santa Cruz en Monterey optrad. Hij ging naar school in Cupertino en Victoria, BC, speelde in zijn tienerjaren in bands en migreerde later terug naar Santa Cruz, Californië. Toen hij Russ Jones ontmoette via een wederzijdse vriend in 2019, zetten beiden een jam op in het huis van Douglas in Park City, Utah. Na een beetje kletsen, plugden ze in en ontstond er onmiddellijk een magische en muzikale flow. Gelukkig werd de opnameknop ingedrukt en werd de hele sessie van twee uur opgenomen. Toen ze later luisterden, realiseerden ze zich hoe sterk de band tussen hen is. Morton’s filmische orkestrale pads bieden een oceaan van textuur voor Jones' zwevende fluitlijnen die sonische beelden creëren waardoor de verbeelding van de luisteraar de vrije loop kan gaan. Morton Jones albums zijn niet gelaagd en opgebouwd, ze worden allemaal live in de studio gespeeld, waardoor ze zich muzikaal en psychisch kunnen inleven.

Russ Jones is een fluitist uit Utah, oorspronkelijk afkomstig uit de bergen van Californië. De muzikale reis van Russ begon met zijn spirituele reis naar Mexico, waar hij in 2011 zijn eerste fluit kocht. Als autodidactisch fluitist ontwikkelde Russ eerst een band met een fluit in Indiaanse stijl, voordat hij zijn arsenaal uitbreidde met fluiten uit de hele wereld. Jones’ eerste soloalbum werd opgenomen in 2014, waarna hij begon op te treden tijdens huisconcerten, New Age festivals en werkte als studiomuzikant voor filmmuziek. De fluitcollectie van Jones omvat historische Native American Flutes, waaronder de Shakuhachi en de Kaval.

Hun digitaal album is een ontspannende, meditatieve en filmische uitgave. Ze componeerden alle songs zelf, en bekomen zo een ambient, ontspannende, en meditatieve sound. Ten zeerste geschikt voor meditatie, relaxatie, reiki, spa enz. Ontspan aldus tot in het oneindige, en laat uw verbeelding de vrije loop!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On May 19, this new digital album by the American keyboard player Douglas Morton from Cupertino, California was released. He started playing keyboards shortly after he was born, and was fascinated by them, but also attracted to organs and piano. He rode his bicycle to the local music store and played every instrument. The sellers realized he didn't want to leave. So his parents bought him his first organ, on which he played non-stop. Santana, Gershwin and The Beatles were reviewed. Douglas was a demo artist for Thomas Organs, who performed in Santa Cruz and Monterey while growing up. He went to school in Cupertino and Victoria, BC, played in bands in his teens and later migrated back to Santa Cruz, California. When he met Russ Jones through a mutual friend in 2019, both set up a jam at Douglas' Park City, Utah home. After a bit of chatting, they plugged in and immediately a magical and musical flow ensued. Fortunately, the record button was pressed and the entire two-hour session was recorded. When they listened later, they realized how strong the bond between them is. Morton's cinematic orchestral pads provide an ocean of texture for Jones' soaring flute lines that create sonic images that allow the listener's imagination to run wild. Morton Jones albums are not layered and built up, they are all played live in the studio, which allows them to empathize musically and psychologically.

Russ Jones is a flutist from Utah, originally from the mountains of California. Russ's musical journey began with his spiritual journey to Mexico, where he purchased his first flute in 2011. A self-taught flautist, Russ first developed a rapport with a Native American-style flute before expanding his arsenal to include flutes from around the world. Jones' first solo album was recorded in 2014, after which he began performing at house concerts, New Age festivals and working as a studio musician for film scores. Jones' flute collection includes historic Native American Flutes, including the Shakuhachi and the Kaval.

Their digital album is a relaxing, meditative and cinematic release. They composed all songs themselves, resulting in an ambient, relaxing, and meditative sound. Very suitable for meditation, relaxation, reiki, spa etc. So relax to infinity, and let your imagination run wild!

DAVE ERICKSON PROJECT (DEP) – JAMB

DETAIL ALBUM

Tracks:

Smooth Brew

Welcome Back

Eventide

JAMB

After Hours

Funky Bones

Fine Time

Blue Waves

Hit the Green

Give Up the Hate

 

Website Artiest

DAVE ERICKSON PROJECT

www.daveericksonproject.com

www.facebook.com/daveericksonproject

Dave Erickson is een gitarist en componist uit Denver, Colorado en richtte in 2013 de contemporary jazzband Dave Erickson Project op. Dat jaar kwam ook hun debuutalbum ‘Pinnacle’ uit, en Dave componeerde hiervoor alle songs. De opvolger daarvan ‘City Nights’ verscheen in 2015, in 2020 was het de beurt aan de EP ‘Open Sky’ en in 2021 volgde dan de EP ‘Upside’. De band bestaat nu naast Dave op gitaar, uit Chuck Leichner op keyboards en piano, Deon Kuhl op drums en Kim Stone (Spyro Gyra, The Rippingtons) op bas. Op 24 april jongstleden is hun nieuwste album uitgebracht, met daarop 10 tracks. ‘Smooth Brew’ is de opener, die je onmiddellijk meeneemt op een aangename “feel good trip”. ‘Welcome Back’ volgt daarna, terwijl ‘Eventide’ aangenaam klinkt. De titeltrack is een uptempo nummer, dat bijzonder geschikt is om op te dansen. Op ‘After Hours’ gaat het heel wat kalmer aan toe, maar de funk spant de kroon op ‘Funky Bones’. Daarna kan je genieten van een relaxte ‘Fine Time’, gevolgd door de single ‘Blue Waves’, die je doet wegdromen van een tropisch strand met zachte golven. Dit nummer doet me overigens sterk denken aan The Rippingtons. Op ‘Hit the Green’ zakt het tempo weer omlaag, en afsluiter ‘Give Up the Hate’ gaat meer de kant van uptempo jazzfunk met zelfs ietwat fusion op. Alles bij mekaar, voor mij een aangename kennismaking met deze contemporary & smooth jazz van het Dave Erickson Project!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Dave Erickson is a guitarist and composer from Denver, Colorado who founded the contemporary jazz band Dave Erickson Project in 2013. Their debut album 'Pinnacle' was also released that year, and Dave composed all the songs for it. Its successor 'City Nights' was released in 2015, in 2020 it was the turn of the EP 'Open Sky' and in 2021 the EP 'Upside' followed. The band now consists of Dave on guitar, Chuck Leichner on keyboards and piano, Deon Kuhl on drums and Kim Stone (Spyro Gyra, The Rippingtons) on bass. On April 24 their latest album was released, containing 10 tracks. 'Smooth Brew' is the opener, which immediately takes you on a pleasant "feel good trip". 'Welcome Back' follows next, while 'Eventide' sounds pleasant. The title track is an up-tempo song, which is particularly suitable for dancing. Things are a lot calmer on 'After Hours', but the funk takes the crown on 'Funky Bones'. Then you can enjoy a relaxed 'Fine Time', followed by the single 'Blue Waves', which makes you dream of a tropical beach with soft waves. This song reminds me a lot of The Rippingtons. On 'Hit the Green' the tempo drops again, and closing track 'Give Up the Hate' goes more in the direction of up-tempo jazz funk with even a bit of fusion. All in all, for me a pleasant introduction to this contemporary & smooth jazz from The Dave Erickson Project!

KEISUKE SAKAI – BUTTERFLY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Yume

Kiriko

Someday

Natsu No Yo

Rain

Hana

Butterfly

 

Website Artiest

KEISUKE SAKAI

https://lemongrassmusic.de/artists/Keisuke-Sakai/

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/butterfly

De Japanse muziekproducer, live ambient muzikant en synthesizerspeler Keisuke Sakai leeft in de hoofdstad Tokio. Terwijl hij in 1998 op de universiteit in San Diego, Californië zat, leerde hij geluidsbewerking en begon gitaar spelen in een lokale experimentele band. Tevens trad hij aan op podia in Los Angeles. Nadat hij vijf jaar doorgebracht had in de USA, verhuisde hij terug naar Japan en begon zijn eigen muziek te produceren, door gebruik te maken van een laptop. Het merendeel van zijn muziek is Downtempo en Chill-out. In 2012 verhuisde hij naar het platteland van Japan en begon met het produceren van omgevingsgeluid voor tentoonstellingen in musea, installaties, podiumkunsten en workshops. Zijn eerste EP, ‘Wa No Ne’ (geluiden uit Japan), is een verzameling van 6 ambient nummers. De track ‘Mizu Sumu’ (zuiverend water), een liedje daaruit, is meer dan 2 miljoen keer afgespeeld op Spotify. Volgens Keisuke was het lied geïnspireerd door de schoonheid van de Japanse seizoenen. Als onderdeel van een Japanse band, woonde hij in 2014 het Buddagaya's Bodh Mahotsavd muziekfestival bij. Toentertijd woonde hij 8 jaar in Hokuriku in West Japan nabij de zee. In het jaar 2022, verhuisde Keisuke terug naar Tokio en bracht 6 maanden door in de studio om aan dit tweede album te werken. Nu introduceert hij 7 nieuwe tracks, vol van de geest van de cultuur van zijn land en verbondenheid met de natuur. Dit digitaal album kwam al op 12 mei uit. Mooie ambient muziek, die dicht bij de natuur staat.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Japanese music producer, live ambient musician and synthesizer player Keisuke Sakai lives in the capital Tokyo. While attending college in San Diego, California in 1998, he learned sound editing and began playing guitar in a local experimental band. He also performed on stages in Los Angeles. After spending five years in the USA, he moved back to Japan and started producing his own music using a laptop. Most of his music is Downtempo and Chill-out. In 2012 he moved to rural Japan and began producing ambient sound for exhibitions in museums, installations, performing arts and workshops. His first EP, 'Wa No Ne' (sounds from Japan), is a collection of 6 ambient songs. The track 'Mizu Sumu' (purifying water), a song from it, has been played more than 2 million times on Spotify. According to Keisuke, the song was inspired by the beauty of the Japanese seasons. As part of a Japanese band, he attended Buddagaya's Bodh Mahotsavd music festival in 2014. At that time he lived for 8 years in Hokuriku in Western Japan near the sea. In the year 2022, Keisuke moved back to Tokyo and spent 6 months in the studio working on this second album. Now he introduces 7 new tracks, full of the spirit of his country's culture and connection with nature. This digital album was already released on May 12th. Beautiful ambient music, which is close to nature.

DAN WILSON - THINGS ETERNAL

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Sticology
  2. Since a Hatchet Was a Hammer
  3. Eleanor Rigby
  4. For Tomorrow Bass Intro
  5. For Tomorrow
  6. Things Eternal
  7. Bird Like
  8. Smile Please
  9. Tell Me a Bedtime Story
  10. Pilgrimage Intro
  11. Pilgrimage
  12. Let Your Soul Be Your Pilot

 

Website Artiest

DAN WILSON

www.danwilsonguitar.com

Over 2 dagen verschijnt het nieuwe album van de Amerikaanse gitarist Dan Wilson. Zoals menig jazzmuzikant vóór hem, verbeterde Wilson zijn vaardigheden in de kerk. “This wasn't your average gospel church where cats are just chicken-picking,” legt hij uit. “The music in the church that I grew up in is entirely driven by guitar. I can name thirty great guitarists offhand, generations of players dating back to the forties and fifties. I had never heard of Grant Green or Wes Montgomery or George Benson, but their indirect influence was coming to me through the guys I listened to in church.” Hoewel spelen in de seculiere jazzwereld werd afgekeurd, had Wilson weinig keus toen een jazz minnende oom zijn muzikale horizon verbreedde. “He played me The Dynamic Duo by Jimmy Smith and Wes Montgomery,” herinnert hij zich. “I heard them play ‘Down by the Riverside’ and from that moment I knew this was what I wanted to do for a living.". Vanuit zijn thuisbasis in Akron, Ohio werd Wilson een constante aanwezigheid op de scènes in zowel Pittsburgh als Cleveland. Hij kwam in 2014 onder de aandacht van orgelist Joey DeFrancesco via de drummer Carmen Intorre, Jr., wiens lange ambtstermijn bij Pat Martino spreekt over zijn smaak in gitaristen. Wilson ontving kort daarna een e-mail waarin hij hem uitnodigde om met DeFrancesco mee te gaan naar het Dirty Dog Jazz Café buiten Michigan. En zo vervoegde Dan diens band en toerde ermee rond. Dit is nu zijn vierde album, dat hij samen met Christian McBride produceerde. Dan kreeg hulp van Glenn Zaleski (Fender Rhodes), Brandon Rose (bas), David Throckmorton (drums) en van Theron Brown (orgel op tracks 11, 12), Nigel Hall (zang op track 12), Durrell LeGrair (zang op tracks 8, 12), Tommy Lehman (zang op tracks 8, 12), Jessica Yafanaro (zang op tracks 6, 8, 12).

De single ‘Sticology’ opent met een voicemail van DeFrancesco, en verwijst naar het feit dat Dan uit zijn kot moet komen. ‘Since a Hatchet Was a Hammer’ is een originele track, opgedragen aan zijn tante Mary. ‘Eleanor Rigby’ is uiteraard een cover van The Beatles, waarna ‘For Tomorrow’, na de basintro, afkomstig is van McCoy Tyner. De titeltrack is ook weer een origineel nummer, gebaseerd op een levendige droom. Freddie Hubbard’s ‘Bird Like’ is een jazzklassieker, terwijl ‘Smile Please’ een cover van Stevie Wonder is. Herbie Hancock’s ‘Tell Me a Bedtime Story’ volgt daarop, en ‘Pilgrimage’ van Michael Brecker krijgt eerst een intro. Sting’s ‘Let Your Soul Be Your Pilot’ sluit af in een zachte ietwat bluesy sfeer.

Een gitarist die aldus klassiekers met nieuw werk combineert. Dan draagt het op aan al de mensen die cruciaal waren voor hem, en hij reeds verloor.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The new album by American guitarist Dan Wilson will be released in 2 days. Like many a jazz musician before him, Wilson honed his skills in church. “This wasn't your average gospel church where cats are just chicken-picking,” he explains. “The music in the church that I grew up in is entirely driven by guitar. I can name thirty great guitarists offhand, generations of players dating back to the forties and fifties. I had never heard of Grant Green or Wes Montgomery or George Benson, but their indirect influence was coming to me through the guys I listened to in church.” Although playing was frowned upon in the secular jazz world, Wilson had little choice when a jazz-loving uncle broadened his musical horizons. “He played me The Dynamic Duo by Jimmy Smith and Wes Montgomery,” he recalls. “I heard them play 'Down by the Riverside' and from that moment I knew this was what I wanted to do for a living." From his home base in Akron, Ohio, Wilson became a constant presence on the scenes in both Pittsburgh and Cleveland He came to the attention of organist Joey DeFrancesco in 2014 through the drummer Carmen Intorre, Jr., whose long tenure with Pat Martino speaks to his taste in guitarists. Wilson received an email shortly after inviting him to join DeFrancesco going to the Dirty Dog Jazz Café outside of Michigan. And so Dan joined his band and toured with it. This is now his fourth album, which he co-produced with Christian McBride. Dan had help from Glenn Zaleski (Fender Rhodes), Brandon Rose (bass), David Throckmorton (drums) and Theron Brown (organ on tracks 11, 12), Nigel Hall (vocals on track 12), Durrell LeGrair (vocals on tracks 8, 12), Tommy Lehman (vocals on tracks 8, 12), Jessica Yafanaro (vocals on tracks 6, 8, 12).

The single 'Sticology' opens with a voicemail from DeFrancesco, and refers to the fact that Dan needs to get out of his room. ‘Since a Hatchet Was a Hammer’ is an original track dedicated to his Aunt Mary. 'Eleanor Rigby' is of course a cover of The Beatles, after which 'For Tomorrow', after the bass intro, comes from McCoy Tyner. The title track is also an original song, based on a vivid dream. Freddie Hubbard's ‘Bird Like’ is a jazz classic, while ‘Smile Please’ is a Stevie Wonder cover. Herbie Hancock's ‘Tell Me a Bedtime Story’ follows, and Michael Brecker's "Pilgrimage" gets an intro first. Sting's 'Let Your Soul Be Your Pilot' closes in a soft somewhat bluesy atmosphere.

A guitarist who thus combines classics with new work. Dan dedicates it to all the people who were crucial to him, and he already lost.

VARIOUS ARTISTS – LET’S STOMP! – MERSEYBEAT AND BEYOND 1962-1969

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
1. Lee Curtis & The All Stars – Let’s Stomp
2. The Searchers – Farmer John
3. Gerry & The Pacemakers – Slow Down
4. The Swinging Blue Jeans – Hippy Hippy Shake
5. The Big Three – Some Other Guy
6. Johnny Sandon & The Remo Four – Lies
7. The Chants – I Don’t Care
8. Wailin’ Howie Casey & The Seniors – Double Twist
9. The Undertakers – Just A Little Bit
10. Billy J. Kramer With The Dakotas – Bad To Me
11. The Fourmost – I’m In Love
12. Faron’s Flamingos – Do You Love Me
13. Ian & The Zodiacs – Beechwood 4-5789
14. Freddie Starr & The Midnighters – Peter Gunn Locomotion (Alternative Mix)
15. The Vernons Girls – Lover Please
16. The Chants – Come Go With Me
17. The Searchers – Sweets For My Sweet
18. Jeannie & The Big Guys – Sticks and Stones
19. The Dennisons – You Don’t Know What Love Is
20. King Size Taylor – Somebody’s Always Trying
21. Billy Fury – Nothing Shakin’ (But The Leaves On The Trees)
22. Glenda Collins – I Feel So Good
23. Howie Casey & The Seniors – I Ain’t Mad At You
24. Denny Seyton & The Sabres – House Of Bamboo
25. Cilla Black – Love Of The Loved
26. Lyn Cornell – Sally Go Round The Roses
27. The Merseybeats – Our Day Will Come
28. Wellington Wade (Ian & The Zodiacs) – It Ain’t Necessarily So
29. The Kinsleys – Do Me A Favour
30. The Big Three – What’d I Say (Live At The Cavern)
Bonus Demos
31. Earl Preston & The TTs (Featuring Cy Tucker) – Bony Moronie
32. Rory Storm & The Hurricanes – Lend Me Your Comb
33. Savva & The Democrats – Shakin’ All Over
34. Mike & The Thunderbirds – Web Of Love

 

DISC TWO
1. The Mojos – Everything’s Al’right
2. Gerry & The Pacemakers – Why Oh Why
3. The Liverbirds – Talking About You
4. The ’Takers (The Undertakers) – If You Don’t Come Back
5. Tony Jackson With The Vibrations – Bye Bye Baby
6. The Searchers – When You Walk In The Room
7. The Swinging Blue Jeans – Make Me Know You’re Mine
8. The Black Knights – I Gotta Woman
9. Earl Royce & The Olympics – Shake A Tail Feather
10. Beryl Marsden – Music Talk
11. The Fourmost – The In Crowd
12. The Trends – The Way You Do The Things You Do
13. The Breakaways – That’s How It Goes
14. Four Just Men – Things Will Never Be The Same
15. Tommy Quickly & The Remo Four – Wild Side Of Life
16. The Pathfinders – Lonely Room (Previously Unreleased)
17. Jason Eddie & The Centremen – Come On Baby (Alternative Mix)
18. The Koobas – Somewhere In The Night
19. The Eyes – She
20. The Connoisseurs – Make Up Your Mind
21. Greta Ann – Sadness Hides The Sun
22. The Roadrunners – Cry, Cry, Cry
23. The Cryin’ Shames – Please Stay (Alternative Mix)
24. Mark Peters – Don’t Cry For Me
25. Earl Preston’s Realms – Daddy Rolling Stone
26. The Richmond Group – Cops And Robbers
27. Michael Allen – I Can’t Stand It
Bonus Demos
28. Them Calderstones – What’cha Gonna Do About It
29. The Four Originals – You Won’t Be Leaving
30. The Newtowns – Tomorrow

 

DISC THREE
1. Tony Jackson With The Vibrations – Fortune Teller
2. The Kirkbys – It’s A Crime
3. The Koobas – A Place I Know
4. Paddy, Klaus & Gibson – No Good Without You Baby
5. Paul & Ritchie & The Cryin’ Shames v- Come On Back (Alternative Mix)
6. Billy J Kramer With The Dakotas – We’re Doing Fine
7. Johnny Gustafson – Take Me For A Little While
8. Eddie Cave & The Fyx – Fresh Out Of Tears
9. Chris Curtis – Aggravation
10. The 5 a.m. Event – I Wash My Hands In Muddy Water
11. The Clayton Squares – Imagination
12. The Merseys – Sorrow (Alternative Version)
13. The Thoughts – All Night Stand (US Version)
14. The Maracas – A Different Drummer (Previously Unreleased)
15. The Lomax Alliance – You Better Get Going Now
16. Wimple Winch – Rumble On Mersey Square South
17. The Seftons – I Can See Through You
18. Bill Kenwright & The Runaways – I Want To Go Back There Again
19. The 23rd Turnoff – Michael Angelo
20. Focal Point – Girl On The Corner
21. The Swinging Blue Jeans – Keep Me Warm (’Til The Sun Shines)
22. Samantha Jones – This Is The Real Thing (Previously Unreleased)
23. The Remo Four – Heart Beat
24. The Lomax Alliance – Give What You Take
25. The Perishers – Bye Bye Baby
26. The Merseys – So Sad About Us
27. The Quotations – Cool It
28. Satin Bells – I Stand Accused (Of Loving You)
29. Cilla Black – Step Inside Love

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Al jaren loop ik met het idee rond om Liverpool te bezoeken, in de voetsporen van The Beatles en andere bands van de Merseybeat te lopen, maar het komt er niet van. Die Merseybeat is immers vernoemd naar de gelijknamige rivier die door Liverpool stroomt. Merseybeat was een kort fenomeen, maar enorm invloedrijk over de hele wereld. Het explodeerde landelijk in 1963 voordat Merseybeat-groepen de “British Invasion” van de Amerikaanse hitlijsten aanvoerden. Geïnspireerd door Amerikaanse rock-'n-roll, R&B en Motown en de D.I.Y. houding van skiffle, rockten de beatgroepen uit Liverpool in clubs zoals The Cavern en de Star-Club in Hamburg, en organiseerden grotere “Big Beat” sessies in The Tower Ballroom in New Brighton. The Searchers en Gerry and The Pacemakers behaalden succes op het wereldtoneel, anderen kwamen nooit uit hun buurt, maakten een paar 45's of zelfs demo's en verdwenen. Deze driedelige cd-box viert die scène op de eerste twee schijven, en op schijf drie wordt een aantal van de briljante mod-, freakbeat-, psych- en Mersey-soulmuziek gepresenteerd die uit Liverpool kwam toen de Merseybeat-zeepbel barstte, en de pers en het publiek elders keken. Ze belicht de baanbrekende beweging die de wereld The Beatles heeft gebracht, maar overschaduwd werd door hun succes. Hun nummers mochten echter wegens licentieproblemen niet worden opgenomen. Toch zijn 4 van hun liedjes opgenomen door andere bands. Daarom is het zeker interessant om die andere bands te (her)ontdekken. En hier staan tal van hits tussen zoals ‘Hippy Hippy Shake’ door The Swinging Blue Jeans, ‘Sweets for My Sweet’ door The Searchers, ‘When You Walk in the Room’ door The Searchers enz. Motown songs zoals ‘Do You Love Me’ in de versie van Faron Flamingos, ‘Beechwood 4-5789’ door Jam & The Zodiacs, ‘Bye Bye Baby’ door Tony Jackson with The Vibrations, ‘The Way You Do the Things You Do’ door The Trends, komen hierop ook voor. Covers zoals ‘Peter Gunn Locomotion’ door Freddie Starr and The Midnighters, ‘Our Day Will Come’ door The Merseybeats, ‘What’d I Say’ door The Big Three, ‘Shakin All Over’ door Savva and The Democrats werden ook opgenomen. Daarnaast tevens The Chants (met Eddy Amoo later van The Real Thing), The Undertakers en Lomax Alliance (beiden geleid door Jackie Lomax die later bij Apple tekende) en The Kirkbys en The 23rd Turnoff wiens zanger/gitarist Jimmy Campbell was. Vijf nummers zijn nieuw gemasterd van 'Tea Chest Tapes' van producer Joe Meek, waaronder de magnifieke “tear jerker” 'Please Stay' van The Cryin' Shames, en het niet eerder uitgebrachte 'A Different Drummer' van The Maracas. Andere rariteiten zijn een nog niet eerder uitgebracht nummer van Birkenhead's The Pathfinders uit producer Shel Talmy's schatkamer en een fantastisch nummer van ex Vernons Girl, Samantha Jones gevonden op een goed bewaard gebleven acetaat, plus nummers van The Dennisons, The Seftons en The Perishers die voor de eerste maal op cd zijn uitgebracht.

Een prachtig overzicht dus van die Merseybeat! Ideaal voor wie een totaalbeeld wil hebben.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

For years I've been thinking about visiting Liverpool, following in the footsteps of The Beatles and other bands of the Merseybeat, but never got around to it. After all, the Merseybeat is named after the river of the same name that flows through Liverpool. Merseybeat was a brief phenomenon, but hugely influential around the world. It exploded nationwide in 1963 before Merseybeat groups topped the US charts' "British Invasion". Inspired by American rock and roll, R&B and Motown and the D.I.Y. With the attitude of skiffle, Liverpool beat groups rocked out at clubs such as The Cavern and the Star-Club in Hamburg, and staged bigger “Big Beat” sessions at The Tower Ballroom in New Brighton. The Searchers and Gerry and The Pacemakers achieved success on the world stage, others never came close, made a few 45s or even demos and disappeared. This three-piece CD set celebrates that scene on the first two discs, and disc three showcases some of the brilliant mod, freakbeat, psych and Mersey soul music that came out of Liverpool when the Merseybeat bubble burst, and the press and public looked elsewhere. She highlights the ground-breaking movement The Beatles brought to the world, but was overshadowed by their success. However, their songs were not allowed to be recorded due to licensing issues. Yet 4 of their songs have been recorded by other bands. That is why it is certainly interesting to (re)discover those other bands. And here are numerous hits such as 'Hippy Hippy Shake' by The Swinging Blue Jeans, 'Sweets for My Sweet' by The Searchers, 'When You Walk in the Room' by The Searchers etc. Motown songs such as 'Do You Love Me ' in the version of Faron Flamingos, 'Beechwood 4-5789' by Jam & The Zodiacs, 'Bye Bye Baby' by Tony Jackson with The Vibrations, 'The Way You Do the Things You Do' by The Trends, also appear on this . Covers such as ‘Peter Gunn Locomotion’ by Freddie Starr and The Midnighters, ‘Our Day Will Come’ by The Merseybeats, ‘What'd I Say’ by The Big Three, ‘Shakin All Over’ by Savva and The Democrats were also included. Also included are The Chants (with Eddy Amoo later of The Real Thing), The Undertakers and Lomax Alliance (both fronted by Jackie Lomax who later signed with Apple) and The Kirkbys and The 23rd Turnoff whose vocalist/guitarist was Jimmy Campbell. Five songs have been newly mastered from producer Joe Meek's Tea Chest Tapes, including The Cryin' Shames' magnificent “tear jerker” ‘Please Stay’, and The Maracas' previously unreleased ‘A Different Drummer’. Other rarities include an unreleased track by Birkenhead's The Pathfinders from producer Shel Talmy's treasure room and a fantastic track by ex Vernons Girl, Samantha Jones found on a well-preserved acetate, plus tracks by The Dennisons, The Seftons and The Perishers that released on CD for the first time.

A wonderful overview of that Merseybeat! Ideal for those who want an overall picture.

CHRISTOPH SEBASTIAN PABST – SOUTHERN ISLES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ibiza

Madeira

Azores

Palawan

 

Website Artiest

CHRISTOPH SEBASTIAN PABST

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006240586353

De Duitse muzikant Christoph Sebastian Pabst uit Priem aan de Chiemsee in Beieren kwam hier al eerder voorbij. Op 5 mei bracht Sine Music zijn nieuwste EP uit, en daarop staan 4 tracks die allemaal in het teken staan van zuiderse eilanden. Het is een muzikaal eerbetoon aan de schoonheid van die eilanden. Naast de reeds uitgebrachte uptempo single ‘Ibiza’, een mooi eiland in de Balearen waar ik al eenmaal met vakantie was, staan er nog 3 andere tracks op. Het prachtige bloemeneiland ‘Madeira’ is het thema van de volgende track. Op dit Portugese bloemeneiland in de Atlantische Oceaan verbleef ik al driemaal. Deze song bezit meer chill-out beats, die drijven op een zachte melodie, en zorgen voor een ontspannen en mysterieuze sfeer. Piano, gitaar en analoge synthesizers klaren de klus. Daarna reizen we iets verder naar de ‘Azores’, een naburig Portugees eiland ook in de Atlantische Oceaan, waar de natuur nog in volle pracht te bewonderen is. Christoph gebruikt hier elektronische geluiden en kalme strijkers om een ietwat meditatief moment te bekomen. Deze track is een uitnodiging om hier de ongeschonden natuurpracht te komen bewonderen. Van daar gaat het voor de laatste track richting Zuid Chinese Zee, meer bepaald naar het eiland ‘Palawan’ in de Filipijnen. Christoph laat zich hier leiden door een zomers gevoel, met zachte beats en klassieke gitaar. Stel u hierbij palmbomen en idyllische witte zandstranden voor. Allemaal speciale plekken dus, met elk hun eigen schoonheid en diversiteit. Leuk om te ontdekken!

Nu digitaal beschikbaar op streaming platforms en download webshops.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German musician Christoph Sebastian Pabst from Priem an die Chiemsee in Bavaria passed by here before. On May 5, Sine Music released its latest EP, which contains 4 tracks that are all about the southern islands. It is a musical tribute to the beauty of those islands. In addition to the already released up-tempo single 'Ibiza', a beautiful island in the Balearic Islands where I was on holiday once, there are 3 other tracks on it. The beautiful flower island 'Madeira' is the theme of the next track. I have already stayed three times on this Portuguese flower island in the Atlantic Ocean. This song has more chill-out beats floating on a soft melody, creating a relaxed and mysterious atmosphere. Piano, guitar and analog synthesizers get the job done. Then we travel a little further to the 'Azores', a neighboring Portuguese island also in the Atlantic Ocean, where nature can still be admired in its full splendor. Christoph uses electronic sounds and calm strings here to create a somewhat meditative moment. This track is an invitation to come and admire the unspoiled natural beauty here. From there it goes for the last track towards the South China Sea, more specifically to the island of 'Palawan' in the Philippines. Christoph is guided here by a summery feeling, with soft beats and classical guitar. Imagine palm trees and idyllic white sand beaches. So all special places, each with its own beauty and diversity. Fun to discover!

Now digitally available on streaming platforms and download web shops.

DAVID MARGAM – IMMUNE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Hooking Up

Immune

Hunch

Three Day Weekend

Sensibility

The Last Time

Sunset Boulevard

I’ll Treat You Right

Road to West Coast

Road to East Coast

On My Way

 

Website Artiest

DAVID MARGAM

www.drfunkproducciones.com

https://davidmargam.bandcamp.com/album/immune?from=hp

De in Granada (Spanje) wonende gitarist David Margam presenteert hiermee zijn debuutalbum. Hij bracht al eerder de single en titeltrack ‘Immune’ uit, maar op dit debuut staan 11 tracks geproduceerd door verschillende producers uit de USA en Europa. David is sinds 1995 stichtend lid van de Spaanse funkband Funkdacion, en vermengt nu al de invloeden uit zijn meer dan 30 jarige carrière. Denk daarbij aan funk, smooth jazz, bossa nova, gospel en R&B. Het project startte in maart 2020 toen de Corona pandemie toesloeg. Dit debuut is aldus het resultaat van meer dan 2 jaar aan muzikale creativiteit. David kreeg hulp van artiesten zoals J. Michaels, Jimmy Østbygaard, Sebastien Zunino, Lee Jones, Sergio Hidalgo, Nacho Valenciaga, veteraan Cubaanse pianist Carlos Camilo en Latin saxofonisten Gianni Vancini, Jorge Pinelo samen met de Spaanse vocalisten Rosa Lazar en Maria Romero. De Deen Jimmy Østbygaard verzorgde de opener ‘Hooking Up’, waarna de relaxte en “feel good” single ‘Immune’ volgt. Voor het mooie ‘Hunch’ kreeg David hulp van Sergio Hildago, waarna het ‘Three Day Weekend’ afkomstig is van de Miamiaanse saxofonist en producer Lee Jones. Ook ‘Sensibility’ schreef David samen met Hildago, gevolgd door het ontspannen ‘The Last Time’, dat ingezongen werd door Rosa Lazar, en waarop de Parijse Sebastien Zunino meespeelt. Daarna rijden we op ‘Sunset Boulevard’ in gezelschap van Lee Jones, en de New Yorker J. Michaels belooft ons ‘I’ll Treat You Right’. Daarna gaan we tweemaal relaxed cruisen, eerst op ‘Road to West Coast’, en daarna op ‘Road to East Coast’ met de Spaanse producer Nacho Valenciaga. Als bonustrack krijg je bovendien ‘On My Way’ cadeau. Het is duidelijk dat deze Spaanse productie een internationale uitstraling heeft. Smooth jazz van topkwaliteit! En toch slaagt David erin om er zijn eigen persoonlijke stempel op te drukken. Een aanrader!

Patrick Van de Wiele (4)

Guitarist David Margam, who lives in Granada (Spain), presents his debut album. He previously released the single and title track 'Immune', but this debut contains 11 tracks produced by various producers from the USA and Europe. David has been a founding member of the Spanish funk band Funkdacion since 1995, mixing the influences of his 30+ year career. Think of funk, smooth jazz, bossa nova, gospel and R&B. The project started in March 2020 when the Corona pandemic hit. This debut is thus the result of more than 2 years of musical creativity. David received help from artists such as J. Michaels, Jimmy Østbygaard, Sebastien Zunino, Lee Jones, Sergio Hidalgo, Nacho Valenciaga, veteran Cuban pianist Carlos Camilo and Latin saxophonists Gianni Vancini, Jorge Pinelo along with Spanish vocalists Rosa Lazar and Maria Romero. The Dane Jimmy Østbygaard provided the opener 'Hooking Up', followed by the relaxed and "feel good" single 'Immune'. David received help from Sergio Hildago for the beautiful 'Hunch', after which the 'Three Day Weekend' comes from the Miami saxophonist and producer Lee Jones. David also wrote 'Sensibility' together with Hildago, followed by the relaxed 'The Last Time', which was sung by Rosa Lazar, and on which the Parisian Sebastien Zunino plays. Then we drive on 'Sunset Boulevard' in the company of Lee Jones, and the New Yorker J. Michaels promises us 'I'll Treat You Right'. Then we go on a relaxed cruise twice, first on 'Road to West Coast', and then on 'Road to East Coast' with Spanish producer Nacho Valenciaga. You will also receive 'On My Way' as a bonus track. It is clear that this Spanish production has an international appeal. Top quality smooth jazz! And yet David manages to put his own personal stamp on it. Recommended!

VARIOUS ARTISTS – PEACE CHANT VOL. 5 & 6

DETAIL ALBUM

Tracks:

Wolfgang Lauth Combo – Ich Rede Wenn ich Schweigen Solte

Beaver College Modern Jazz Orchestra – No Outlet

Frederico Cervantes – Little Boogum

Ron Wilson Trio – Zimbabwe

Cleveland Jazz All Stars – Night Eagle

Dahle Scott – One More for the Road

Jazz Yatra Sextett – Shanti

Musica Orbis – Cataracts

Jimmy McGary Quartet – Algunas

Lucky Brown & SG’s – Bless Your Soul

A La Ala – A Night in Tunesia

Frey-Tiepold-Thierfelder-Lang – Colibry

Frédéric Rabold Crew - Januschka

 

Website Label

TRAMP RECORDS

https://tramprecords.bandcamp.com/album/peace-chant-raw-deep-and-spiritual-jazz-vol-5-6

https://www.facebook.com/tramprecords/

“Raw, Deep and Spiritual Jazz 1966-2018”

 

Deze ‘Peace Chant’ compilatiereeks is een tempel, een reliekschrijn van heilige harmonieuze verklaringen over de jaren heen door verlichte artiesten gemaakt. Met deze nieuwe cd, die pas op 26 mei as uitkomt, worden nog diepere, duistere en afgelegen kamers van deze reeds verheven tempel geopend. Het team bij Tramp Records is opnieuw op zoek gegaan naar muzikale pareltjes. Daarbij werden de historische bewuste licentie-inspanningen eerlijk beloond. Tot sommige van deze pareltjes uit volume 5 behoren het Duitse gospel en modale jazzhybride Wolfgang Lauth Combo met ‘Ich Rede Wenn ich Schweigen Solte’ met fluiten en vibrafoon, maar ook swingjazz van het Beaver College Modern Jazz Orchestra met ‘No Outlet’. Iets verder trekken we naar ‘Zimbabwe’ in gezelschap van het Ron Wilson Trio. ‘One More for the Road’ kennen we uiteraard in de versie van Frank Sinatra, maar hier is een jazzy versie door Dahle Scott. Vervolgens komen we bij Indiase jazzrock fusion van het Jazz Yatra Sextett met ‘Shanti’, waarna volume 6 zich aandient met sprankelende Afro momenten op ‘Cataracts’ door Musica Orbis. Dizzy Gillespie’s ‘A Night in Tunesia’ kent u waarschijnlijk, hier uitgevoerd door A La Ala. Afsluiter ‘Januschka’ van Frédéric Rabold Crew klinkt dromerig.

Luister dus met de nodige intentie. En zet uw nooit eindigende zoektocht naar vrede verder!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This 'Peace Chant' compilation series is a temple, a reliquary of sacred harmonious statements made by enlightened artists over the years. With this new CD, which will only be released on May 26, even deeper, dark and remote chambers of this already lofty temple are opened. The team at Tramp Records has once again started looking for musical gems. In addition, the historically conscious licensing efforts were fairly rewarded. Some of these volume 5 gems include German gospel and modal jazz hybrid Wolfgang Lauth Combo with ‘Ich Rede Wenn ich Schweigen Solte’ with flutes and vibraphone, as well as swing jazz from the Beaver College Modern Jazz Orchestra with ‘No Outlet’. A little further we go to 'Zimbabwe' in the company of the Ron Wilson Trio. Of course we know 'One More for the Road' in Frank Sinatra's version, but here is a jazzy version by Dahle Scott. Then we come to Indian jazz rock fusion by the Jazz Yatra Sextett with 'Shanti', after which volume 6 presents itself with sparkling Afro moments on 'Cataracts' by Musica Orbis. You probably know Dizzy Gillespie's 'A Night in Tunesia', performed here by A La Ala. Closing track 'Januschka' by Frédéric Rabold Crew sounds dreamy.

So listen with the necessary intention. And continue your never-ending quest for peace!

THE SMOOTH JAZZ ALLEY – HERE’S THE THING

DETAIL ALBUM

Tracks:

Here’s The Thing

Deep Into You

Brisa Del Mar

Whatever You Like

Here I Am

Party

 

Website Artiest

THE SMOOTH JAZZ ALLEY

www.smoothjazzalley.com

Uit de baai rond San Francisco bereikt mij het nieuwe indie album van The Smooth Jazz Alley. Deze band bestaat uit keyboardspeler & producer Marco Montoya, drummer & producer Kevin Lewis en saxofoniste Otoe Mori. TSJA werd oorspronkelijk opgericht door Marco Montoya met gitarist Stan Evans. Samen schreven en produceren ze in 2016 hun debuutalbum ‘Been A Long Time Comin’’. Het jaar daarop verliet Stan het project en Kevin kwam erbij. Hun kennismaking verliep via contemporary jazzgitarist Joel Del Rosario. Kevin stelde toen voor om elke bekende gastartiesten te laten meewerken aan nieuwe tracks. Vele gesprekken en studiosessies later vroeg Marco aan Kevin om officieel bij TSJA te komen, en de rest is geschiedenis. Op hun tweede album ‘Let’s Ride’ waren dan ook gastartiesten Chieli Minucci, Andy Snitzer, Roberto Vally, Eric Marienthal, Joel Del Rosario, Greg Vail, Lebron Dennis, Carlyle Barriteau, Carmen Grillo enz. van de partij. In 2020 verzochten Marco en Kevin saxofoniste Otoe Mori om officieel toe te treden, wat ze ook deed. Vorig jaar werd hun eerste samenwerking de single ‘Deep Into You’, waarop contemporary jazzgitarist Aaron Blake meespeelde. Dit was meteen de aanzet voor deze nieuwe EP. Daarop staan 6 zeer mooie tracks, beginnend met de “feel good” titeltrack, met de bekende Chris Camozzi op lead & backing gitaar. Die song doet het momenteel goed op de radiostations. Daarna volgt de voornoemde single ‘Deep Into You’ met aldus Blake Aaron op lead gitaar, al even mooi. Saxofoniste & fluitiste Jessy J maakt haar opwachting op het swingende ‘Brisa Del Mar’ en samen met gitarist Marc Antoine maken ze er een Latin feestje van. ‘Whatever You Like’ is een zachte, romantische mid-temposong met gastbassist Nathan East, waarna saxofonist Jeff Ryan aantreedt voor het sfeervolle ‘Here I Am’. De Japanse saxofoniste WaKaNa maakt intrede op de afsluiter ‘Party’, een dansbare funky track, die ze zelf componeerde.

Heel wat van deze 6 tracks werden geschreven tijdens de pandemie, maar ze bezitten allemaal hun eigen speciale betekenis. Vier ervan werden geproduceerd door Matt Godina, en de 2 overige door Marco Montoya. De stijl ervan kan je best omschrijven als een mix tussen jazz, R&B, soul en funk. TSJA is momenteel al bezig aan een volgende EP. Geniet intussen van deze superbe muziek! Ik ben blij dat ik ze ontdekt heb!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

From the bay around San Francisco, the new indie album by The Smooth Jazz Alley reaches me. This band consists of keyboard player & producer Marco Montoya, drummer & producer Kevin Lewis and saxophonist Otoe Mori. TSJA was originally founded by Marco Montoya with guitarist Stan Evans. Together they wrote and produced their debut album 'Been A Long Time Comin' in 2016. The following year Stan left the project and Kevin joined. Their introduction was through contemporary jazz guitarist Joel Del Rosario. Kevin then suggested that some known guest artists would contribute to new tracks. Many conversations and studio sessions later, Marco asked Kevin to officially join TSJA, and the rest is history. Guest artists Chieli Minucci, Andy Snitzer, Roberto Vally, Eric Marienthal, Joel Del Rosario, Greg Vail, Lebron Dennis, Carlyle Barriteau, Carmen Grillo, etc. were also present on their second album 'Let's Ride'. In 2020, Marco and Kevin requested that saxophonist Otoe Mori officially join, which she did. Last year their first collaboration was the single 'Deep Into You', which featured contemporary jazz guitarist Aaron Blake. This was the impetus for this new EP. It contains 6 very nice tracks, starting with the “feel good” title track, with the famous Chris Camozzi on lead & backing guitar. That song is currently doing well on the radio stations. This is followed by the aforementioned single 'Deep Into You' with Blake Aaron on lead guitar, just as beautiful. Saxophonist & flutist Jessy J makes an appearance on the swinging 'Brisa Del Mar' and together with guitarist Marc Antoine they turn it into a Latin party. 'Whatever You Like' is a soft, romantic mid-tempo song with guest bassist Nathan East, after which saxophonist Jeff Ryan joins in for the atmospheric 'Here I Am'. The Japanese saxophonist WaKaNa makes an appearance on the closing track 'Party', a danceable funky track, which she composed herself.

A lot of these 6 tracks were written during the pandemic, but they all have their own special meaning. Four of them were produced by Matt Godina, and the other 2 by Marco Montoya. Its style can best be described as a mix between jazz, R&B, soul and funk. TSJA is currently working on the next EP. In the meantime, enjoy this superb music! I'm glad I discovered them!

MAX JESCHECK – THE AWAKENING

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Arrived
 2. New Horizon
 3. Drifting Off To Sleep
 4. Try Again
 5. Transformation
 6. Inner Peace
 7. Memories
 8. Home
 9. Sparkle Of Spring
 10. The Awakening

 

Website Artiest

MAX JESCHECK

www.facebook.com/maxjeschekmusic

Op zijn tweede New Age album creëert de Duitse componist en akoestisch gitarist Max Jeschek een atmosferische en meditatieve soundscape, die uw bewustzijn moet verruimen. Bovendien kan je zo plekken binnen jezelf bereiken die je voorheen zelfs niet kende. Dit digitaal album komt officieel uit op 11 mei as.

Max woont in het zuiden van Duitsland, en componeert meditatieve, ontspannende liedjes met speelse en melodieuze improvisaties. Bovendien hecht hij veel belang aan de ruimte tussen de noten. Na drie jaar pianolessen pakte hij de gitaar op en leerde hij grotendeels op gehoor spelen. Daarom beschouwt Max muziek als een natuurlijke vorm van non-verbale zelfexpressie die duikt in een wereld waar tijd en ruimte niet bestaan. Sinds 2010 is Max bijna uitsluitend instrumentale muziek aan het schrijven en opnemen. Verschillende van zijn tracks hebben hun weg gevonden naar Tv en radio over de hele wereld. In 2020 begon hij zich meer op de akoestische gitaar te richten, en in 2021 bracht hij zijn eerste akoestische album ‘Journey to the Light’ uit. In 2022 kwam het album ‘Bach mal anders’ uit. Het is Bach met een twist en bevat gitaarversies van enkele stukken van J.S. Bach, sommigen artistiek vervreemd door synthesizerklanken.

De 10 nummers zullen je in vervoering brengen met evoluerende melodieën, rustgevende harmonieën en speelse improvisaties en zullen je in een ontspannen maar toch wakkere staat achterlaten. Opgenomen in 432 Hz ontwikkelt de muziek zijn heilzame en helende potentieel volledig. Alle nummers op het album zijn gecomponeerd, gearrangeerd, opgenomen, geproduceerd, gemixt en gemastered door Max zelf.

In 2020 plaatste de bekroonde Nederlandse componist Kerani hem op haar recente album. Hun samenwerking ‘One World’ is tweede geworden in de categorie "Best Electronic Single" bij de One World Music Awards 2020.

Leuk om bij te ontspannen en rustig van te worden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On his second New Age album, the German composer and acoustic guitarist Max Jeschek creates an atmospheric and meditative soundscape that should expand your consciousness. Moreover, you can reach places within yourself that you didn't even know before. This digital album will be officially released on May 11th.

Max lives in the south of Germany and composes meditative, relaxing songs with playful and melodic improvisations. Moreover, he attaches great importance to the space between the notes. After three years of piano lessons, he picked up the guitar and learned to play largely by ear. Therefore, Max considers music as a natural form of non-verbal self-expression that delves into a world where time and space do not exist. Since 2010, Max has been writing and recording almost exclusively instrumental music. Several of his tracks have found their way to TV and radio around the world. In 2020 he started to focus more on the acoustic guitar, and in 2021 he released his first acoustic album 'Journey to the Light'. In 2022 the album 'Bach mal anders' was released. It's Bach with a twist and includes guitar versions of some pieces by J.S. Bach, some artistically alienated by synthesizer sounds.

The 10 songs will enrapture you with evolving melodies, soothing harmonies and playful improvisations and will leave you in a relaxed yet awake state. Recorded in 432 Hz, the music fully develops its wholesome and healing potential. All songs on the album are composed, arranged, recorded, produced, mixed and mastered by Max himself.

In 2020, award-winning Dutch composer Kerani included it on her recent album. Their collaboration ‘One World’ has come second in the “Best Electronic Single” category at the One World Music Awards 2020.

Nice to relax and calm down.

GLINT – AQUAMARINE DREAMS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aquamarine Dreams

Short-Tailed Swift

I Can’t Break Free

Confidence

One 4 All

 

Website Artiest

GLINT

https://soundcloud.com/sinemusic/glint-aquamarine-dreams

Vorige week bracht het Sine Music label deze nieuwe EP van de artiest Glint digitaal uit. Daarop staan 5 tracks, en de eerste ervan is de titeltrack. Die klinkt wel als de beginscène van films uit de eighties. De repetitieve synthesizermelodie blijft door je hoofd spoken. ‘Short-Tailed Swift’ is rustiger, waarna de voorheen uitgebrachte single ‘I Can’t Break Free’ je meeneemt naar de housemuziek uit de nineties. Deze dansbare beat met zang die doet denken aan Daft Punk, sleurt je mee. ‘Confidence’ brengt weerom rust, en ‘One 4 All’ sluit af in een sfeer van afscheid, en een vertrek naar iets nieuws. Maar uiteindelijk beslis je zelf of je hierin meegaat.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Last week the Sine Music label released digitally this new EP by the artist Glint. It contains 5 tracks, and the first of them is the title track. It sounds like the opening scene of movies from the eighties. The repetitive synthesizer melody keeps haunting your head. 'Short-Tailed Swift' is quieter, after which the previously released single 'I Can't Break Free' takes you to the house music of the nineties. This danceable beat with vocals reminiscent of Daft Punk drags you along. 'Confidence' brings peace again, and 'One 4 All' closes in an atmosphere of farewell, and a departure for something new. But in the end you decide whether you want to go along with this.

SKYY – THE SALSOUL ALBUMS

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
Skyy
1 This Groove Is Bad
2 First Time Around
3 Lets Turn It Out
4 Fallin’ In Love Again
5 Stand By Me
6 Disco Dancin’
7 Lets Get Up (S-k-y-y)
Skyway
8 High
9 Skyyzoo
10 Dance
11 Don’t Stop
12 Love Plane
13 You Got Me Up
14 Who’s Gonna Love Me
15 Music, Music

DISC TWO
Skyyport
1 Here’s To You
2 I Can’t Get Enough
3 Superlove
4 No Music
5 Easy
6 Sun Won’t Shine
7 For The First Time
8 Arrival
Skyy Line
9 Let’s Celebrate
10 Call Me
11 Girl In Blue
12 Jam The Box
13 When You Touch Me
14 Gonna Get It On
15 Get Into The Beat

DISC THREE

1 Movin’ Violation
2 Won’t You Be Mine
3 This Song Is For You
4 Miracle
5 Skyyjammer
6 Let Love Shine
7 Together
8 Freak Outta
Skyylight
9 Bad Boy
10 Married Man
11 Questions No Answers
12 Now That We’ve Found Love
13 Hey Girl
14 Show Me The Way
15 She’s Gone
16 Swing I

DISC FOUR

Inner City
1 Because Of You
2 Two Hearts
3 Dancin’ To Be Dancin’
4 Pay Up
5 Passion In The Night
6 I Got Your Number
7 Love Is Blind
8 Slow Motion
9 It’s My Life
Bonus Tracks
10 First Time Around 12” Version
11 Skyzoo 12” Version
12 Lets Celebrate 12” Version
13 Call Me 7” Version
14 Bad Boy 12” Version
15 Because Of You 12” Version

 

Website Artiest

SKYY

https://www.facebook.com/skyyFANS/?locale=nl_NL

Op 19 mei as. verschijnt bij Cherry Red Records een 4-delige cd-box met daarin de complete collectie van albums die de Afro-Amerikaanse soul, funk & discoband Skyy uit New York City uitbracht op het Salsoul label. Die box omvat aldus de albums: ‘Skyy’, ‘Skyway’, ‘Skyyport’, ‘Skyyline’, ‘Skyyjammer’, ‘Skyylight’ en ‘Inner City’, plus bonustracks uit 1979 tot 1984. Skyy was het geesteskind van Randy Muller, een Multigetalenteerde muzikant die oorspronkelijk uit Guyana komt. Muller werkte samen met B.T. Express vooraleer hij Brass Construction vormde. Skyy bestond uit Solmon Roberts Jr., Anibal Sierra, Gerald Lebon, Tommy McConnell, Wayne Wilentz, Denise Dunning, Bonne Dunning en Delores Dunning, samen met hulp van Randy Muller, die met Solmon Roberts Jr. alle Skyy Salsoul-albums produceerde.

U vindt hierop dus alle danshits zoals ‘Here For You’, ‘First Time Around’, ‘Call Me’, ‘Let’s Celebrate’, ‘Bad Boy’, ‘This Groove Is Bad’ plus zoveel meer, zoals bonustracks met 12” en 7” versies van hun repertoire.

Charles Waring, de journalist die schrijft voor MOJO en Record Collector magazines schreef de “liner notes”.

Schaf u dus deze funky box aan, plaats hem in uw cd-speler, en ga de dansvloer op!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On May 19. a 4-part CD box will be released by Cherry Red Records containing the complete collection of albums that the Afro-American soul, funk & disco band Skyy from New York City released on the Salsoul label. That box thus includes the albums: 'Skyy', 'Skyway', 'Skyyport', 'Skyyline', 'Skyyjammer', 'Skyylight' and 'Inner City', plus bonus tracks from 1979 to 1984. Skyy was the brainchild of Randy Muller , a multi-talented musician originally from Guyana. Muller worked with B.T. Express before forming Brass Construction. Skyy consisted of Solmon Roberts Jr., Anibal Sierra, Gerald Lebon, Tommy McConnell, Wayne Wilentz, Denise Dunning, Bonne Dunning, and Delores Dunning, along with help from Randy Muller, who worked with Solmon Roberts Jr. produced all Skyy Salsoul albums.

So you'll find all the dance hits like 'Here For You', 'First Time Around', 'Call Me', 'Let's Celebrate', 'Bad Boy', 'This Groove Is Bad' plus so much more, like bonus tracks with 12” and 7” versions of their repertoire.

Charles Waring, the journalist who writes for MOJO and Record Collector magazines wrote the liner notes.

So buy this funky box, put it in your CD player, and hit the dance floor!

THE RAH BAND – CLOUDS ACROSS THE MOON VOL II

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

Mystery
1. Clouds Across The Moon
2. Night Wind
3. Sorry Doesn’t Make It Anymore
4. Float
5. Mystery Boy
6. Are You Satisfied? (Funka Nova)
7. Shadow Of Your Love
8. Out On The Edge
Bonus Tracks
9. Clouds Across The Moon (7” Single Mix)*
10. Night Wind (7” Single Remix)*
11. Sorry Doesn’t Make It Anymore (7” Single Remix)*
12. Mystery Boy (7” Single Mix)**
13. Are You Satisfied? (7” Single Mix)*
14. Clouds Across The Moon (Solar Horizon Mix)*
15. Clouds Across The Moon (Lunar Mix)*

DISC TWO

Something About The Music
1. Run 4 The Sun
2. Something About The Music
3. Take Some Thyme
4. Nothing In This World**
5. A Womans Life*
6. Adventures Of E.Man**
7. Life After Love*
8. Jammin’ On The Byte
9. Across The Bay
10. Road Of No Return**
Bonus Tracks
11. Run 4 The Sun (7” Single Mix)*
12. Life After Love (7” Single Mix)*
13. Adventures Of E.Man (7” Single Mix)
14. Run 4 The Sun (Alternative 12” Single Mix)**
15. Jammin’ On The Byte (7” Single Mix)*

DISC THREE

World Keeps Turning
(The Previously Unreleased Album)
1. Turn My Love Around**
2. Living For The Nitelife*
3. Chained To The Rhythm**
4. World Keeps Turning**
5. Beyond The Sun
6. Could You Be The One?*
7. Looks Like I’m In Love Again*
8. Follow Your Lucky Star**
9. If I Ever**
10. Let Your Love Shine**
Bonus Tracks
11. Turn Around (La Vuelta Mix)**
12. World Keeps Turning (Cosmos Mix)**
13. Could You Be The One (Luv Akshun Mix)**
14. Hungry 4 Your Love (Orkestronic Mix)**
15. Let Your Love Shine (Gospel Stomp Mix)**
* Previously unreleased on CD
** Previously unreleased

DISC FOUR

Remixes & Rarities Part One
1. Night Wind (12” Remix)**
2. Are You Satisfied? (12” Instrumental Mix)*
3. Sorry Doesn’t Make It Anymore (12” Mix)*
4. What’ll Become Of The Children (12” Mix)
5. Float (12” Remix)**
6. The Crunch ’85 (7” Single Mix)*
7. What’ll Become Of The Children (7” Single Mix)*
8. The Crunch ’85 (12” Single Mix)*
9. Shadow Of Your Love (7” Single Mix)**
10. The Crunch ’85 (Jazz Mix)*
11. Sweet Forbidden (7” Single Mix)*
12. Perfect Stranger (7” Single Mix)*
13. Sweet Forbidden (12” Single Mix)*
14. Perfect Stranger (12” Single Mix)*

DISC FIVE

Remixes & Rarities Part Two
1. Time Keeps Tearing Us Apart (12” Mix)
2. Nice Easy Money (7” Single Mix)*
3. Every Little Drop (Demo featuring Liz Hewson)**
4. Time Keeps Tearing Us Apart (7” Single Mix)*
5. Nice Easy Money (12” Single Mix)*
6. Close To Home (Demo featuring Liz Hewson)**
7. Silverbird (7” Single Mix)*
8. I Feel Like Love Tonight (Original Club Mix)*
9. Big Love Turnaround (Extended Mix)**
10. This Is My Time (Alternative Mix)**
11. It’s The Rhythm (Extended Mix)**
12. Hungry 4 Your Love (Vocal Remix)**
13. Life After Love (Remix)**
14. Nothing In This World (Duet Version)**
15. Believe In The Miracle (SNCL Club Mix)**
16. I Wanna Thank You (WKD Club Mix)**
* Previously unreleased on CD
** Previously unreleased

 

Website Artiest

THE RAH BAND

https://www.therahband.com/

Vorig jaar besprak ik hier het eerste deel van de compilatie box van de Britse band The RAH Band. Op 19 mei komt deze tweede luxe box uit, met daarin maar liefst 5 cd’s. Daarop staan in totaal 75 tracks, met “expanded” albums van ‘Mystery’, ‘Something About the Music’ en het voorheen nooit uitgebrachte ‘World Keeps Turning’. Daarnaast krijg je 2 cd’s met 12” mixen, 7” mixen en remixen. Zo omvat deze luxe box 58 tracks die voorheen niet uitgebracht zijn op cd, waaronder 29 tracks die nooit het daglicht gezien hebben. Uiteraard staat de wereldhit ‘Clouds Across the Moon’ hier centraal, en deze box omvat de periode tussen 1985 en 1998. Maar er staan ook andere pareltjes op zoals ‘Night Wind’, ‘Are You Satisfied (Funka Nova)’ enz.

Richard Anthony Hewson (RAH) richtte de band in 1977 op, en debuteerde indertijd met ‘The Crunch’ een vreemd meeslepend instrumentaaltje dat een mix was van glam stomp, space age jazz en futuristische pop dat in DIY-stijl in zijn slaapkamer werd opgenomen. Die single bereikte nummer 6 in de UK Singles Chart en lanceerde een carrière die 25 studio- en verzamelalbums en meer dan 40 singles omvatte, met hitlijsten en verkoopsucces in zowel het VK als een aantal overzeese gebieden.

Deze box omvat een volledig geïllustreerd boekje met 20 pagina’s, en tekst door Lois Wilson.

Vandaag de dag neemt Richard Hewson nog steeds op en deze compilatie toont zijn rol als de vorm veranderende sonische avonturier met demiurgische kracht.

Een must voor fans van disco, soul, funk en space age pop!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Last year I reviewed here the first part of the compilation box of the British band The RAH Band. This second luxury box will be released on May 19, containing no fewer than 5 CDs. It contains a total of 75 tracks, with "expanded" albums of 'Mystery', 'Something About the Music' and the previously unreleased 'World Keeps Turning'. You also get 2 CDs with 12” mixes, 7” mixes and remixes. This luxury box contains 58 tracks that have not previously been released on CD, including 29 tracks that have never seen the light of day. Of course the world hit 'Clouds Across the Moon' is central here, and this box covers the period between 1985 and 1998. But there are also other gems such as 'Night Wind', 'Are You Satisfied (Funka Nova)' etc.

Richard Anthony Hewson (RAH) founded the band in 1977, debuting at the time with 'The Crunch', a strangely compelling instrumental that was a mix of glam stomp, space age jazz and futuristic pop that was recorded DIY style in his bedroom. That single reached No. 6 in the UK Singles Chart, launching a career that spanned 25 studio and compilation albums and over 40 singles, with chart and sales success in both the UK and a number of overseas territories.

This box includes a fully illustrated 20-page booklet with text by Lois Wilson.

Still recording today, Richard Hewson showcases his role as the shape-shifting sonic adventurer with demiurgic power.

A must for fans of disco, soul, funk and space age pop!

FOSS DOLL – GET IT ON

DETAIL ALBUM

Tracks:

Born & Birth

Twin Cousins

Chillin’ with You

Keys and Saxy

New York to California

Business Lounge

Hotel Lobby

Night Flight

Award

Motorway

 

Website Artiest

FOSS DOLL

www.fossdoll.de

https://li.sten.to/fossdoll

Muziek heeft al gedurende vele generaties een centrale rol gespeeld in de Bartylla familie. De neven Thomas en Matthias Bartylla studeerden jazz en popmuziek, internationaal management en maakten hun Master of Business Administration af. Met hun band Foss Doll treden ze in Duitsland jaarlijks meer dan 200 maal op. Het meest indrukwekkende hoogtepunt was waarschijnlijk het gezamenlijke podiumoptreden met de Canadese wereldster Celine Dion voor een miljoenenpubliek bij de belangrijkste tv- en mediaprijs van Duitsland - de BAMBI Awards. Daarnaast runnen ze nu ook hun eigen platenlabel en muziekuitgeverij. Aldus hebben ze hun hobby omgezet in een professionele carrière, en is hun debuutalbum verschenen. Daarop staan 10 zelf gecomponeerde tracks in een mengeling van disco, house, pop, smooth jazz en loungemuziek. Het duo wordt bijgestaan door verschillende gastmuzikanten, waaronder de bekende smooth jazztrompettist Lin Rountree.

De openingstrack ‘Born & Birth’ doet me onmiddellijk denken aan het pianospel van Jonathan Fritzen, maar wordt hier bijgetreden door een funky sax. Het is een “feel good” song, gevolgd door het leuke ‘Twin Cousins’. Sir Jesse Lee Davis treedt hen vocaal bij op het “mellow” en sensueel klinkende ‘Chillin’ with You’. Daarna gaan we richting de dansvloer voor het opgewekte en uptempo ‘Keys and Saxy’, waarna we de oversteek doen voor een “roadtrip” van ‘New York to California’. “Crusin’” doorheen de USA dus, op de tonen van deze leuke track. Dan is het even tijd om te bekomen in de ‘Business Lounge’ om vervolgens even te verpozen in de ‘Hotel Lobby’. Smooth jazztrompettist Lin Rountree staat hen bij op het rustige ‘Night Flight’ en ‘Award’ verwijst naar hun gezamenlijk optreden met Celine Dion. De uptempo track ‘Motorway’ sluit af met een gastoptreden van bassist Günter Asbeck. Een heel leuke cd dus, met diverse stijlen, allemaal gesitueerd in die ontspannende mix van lounge, smooth jazz en pop. Een toffe kennismaking met deze Duitse band!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Music has played a central role in the Bartylla family for many generations. Cousins Thomas and Matthias Bartylla studied jazz and pop music, international management and completed their Master of Business Administration. With their band Foss Doll they perform more than 200 times in Germany every year. The most impressive highlight was probably the joint stage performance with the Canadian world star Celine Dion in front of an audience of millions at Germany's most important TV and media award - the BAMBI Awards. In addition, they now also run their own record label and music publishing company. Thus, they turned their hobby into a professional career and released their debut album. It contains 10 self-composed tracks in a mixture of disco, house, pop, smooth jazz and lounge music. The duo is assisted by various guest musicians, including the well-known smooth jazz trumpeter Lin Rountree.

The opening track 'Born & Birth' immediately reminds me of Jonathan Fritzen's piano playing, but is joined here by a funky sax. It's a "feel good" song, followed by the fun ‘Twin Cousins’. Sir Jesse Lee Davis joins them vocally on the "mellow" and sensual sounding ‘Chillin' with You’. Then we head to the dance floor for the upbeat and up-tempo ‘Keys and Saxy’, before heading across the street for a “road trip” from ‘New York to California’. “Crusin'” through the USA, to the tune of this fun track. Then it's time to relax in the 'Business Lounge' and then relax in the 'Hotel Lobby'. Smooth jazz trumpeter Lin Rountree assists them on the quiet 'Night Flight' and 'Award' refers to their joint performance with Celine Dion. The up-tempo track 'Motorway' closes with a guest appearance by bassist Günter Asbeck. A very nice CD, with various styles, all situated in that relaxing mix of lounge, smooth jazz and pop. A great introduction to this German band!

SLOW WORLD – CHO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Pacific Sunrise

Sayonara

Kaguya

Red Temple

Jade Garden

Golden Flower Of The Sky

Mori No Iro

Onsen

Tokyo Skylines

Kirin

Magical Light

Yokohama 4 AM

 

Website Artiest

SLOW WORLD

https://www.facebook.com/slowworld/

De Duitse muzikant en producer Daniel Voss (alias Five Seasons) heeft een nieuw digitaal album uitgebracht. Het is gewijd aan de langzame bewegingen van het leven, het diepe en stille genieten van de schoonheid en grootsheid van onze wereld en het hele bestaan. Na 6 EP's en een full album uitgebracht te hebben, komt Slow World nu met het tweede full album. Net als het vorige album ‘Kanji’, uitgebracht begin 2022, nemen deze 12 nummers je opnieuw mee naar Japan - het land van de rijzende zon. De muziek van Slow World wordt vaak beschouwd als een perfecte soundtrack voor escapisme en innerlijke reizen. De muziek op ‘Cho’ bestaat voornamelijk uit traditionele Japanse en Chinese instrumenten (Koto, Erhu, Shakuhachi, Yangqin, e. a.) die torenhoog uittorenen op subtiele Electronic Ambient-tapijten en warme cello- en vioolarrangementen. En net als op alle eerdere Slow World-releases is de piano een van de ruggengraat en belangrijkste instrumenten van dit album. ‘Cho’ is het Japanse woord voor "vlinder". Als je naar het album luistert, kun je veel evoluerende soundscapes vinden met een bepaald glinsterend en fladderend gevoel dat je meeneemt naar prachtige tuinen, naar adembenemende natuurlijke plaatsen, naar heiligdommen van de oude goden en de oude en moderne cultuur van Japan. Soms heb je het gevoel dat je in een anime-film bent geteleporteerd, vol fantastische kleuren en magische krachten. Maak een kopje Sencha en duik in een lange, luchtige en soms meditatieve droom met de muziek van Slow World.

 

Patrick Van de Wiele (4)

German musician and producer Daniel Voss (alias Five Seasons) has released a new digital album. It is dedicated to the slow movements of life, the deep and silent enjoyment of the beauty and grandeur of our world and all of existence. After having released 6 EPs and a full album, Slow World now releases its second full album. Just like the previous album 'Kanji', released in early 2022, these 12 songs take you to Japan again - the land of the rising sun. Slow World's music is often regarded as a perfect soundtrack for escapism and inner journeys. The music on 'Cho' consists mainly of traditional Japanese and Chinese instruments (Koto, Erhu, Shakuhachi, Yangqin, etc.) towering over subtle Electronic Ambient tapestries and warm cello and violin arrangements. And like on all previous Slow World releases, the piano is one of the backbone and main instruments of this album. "Cho" is the Japanese word for "butterfly". When listening to the album, you can find many evolving soundscapes with a certain shimmering and fluttering feel that takes you to beautiful gardens, to breathtaking natural places, to shrines of the ancient gods and the ancient and modern culture of Japan. Sometimes you feel like you've been teleported into an anime movie, full of fantastic colors and magical powers. Make a cup of Sencha and dive into a long, light-hearted and sometimes meditative dream with the music of Slow World.

STEPHEN DUROS – THE MANHATTAN SESSIONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Manhattan Nights

It’s Electric/City Lights

Bittersweet/City Rain

Electric Communication

Sunrise in the City

Heat of the Rhythm

With You

Saturday Night in New York City

Midnight in Manhattan

Electric Communication (Sessions version)

Westbound Traveler New York to Los Angeles

 

Website Artiest

STEPHEN DUROS

https://www.stephenduros.com/

https://stephenduros.bandcamp.com/album/the-manhattan-sessions

https://www.facebook.com/stephendurosproject/

Al vroeg vertoonde de Amerikaan Stephen Duros reeds een interesse in muziek, en op zijn vijfde volgde hij keyboardlessen. Een jaar later speelde hij orgel tijdens een talentjacht. Op zijn tiende begon hij op te treden tijdens het Yamaha National Keyboard Festival. Vandaag de dag is zijn muziek geworteld in de traditionele sound van de flamenco, maar Stephen heeft zijn eigen stijl gevonden. Hij vermengt Indische, Aziatische en Midden-Oosterse invloeden, met hints van jazz, reggae, pop en Arabische muziek, zonder de gipsy rumba van de flamenco te vergeten. Stephen toerde tussen 2006 en 2009 met Ottmar Liebert en is te horen op diens album ‘The Scent of Light’. Zelf heeft hij al drie soloalbums uitgebracht, en maakte hij eerder deel uit van Lawson Rollins band. Nu is zijn nieuw album hier aangekomen, dat in het thema staat van New York City. Op bepaalde tracks kan je percussionist Lenny Castro, drummer Larry Crowe, bassist Ken Freeman en blazer Mary Fettig horen. Het is een zeer persoonlijk album geworden en bevat alle herinneringen die Stephen tijdens een tournee in NYC ervaarde. Hij schreef dan ook alle tracks zelf, en speelt elektrische en akoestische gitaren, keyboards en bas.

De “feel good” track ‘Manhattan Nights’ is de opener, waarna de flamenco doorklinkt op ‘It’s Electric/City Lights’. ‘Bittersweet/City Rain’ is een rustige en mooie track, en ‘Electric Communication’ neigt naar fusion. Deze track komt op het einde nogmaals terug in de “sessions version”. Het leven komt zachtjes op gang in ‘Sunrise in the City’, waarna ‘Heat of the Rhythm’ er flink tegenaan gaat. Het romantische ‘With You’ is de volgende track, en op ‘Saturday Night in New York City’ hoor je ritmische puls van die wereldstad. Daarna is het tijd voor rust met ‘Midnight in Manhattan’. Tenslotte reis je mee op de tonen van ‘Westbound Traveler New York to Los Angeles’ en verlaat je The Big Apple.

Een mooi album dus, dat balanceert op de grens tussen smooth jazz en fusion. Aangeraden aan gitaarfans!


Patrick Van de Wiele (4)

The American Stephen Duros showed an interest in music at an early age and took keyboard lessons at the age of five. A year later he played the organ during a talent show. At the age of ten he started performing at the Yamaha National Keyboard Festival. Today his music is rooted in the traditional sound of flamenco, but Stephen has found his own style. He mixes Indian, Asian and Middle Eastern influences, with hints of jazz, reggae, pop and Arabic music, without forgetting the gypsy rumba of flamenco. Stephen toured with Ottmar Liebert between 2006 and 2009 and can be heard on his album 'The Scent of Light'. He has already released three solo albums himself, and was previously part of Lawson Rollins band. Now his new album has arrived here, which is themed to New York City. On certain tracks you can hear percussionist Lenny Castro, drummer Larry Crowe, bassist Ken Freeman and horn player Mary Fettig. It has become a very personal album and contains all the memories Stephen experienced during a tour in NYC. He wrote all the tracks himself, and plays electric and acoustic guitars, keyboards and bass.

The "feel good" track 'Manhattan Nights' is the opener, after which the flamenco resounds on 'It's Electric/City Lights'. 'Bittersweet/City Rain' is a quiet and beautiful track, and 'Electric Communication' leans towards fusion. This track comes back again at the end in the “sessions version”. Life starts gently in 'Sunrise in the City', after which 'Heat of the Rhythm' goes into full swing. The romantic 'With You' is the next track, and on 'Saturday Night in New York City' you can hear the rhythmic pulse of that metropolis. Then it's time for a rest with 'Midnight in Manhattan'. Finally, you will travel on the tones of 'Westbound Traveler New York to Los Angeles' and leave The Big Apple.

A beautiful album that balances on the border between smooth jazz and fusion. Recommended to guitar fans!

THE EVERETTES – SOUL STEPS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Into The Night

So Many Ways

Number Nine

Good Life

Heads Up High

A Thousand Lessons

Soul Thing

Calling Out Today

Red Flags

Second Chance

Make It Right

Forever True

 

Website Artiest

THE EVERETTES

https://www.theeverettes.com/

https://www.facebook.com/TheEverettes/

https://theeverettes.bandcamp.com/album/soul-steps

Bijna dagelijks ontdek ik hier nieuwe releases, en dit is het tweede album van de band The Everettes, die zowel in Berlijn als in San Diego thuis is. Ze zijn bij de insiders al jaren bekend, en nu hier te gast. Enerzijds verwijst de titel naar de muzikale voetsporen die ze volgen, want hun dansbare muziek is geworteld in Northern Soul, Stax en Motown, en wordt gebracht door 3 vrouwelijke zangeressen die de sfeer van de “girl groups” uit de sixties uitdragen. Anderzijds gaan de songs over persoonlijke ontwikkeling en de beslissingen die men in het leven moet nemen. Hun debuut kwam er in 2020, maar sedert 2019 zijn ze een graag geziene gast tijdens de Baltic Soul Weekender. De 3 zangeressen zijn Jess Roberts (uit het noorden van Engeland, en nu woonachtig in San Diego), die reeds singles op Acid Jazz uitbracht; Katharina Dommisch, wiens stem doet denken aan Carole King en Karen Carpenter; en Laura Niemeyer die klassieke soul toevoegt. Achter hen staat een solide band, die bestaat uit: Alexander Dommisch (gitaar, bas, keyboards en achtergrondzang), Mathieu Tascher (bas), Maximilian Schubert (drums), Olaf Müller (bariton sax), Markus Schönen (tenor sax), Timo J. Hennig (trompet) en gastmusici Jean-Luc Jossa (percussie), Joel Sarakula (keyboards), Chris Haertel (orgel), Alice Dixon (violoncello), Julia Ungureanu (viool) en Kundri Lu Emma Schäfer (viool). De band componeerde alle songs zelf, en deze cd komt overmorgen officieel uit op Waterfall Records.

‘Into the Night’ opent met uiterst dansbare Northern soul uit de sixties, waarna ‘So Many Ways’ het midden houdt tussen de Phillysound en Laurel Canyon, ofwel een huwelijk tussen soul en pop. Daarna volgt ‘Number Nine’ op een drijvende Motown beat, terwijl ‘Good Life’ alludeert op de Britse pop. In de ballade ‘Heads Up High’ gaat het over de ups en downs in een relatie, waarna ‘A Thousand Lessons’ de gevaren van goedbedoeld advies bezingt. ‘Soul Thing’ is weer zo’n drijvende soulsong, gevolgd door de soulvolle single ‘Calling Out Today’, die een seventies sfeer uitademt. ‘Red Flags’ is meer een uptempo blues song, en ‘Second Chance’ ademt weerom die Motown sound uit. ‘Make It Right’ combineert funk met een zoete melodie en afsluiter ‘Forever True’ eindigt zacht en met strijkers op de achtergrond.

De verschillende stappen die je in het leven moet nemen staan hier dus centraal. Maar je kan ze ook omzetten in dansbare soul, en dat is precies wat The Everettes hier vakkundig gedaan hebben. Een bijzonder leuke kennismaking!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Almost every day I discover new releases here, and this is the second album of the band The Everettes, who are at home in both Berlin and San Diego. They have been known to the insiders for years, and are now guests here. On the one hand, the title refers to the musical footsteps they follow, because their danceable music is rooted in Northern Soul, Stax and Motown, and is performed by 3 female singers who convey the atmosphere of the girl groups of the sixties. On the other hand, the songs are about personal development and the decisions one has to make in life. Their debut came in 2020, but since 2019 they have been a welcome guest during the Baltic Soul Weekender. The 3 singers are Jess Roberts (from the north of England, and now living in San Diego), who has already released singles on Acid Jazz; Katharina Dommisch, whose voice is reminiscent of Carole King and Karen Carpenter; and Laura Niemeyer adding classic soul. Behind them is a solid band, which consists of: Alexander Dommisch (guitar, bass, keyboards and backing vocals), Mathieu Tascher (bass), Maximilian Schubert (drums), Olaf Müller (baritone sax), Markus Schönen (tenor sax), Timo J. Hennig (trumpet) and guest musicians Jean-Luc Jossa (percussion), Joel Sarakula (keyboards), Chris Haertel (organ), Alice Dixon (violoncello), Julia Ungureanu (violin) and Kundri Lu Emma Schäfer (violin). The band composed all songs themselves, and this CD will be officially released on Waterfall Records the day after tomorrow.

'Into the Night' opens with extremely danceable Northern soul from the sixties, after which 'So Many Ways' is a cross between the Phillysound and Laurel Canyon, or a marriage between soul and pop. This is followed by 'Number Nine' on a floating Motown beat, while 'Good Life' alludes to British pop. The ballad 'Heads Up High' deals with the ups and downs of a relationship, after which 'A Thousand Lessons' sings about the dangers of well-intentioned advice. 'Soul Thing' is another driving soul song, followed by the soulful single 'Calling Out Today', which exudes a seventies atmosphere. 'Red Flags' is more of an up-tempo blues song, and 'Second Chance' again exudes that Motown sound. 'Make It Right' combines funk with a sweet melody and closing track 'Forever True' ends softly and with strings in the background.

The different steps you have to take in life are therefore central here. But you can also convert them into danceable soul, and that's exactly what The Everettes have done here expertly. A very nice introduction!

CARL COX – UNIVERSAL LANGUAGE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Breaking Away

Can’t Hurry Love

Cape May

Evanescent

Get It

Morning Sunrise

Red Light

Reminisce

Risk

Stickwidit

Universe of Love

 

Website Artiest

CARL COX

www.carlcoxsax.com

https://www.facebook.com/carl.cox.9212

Carl Cox is een saxofonist uit Zuid New Jersey. Hij groeide op in Deptford, waar hij momenteel muziekles geeft. Carl behaalde zijn Bachelor in saxofoon en Master in Education aan de University of the Arts in Philadelphia. Toentertijd begon hij op te treden tijdens huwelijksfeesten en privéfeestjes. Dat leidde tot jamsessies, wat dan tijdens de voorbije 20 jaar weer leidde tot opnames, Tv-optredens en tournees. Zo trad Carl al op met Smokey Robinson, Maysa, Incognito, Gerald Veasley enz. Hij heeft al twee albums uitgebracht, en dat zijn ‘Feeling Fine’ uit 2017, en ‘Thankful’ uit 2021. Nu heb ik zijn derde album digitaal ontvangen, waarop hij samengaat met de voor een Grammy Award genomineerde producer Chris “Big Dog” Davis, evenals met gitarist Adam Hawley, pianist &fluitist Damon Bennet en arrangeur Steve Tirpak.

‘Breaking Away’ opent opgewekt, waarna ‘Can’t Hurry Love’ eerder mid-tempo is. ‘Cape May’ klinkt wat romantischer, terwijl ‘Evanescent’ weer mid-tempo is. Daarna swingt ‘Get It’ dat het een lieve lust is, gevolgd door het opgewekte ‘Morning Sunrise’, waarmee je zo uit bed stapt, en mij aan Jeff Lorber doet denken. Of ‘Red Light’ verwijst naar de rosse buurt weet ik niet, maar de track klinkt in ieder geval mooi. Vervolgens is het tijd voor romantiek met ‘Reminisce’, waarna ‘Risk’ weer de pan uit swingt. “Blijf erbij” is wat Carl probeert te zeggen met ‘Stickwidit’ en ‘Universe of Love’ sluit af in een funky sfeer.

Een erg leuk en “saxy” album, dat de bekendheid van Carl Cox moet vergroten!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Carl Cox is a saxophonist from Southern New Jersey. He grew up in Deptford where he currently teaches music. Carl received his Bachelor's degree in saxophone and Master's degree in Education from the University of the Arts in Philadelphia. At that time, he started performing at weddings and private parties. That led to jam sessions, which then led to recordings, TV appearances and tours over the past 20 years. Carl has already performed with Smokey Robinson, Maysa, Incognito, Gerald Veasley etc. He has already released two albums, which are 'Feeling Fine' from 2017, and 'Thankful' from 2021. Now I have received his third album digitally, on which he teams up with Grammy Award-nominated producer Chris “Big Dog” Davis, as well as guitarist Adam Hawley, pianist & flautist Damon Bennet and arranger Steve Tirpak.

'Breaking Away' opens cheerfully, after which 'Can't Hurry Love' is rather mid-tempo. 'Cape May' sounds a bit more romantic, while 'Evanescent' is mid-tempo again. Then 'Get It' swings like a delight, followed by the cheerful 'Morning Sunrise', with which you get out of bed in no time, and reminds me of Jeff Lorber. I don't know if 'Red Light' refers to the red light district, but the track sounds nice anyway. Then it is time for romance with 'Reminisce', after which 'Risk' swings out again. “Stay with it” is what Carl is trying to say with “Stickwidit” and “Universe of Love” closes in a funky mood.

A very nice and “saxy” album, which should increase the fame of Carl Cox!

CORRADO SAIJA – HYPOTYPOSIS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Hypotyposis
 2. Cantata
 3. Deckard´s Apartment
 4. Hypotyposis 7
 5. Inargentato
 6. Lascia Ch´io Pianga
 7. Aereal Form 2
 8. Izumi
 9. Passeggiata Piovosa
 10. Zefiro Solare
 11. In Un´istante
 12. Komm Suesser Tod
 13. Anacatabasi

 

Website Artiest

CORRADO SAIJA

https://lemongrassmusic.de/artists/Corrado-Saija/

De Italiaanse componist, multi-instrumentalist en geluidsartiest Corrado Saija leerde zichzelf piano en percussie spelen, en de rudimentaire aspecten van computermuziek, en volgde daarna cursussen aan het muziekconservatorium in Milaan. Sinds hij in 1999 zeventien jaar oud was is hij met muziek bezig. Hij wisselt experimentele muziek, free jazz, elektroakoestische improvisaties af met easy listening, lounge en exotica. Corrado componeert tevens muziek om multimedia installaties voor eigentijds theater te realiseren, maar ook voor live commentaar bij oude zwart/wit films, kunstvoorstellingen in galerijen en audiovisuele werken zoals film en documentaire. Zijn debuut ‘Settembre’ kwam er in maart 2013 bij Lemongrassmusic. Sindsdien heeft hij 6 EP’s uitgebracht. Nu is zijn nieuwste digitaal album verschenen op 14 april jl. Daarop staan 13 tracks over muzikale retorische figuren. Retorische figuren zijn, net als literaire, expressieve middelen die in de compositie worden gebruikt en die een zeer oude oorsprong hebben. De hypotypose is een retorische figuur die een bijzondere rol speelt omdat er ook anderen bij betrokken zijn. Het woord "hypotypose" betekent "ontwerp" of "schets" en wordt gebruikt om iets aan te duiden dat in zijn essentiële kenmerken wordt beschreven en dat daardoor een grotere expressieve kracht krijgt. Elk nummer op dit album onderzoekt een of meer van deze specifieke figuren in een poging een soort muzikaal schilderij te realiseren.

De titeltrack begint elektronisch, waarna ‘Cantata’ geïnspireerd is op J.S. Bach’s ‘Cantata BWV 478’. ‘Deckard´s Apartment’ associeer ik met de film ‘Blade Runner’, maar is complete free jazz, gevolgd door het ambient ‘Hypotyposis 7’. ‘Inargentato’ is een spel van belletjes en xylofoon, waarna ‘Lascia Ch´io Pianga’ geleend is uit de bekende sopraanaria van Friedrich Handel. Hier hoor de Gisella Liberini zingen tegen een elektronische achtergrond. Verder nog ‘Izumi’, dat een ambient pianospel is, geïnspireerd op Corrado’s fascinatie voor de Oosterse cultuur. En ‘Komm Suesser Tod’ is ook weer een elaboratie op J.S. Bach’s ‘Cantata BWV 478’. Een gemengd album dus!

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The Italian composer, multi-instrumentalist and sound artist Corrado Saija taught himself to play the piano and percussion, and the rudimentary aspects of computer music, and then took courses at the Milan Conservatory of Music. Since he was seventeen years old in 1999, he has been involved in music. He alternates experimental music, free jazz, electro-acoustic improvisations with easy listening, lounge and exotica. Corrado also composes music to realize multimedia installations for contemporary theatre, but also for live commentary on old black and white films, art performances in galleries and audiovisual works such as film and documentary. His debut 'Settembre' was released in March 2013 at Lemongrassmusic. Since then he has released 6 EPs. His latest digital album has now been released on April 14. It contains 13 tracks about musical rhetorical figures. Rhetorical figures, like literary ones, are expressive means used in composition that have very ancient origins. The hypotypose is a rhetorical figure that plays a special role because others are also involved. The word "hypotyposis" means "design" or "sketch" and is used to denote something described in its essential features and thereby given greater expressive power. Each track on this album explores one or more of these specific figures in an attempt to create a kind of musical painting.

The title track starts electronically, after which 'Cantata' is inspired by J.S. Bach's ‘Cantata BWV 478’. I associate 'Deckard's Apartment' with the movie 'Blade Runner', but it is complete free jazz, followed by the ambient 'Hypotyposis 7'. 'Inargentato' is a game of bells and xylophone, after which 'Lascia Ch'io Pianga' is borrowed from Friedrich Handel's well-known soprano aria. Here you can hear Gisella Liberini singing against an electronic background. Furthermore, 'Izumi', which is an ambient piano performance, inspired by Corrado's fascination for Eastern culture. And 'Komm Suesser Tod' is another elaboration on J.S. Bach's Cantata BWV 478. So a mixed album!

LYNN CANNON – JUST CHILLIN’!

DETAIL ALBUM

Tracks:

Can You Feel it!

Changes Will Come!

Funkn’ Yeah!

Good Times!

Just Chillin’!

Keep On Movin’!

Last Call!

Let’s Roll!

Light Em’ Up!

Paradise!

Prime Time!

Reflections of a Lifetime!

Right There!

Stompn’ & Bumpn’!

The Way You Move!

 

Website Artiest

LYNN CANNON

https://www.facebook.com/people/Lynn-Cannon/100066803273644/

https://lcannon61058msn.com

Zo’n twee jaar gelden recenseerde ik de cd ‘Let’s Go!’ van de Afro-Amerikaanse pianist & keyboardspeler Lynn Cannon voor een andere site. Nu is zijn nieuwste album uit 2022 hier aangekomen. Lynn vermengt daarop contemporary jazz met smooth jazz in 15 tracks. Het is aangename instrumentale muziek, die soms uptempo, soms rustig, soms funky, en soms zacht klinkt. Lynn wisselt regelmatig af. Enkel de afsluiter ‘The Way You Move!’ herken ik als een cover van Earth, Wind & Fire. Best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

About two years ago I reviewed the CD 'Let's Go!' by the Afro-American pianist & keyboard player Lynn Cannon for another site. Now his latest 2022 album has arrived here. Lynn mixes here contemporary jazz with smooth jazz in 15 tracks. It is pleasant instrumental music, sometimes up-tempo, sometimes quiet, sometimes funky, and sometimes soft. Lynn changes regularly. Only the closing track 'The Way You Move!' I recognize as a cover of Earth, Wind & Fire. Quite fun!

JOANIE PALLATTO FT. FAREED HAQUE – ACCIDENTAL MELODY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Surrender

Accidental Melody

Apart

You Think You Know

A Shooting Star

The Melody of You

Don’t Ever Look for Love

The Cuckoo Clock

In the Middle of Life

Sound

Lafayette

Keeping Track of Time

The Lost Year

 

Website Artiest

JOANIE PALLATTO

www.chicagosound.com

https://www.facebook.com/people/Joanie-Pallatto/100063624871273/

Singer-songwriter Joanie Pallatto uit Chicago is hier totaal onbekend. Nochtans is dit al haar dertiende album, dat op 19 mei as uitkomt. Joanie maakt al meer dan 44 jaar deel uit van de muziekscène in Chicago. Tevens is ze mede-eigenares van Southport Records. Voor dit nieuwe project kon ze rekenen op de steun van haar echtgenoot, de pianist Bradley Parker-Sparrow, jazzgitarist Fareed Haque, bassist John Christensen, en percussionisten Eric Hines en Juan Pastor. Joanie componeerde alle songs zelf, en Fareed Haque verzorgde de productie ervan. Die songs komen er in allerlei stijlen. De opener ‘Surrender’ gaat over overgave aan het leven, waarna de bossa nova/salsa overneemt in de titeltrack. ‘Apart’ werd gecomponeerd vlak voor pandemie, en ‘You Think You Know’ met opluchting na die lockdown. ‘A Shooting Star’ voelt aan als een tango, en werd speciaal voor Haque’s gitaarspel gecomponeerd. ‘The Melody of You’ is dan weer een romantisch liefdeslied, een duet met haar man Parker-Sparrow. ‘Don’t Ever Look for Love’ draagt Joanie op aan haar vriendin Tania, gevolgd door ‘The Cuckoo Clock’ over een koekoeksklok in het huis van haar moeder gaat. Daarna komt de zachte Latinklank van ‘In the Middle of Life’, terwijl ‘Sound’ volledig geïmproviseerd is. ‘Lafayette’ is een reisverhaal op weg naar Chicago, en ‘Keeping Track of Time’ is een popballade. Joanie sluit af met ‘The Lost Year’, een song over het einde van de Covid lockdown.

Joanie, die uit een muzikale familie komt, vermengde dus elementen uit pop, jazz, Latin met mekaar. Best genietbaar hoor!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Chicago singer-songwriter Joanie Pallatto is completely unknown here. However, this is already her thirteenth album, which will be released on May 19. Joanie has been a part of the Chicago music scene for over 44 years. She is also co-owner of Southport Records. For this new project she could count on the support of her husband, pianist Bradley Parker-Sparrow, jazz guitarist Fareed Haque, bassist John Christensen, and percussionists Eric Hines and Juan Pastor. Joanie composed all the songs herself, and Fareed Haque produced them. Those songs come in all kinds of styles. The opener 'Surrender' is about surrendering to life, after which the bossa nova/salsa takes over in the title track. 'Apart' was composed just before the pandemic, and 'You Think You Know' with relief after that lockdown. 'A Shooting Star' feels like a tango, and was composed especially for Haque's guitar playing. ‘The Melody of You’ is a romantic love song, a duet with her husband Parker-Sparrow. 'Don't Ever Look for Love' dedicates Joanie to her friend Tania, followed by 'The Cuckoo Clock' about a cuckoo clock in her mother's house. Then comes the soft Latin sound of 'In the Middle of Life', while 'Sound' is completely improvised. ‘Lafayette’ is a travelogue on the way to Chicago, and ‘Keeping Track of Time’ is a pop ballad. Joanie closes with 'The Lost Year', a song about the end of the Covid lockdown.

Joanie, who comes from a musical family, thus mixed elements of pop, jazz and Latin. Most enjoyable!

JOHNNY BRITT – AFTER WE PLAY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ain’t Nothin But The Funk
After We Play
Butterflies
Summer Love
Ocean Waves
Walk On By
Hold On Be Strong
Let’s Do This
Goin’ Out of My Head
Love Paradise
Midnight
More Love
Love Paradise (instrumental)

 

Website Artiest

JOHNNY BRITT

https://www.johnnybritt.com

De uitspraak “I’ll tell you after I play” is blijven hangen bij jazztrompettist en zanger Johnny Britt, die prompt zijn vijfde album die titel meegaf. Britt zal binnenkort zijn levensverhaal vertellen in zijn autobiografie ‘The Soloist’. Hij groeide op als een stadkind in Cleveland, waar hij in een schoolbandje zat met de jonge drummer Arsenio Hall. De multi-instrumentalist ging daarna naar het prestigieuze Conservatoire de Versailles in Parijs, en wanneer hij terugkeerde in de States, maakte Otis Williams van The Temptations hem hun muzikaal directeur. In 1995 kreeg Britt een eigen platencontract bij Motown voor zijn groep Impromp2, met wie hij 4 albums opnam. Maar in 2012 koos hij ervoor om solo te gaan met zijn debuut ‘Feels So Good’. Sindsdien heeft hij songs geschreven voor saxofonist Boney James, Peabo Bryson, Rick Braun, Euge Groove, Paul Brown, Jeff Golub, Jessy J en The Temptations. Hij speelde trompet op het grote scherm in de film ‘La La Land’ en werd door Oscar en Grammy Award winnaar Hans Zimmer ingehuurd om de trompetsolist te zijn op ‘Hidden Figures’.

Britt componeerde 10 nieuw songs en produceerde de cd zelf. Op de funky opener ‘Ain’t Nothin But The Funk’ hoor je een van zijn grootste invloeden, de trompettist Tom Browne. Daarna volgt de titeltrack, in gezelschap van gitarist Peter White, die recent nog naar de top steeg. Op de prachtige ballade ‘Butterflies’ is zanger Will Downing te gast, zodat Britt hier een duet met hem vormt. Saxofonist Gerald Albright en rapper Kashan treden aan voor het hippe ‘Summer Love’. De oceaan spoelt aan op ‘Ocean Waves’ als een sensuele golf, in gezelschap van bassist Blair Bryant. De cover ‘Walk on By’ van Bacharach is een solostuk van Britt, uitgezonderd de drums.  Pianist Ricky Peterson komt een handje helpen op ‘Hold On Be Strong’, waarna gitarist Nils het uptempo ‘Let’s Do This’ aanvoert. Het dromerige ‘Goin’ Out of My Head’ krijgt versterking van legende Little Anthony (die het origineel met The Imperials zong) en van mijn idool, gitarist George Benson. De funky groove staat centraal op ‘Love Paradise’, waarna’ Midnight’ sensueel overkomt, weerom met Nils. ‘More Love’ klinkt nog sensueler en romantisch. Het instrumentale ‘Love Paradise’ sluit Britt af op beugel.

Een prachtig album, vol met kwaliteitsmuziek, dat Britt zelf omschrijft als “an album of feelings, emotions, thoughts and imagination. I wrote, produced and performed every song from within. Every song was birthed out of a deep sense of love, compassion and sincerity. I love singing and I love playing the trumpet. That’s what you’ll hear when you listen to the album, which came together wonderfully.”

Gesofisticeerd en in één woord prachtig!Patrick Van de Wiele (4½)

The statement "I'll tell you after I play" has stuck with jazz trumpeter and singer Johnny Britt, who promptly gave his fifth album that title. Britt will soon tell his life story in his autobiography 'The Soloist'. He grew up as an urban kid in Cleveland, where he was in a school band with young drummer Arsenio Hall. The multi-instrumentalist then attended the prestigious Conservatoire de Versailles in Paris, and when he returned to the States, Otis Williams of The Temptations made him their music director. In 1995 Britt got his own record deal with Motown for his group Impromp2, with whom he recorded 4 albums. But in 2012 he chose to go solo with his debut 'Feels So Good'. Since then he has written songs for saxophonist Boney James, Peabo Bryson, Rick Braun, Euge Groove, Paul Brown, Jeff Golub, Jessy J and The Temptations. He played trumpet on the big screen in the movie ˜La La Land' and was hired by Oscar and Grammy Award winner Hans Zimmer to be the trumpet soloist on ˜Hidden Figures'.

Britt composed 10 new songs and produced the CD himself. On the funky opener 'Ain't Nothin But The Funk' you can hear one of his biggest influences, the trumpeter Tom Browne. This is followed by the title track, accompanied by guitarist Peter White, who recently rose to the top. Singer Will Downing is a guest on the beautiful ballad 'Butterflies', so that Britt forms a duet with him here. Saxophonist Gerald Albright and rapper Kashan perform for the hip 'Summer Love'. The ocean washes up on 'Ocean Waves' like a sensual wave, accompanied by bassist Blair Bryant. Bacharach's cover 'Walk on By' is a solo piece by Britt, except for the drums. Pianist Ricky Peterson lends a hand on 'Hold On Be Strong', after which guitarist Nils leads the up-tempo 'Let's Do This'. The dreamy 'Goin' Out of My Head' is reinforced by legend Little Anthony (who sang the original with The Imperials) and by my idol, guitarist George Benson. The funky groove is central on 'Love Paradise', after which 'Midnight' comes across as sensual, again with Nils. 'More Love' sounds even more sensual and romantic. The instrumental 'Love Paradise' closes Britt on braces.

A beautiful album, full of quality music, which Britt himself describes as “an album of feelings, emotions, thoughts and imagination. I wrote, produced and performed every song from within. Every song was born out of a deep sense of love, compassion and sincerity. I love singing and I love playing the trumpet. That's what you'll hear when you listen to the album, which came together wonderfully.”

Sophisticated and in one word beautiful!

TOWNER GALAHER ORGAN TRIO – LIVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

One for McGriff

Fever

Willow Weep for Me

Hot Barbecue

Norleans

Lover Man

Keep Talkin’

Alligator Boogaloo

Lonnie’s Funk

I’m Walkin’

North Beach Blues

Little Bit of This, Little Bit of That

Mellow Mood

One for McGriff (alternate take)

 

Website Artiest

TOWNER GALAHER ORGAN TRIO

https://www.facebook.com/towner.galaher.7/

Componist, drummer en bandleider Towner Galaher is afkomstig uit Portland, Oregon, en begon al op zijn negende drums te spelen, nadat hij The Beatles op Tv gezien had. Hij wou absoluut bijleren en oefende zes uur per dag. Na de middelbare school stapte hij direct in de clubscène en speelde gedurende 11 jaar allerlei optredens. In 1986 verkaste hij naar New York City om zich daar volledig in de jazzwereld te onderdompelen. Ondertussen geeft hijzelf al meer dan 40 jaar les, waaronder 21 jaar in de New York City Public Schools. Towner vermengt allerlei ritmische elementen die hij geleerd heeft bij Headhunters drummer Mike Clark, de Afro-Cubaanse drummer Frankie Malabe, de Braziliaanse drummer Duduka Da Fonseca, en drummer Ricky Sebastian uit New Orleans.

Dit is Towner’s vierde album als leider, en deze keer koos hij voor een eerbetoon aan de grote jazzensembles die vooral populair waren tijdens de fifties en sixties. ‘Live’ werd opgenomen tijdens de Covid lockdown in een restaurant in Connecticut, en laat ons een orgeltrio horen. Towner speelt hier in gezelschap van orgelist Lonnie Gasperini en gitarist Marvin Horne. Samen brengen ze een mengeling van standaards en vijf originele tracks. Jimmy McGriff krijgt een eerbetoon met de bluesy opener ‘One for McGriff’, waarna het overbekende ‘Fever’, vooral bekend door Peggy Lee, volgt. De ballade ‘Willow Weep for Me’ krijgt een ander arrangement aangemeten, en wordt een jazzy wals, gevolgd door een cover van Jack McDuff’s ‘Hot Barbecue’. Daarna volgt een tresillo, een driemaats puls uit New Orleans, die ‘Norleans’ heet, en een track is van Dr. Lonnie Smith. De ballade ‘Lover Man’ van Billie Holiday vormt een rustpunt, waarna ‘Keep Talkin’’ ook weer bluesy aanvoelt. Maar Lou Donaldson’s ‘Alligator Boogaloo’ laat ons een funky kant horen. Dat kan je ook zeggen van ‘Lonnie’s Funk’, alhoewel dit meer old school R&B funk is. De Fats Domino hit ‘I’m Walkin’’ laat je meedeinen op de groove, waarna ‘North Beach Blues’ perfect klinkt om op stap te gaan. ‘Little Bit of This, Little Bit of That’ echt de pan uit swingt. ‘Mellow Mood’ van Jimmy Smith kan je rangschikken bij souljazz, en als afsluiter komt er een alternatieve, soulvolle versie van de opener ‘One for McGriff’.

Een leuk album, dat het Hammond B-3 orgel flink in de verf zet. Dit album verdient dan ook meer aandacht, omdat het een eerbetoon is aan die trio’s uit het verleden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Composer, drummer and bandleader Towner Galaher is from Portland, Oregon, and started playing drums at the age of nine after watching The Beatles on TV. He absolutely wanted to learn and practiced six hours a day. After high school, he immediately entered the club scene and played all kinds of gigs for 11 years. In 1986 he moved to New York City to fully immerse himself in the jazz world. Meanwhile, he himself has been teaching for more than 40 years, including 21 years in the New York City Public Schools. Towner blends a variety of rhythmic elements he learned from Headhunters drummer Mike Clark, Afro-Cuban drummer Frankie Malabe, Brazilian drummer Duduka Da Fonseca, and New Orleans drummer Ricky Sebastian.

This is Towner's fourth album as a leader, and this time he chose to pay homage to the great jazz ensembles that were especially popular during the fifties and sixties. Recorded during the Covid lockdown at a restaurant in Connecticut, ‘Live’ features an organ trio. Towner plays here in the company of organist Lonnie Gasperini and guitarist Marvin Horne. Together they bring a mixture of standards and five original tracks. Jimmy McGriff receives a tribute with the bluesy opener 'One for McGriff', followed by the well-known 'Fever', best known by Peggy Lee. The ballad 'Willow Weep for Me' gets a different arrangement, and becomes a jazzy waltz, followed by a cover of Jack McDuff's 'Hot Barbecue'. Then follows a tresillo, a three-measure pulse from New Orleans called ‘Norleans’, which is a track by Dr. Lonnie Smith. The ballad 'Lover Man' by Billie Holiday forms a resting point, after which 'Keep Talkin' also feels bluesy again. But Lou Donaldson's ‘Alligator Boogaloo’ shows us a funky side. You can also say the same about 'Lonnie's Funk', although this is more old school R&B funk. The Fats Domino hit 'I'm Walkin' has you rocking the groove, after which 'North Beach Blues' sounds perfect for going out. 'Little Bit of This, Little Bit of That' really swings out of control. Jimmy Smith's 'Mellow Mood' can be ranked with soul jazz, and to close there is an alternative, soulful version of the opener 'One for McGriff'.

A nice album that puts the Hammond B-3 organ in the spotlight. This album therefore deserves more attention, because it is a tribute to those trios from the past.

ROB ZINN – ANYTHING CAN HAPPEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Take That!

All In

Amante

Anything Can Happen

When and Where

Hope for Tomorrow

Push it Forward

I Can’t Make You Love Me

Night Life

Crazy

 

Website Artiest

ROB ZINN

http://robzinn.com/

https://www.facebook.com/RobZinnMusic/

Zeven jaar geleden lanceerde de Amerikaanse zanger, trompettist en beugelspeler Rob Zinn zijn carrière als onafhankelijk smooth jazzartiest. Toen verscheen het album ‘Yesterday Again’ en in 2018 volgde ‘Walk the Walk’. Nu is zijn derde album uitgebracht, waaraan hij eens te meer werkte met producer Paul Brown, evenals voor het eerst met producers Greg Manning, Roberto Vally, Jeff Canady, John Cassidy, Dennis Johnson en Adam Hawley.

Rob werd geboren in Maryland, groeide op in Delaware en leeft nu in Florida. Na zijn schooltijd begon hij zijn professionele carrière in een 15 koppige swingband. Daarna vervoegde hij de dansband Group Therapy, en stond in het voorprogramma van o.a. The Spinners, Kool & The Gang, Tower of Power en Average White Band. Na deel uitgemaakt te hebben van diverse andere bands, begon hij dan eindelijk aan zijn solocarrière.

Dit nieuwe album is duidelijk contemporary jazz, met hulp van muzikanten zoals Paul Brown, Jeff Ryan, Greg Manning, Andrew Neu, Ragan Whiteside, Blake Aaron, Eric Valentine, Sean Uliasz, Tom Schuman, Roberto Vally, Bob Baldwin, Lew Laing Jr., Adam Hawley, Jeff Canady, Chris Fischer en Carlyle Barriteau. Ondertussen hebben al meer dan 125 smooth jazz radiostations overal ter wereld songs uit dit album gespeeld.

De energieke uptempo track ‘Take That’ opent met een eigentijdse, dansbare beat, waarna ‘All In’ eerder een rustige mid-tempo track is. Daarna volgt het Latin klinkende ‘Amante’ met een zacht heupwiegende melodie, waarna op de titeltrack saxofonist Andrew Neu te gast is. Maar ook saxofonist Jeff Ryan laat van zich horen op ‘When and Where’ en keyboardspeler Sean U luistert de mid-tempo van ‘Hope for Tomorrow’ op. ‘Push it Forward’ gaat er weer energiek tegenaan met hulp van fluitiste ‘Ragan Whiteside’. De bekende ballade ‘I Can’t Make You Love Me’ is vooral bekend in de versies van Bonnie Raitt en van George Michael, maar Rob geeft er hier zijn eigen interpretatie is. ‘Night Life’ duikt de nacht in, en de hit ‘Crazy’ van Seal wordt gecoverd als afsluiter.

Een superleuk album dat zowel door liefhebbers van smooth als contemporary jazz zal geapprecieerd worden!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Seven years ago, American singer, trumpeter and flugelhorn player Rob Zinn launched his career as an independent smooth jazz artist. Then the album 'Yesterday Again' was released and 'Walk the Walk' followed in 2018. Now his third album has been released, on which he once again worked with producer Paul Brown, as well as for the first time with producers Greg Manning, Roberto Vally, Jeff Canady, John Cassidy, Dennis Johnson and Adam Hawley.

Rob was born in Maryland, grew up in Delaware and now lives in Florida. After school he started his professional career in a 15 piece swing band. He then joined the dance band Group Therapy, and was the support act for The Spinners, Kool & The Gang, Tower of Power and Average White Band, among others. After being part of various other bands, he finally started his solo career.

This new album is distinctly contemporary jazz, featuring musicians such as Paul Brown, Jeff Ryan, Greg Manning, Andrew Neu, Ragan Whiteside, Blake Aaron, Eric Valentine, Sean Uliasz, Tom Schuman, Roberto Vally, Bob Baldwin, Lew Laing Jr. , Adam Hawley, Jeff Canady, Chris Fischer and Carlyle Barriteau. Meanwhile, more than 125 smooth jazz radio stations around the world have played songs from this album.

The energetic up-tempo track 'Take That' opens with a contemporary, danceable beat, after which 'All In' is more of a quiet mid-tempo track. This is followed by the Latin sounding 'Amante' with a soft hip-swaying melody, after which saxophonist Andrew Neu is a guest on the title track. But saxophonist Jeff Ryan also makes himself heard on 'When and Where' and keyboard player Sean U plays on the mid-tempo of 'Hope for Tomorrow'. 'Push it Forward' bounces back energetically with the help of flautist 'Ragan Whiteside'. The well-known ballad 'I Can't Make You Love Me' is best known in the versions of Bonnie Raitt and George Michael, but Rob gives his own interpretation here. 'Night Life' dives into the night, and Seal's hit 'Crazy' is covered as the closing track.

A super fun album that will be appreciated by fans of smooth as well as contemporary jazz!

ENTOTO BAND – ENTOTO BAND

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aykedashim Libe

Tezalgn Yetentu

Shgey Habuni

Hedetch Alu

Yekermo Sew

Aifalkn Gehrnete

Belomi Benna

 

Website Artiest

ENTOTO BAND

www.entotoband.com

GITARIST & PRODUCER JOEP PELT

www.joeppelt.com/entoto/

Muziek is een universeel gegeven, en dagelijks laat ik jullie proeven van muziek uit alle windstreken. Deze keer schotel ik jullie het debuut van de band Entoto voor. Deze Oost-Afrikaanse muziek, meer bepaald uit Eritrea, komt tot bij mij vanuit Nederland. De band brengt een moderne versie van Ethiopische funk uit de sixties, en bestaat uit Helen Mengestu (zang), Million Tewelde (sax, aerofoon & zang), Joep Pelt (gitaar), Elvis Sergo (Hammond orgel & synthesizers), DJ de Koning (percussie) en Randell Sambo (drums). Saxofonist en zanger Amanyal “Million” Tewelde vluchtte als tiener vanuit Eritrea naar Nederland, bouwde eigenhandig zijn bestaan op, ontworstelde op geheel eigen wijze de vreemdelingendienst, en speelde als saxofonist op honderden privé feestjes in de Eritrese gemeenschap. Zangeres Helen Mengestu kwam als lid van een Ethiopisch circus naar Nederland met de droom hier een leven op te bouwen als podiumartiest. Zolang ze geen papieren had mocht Helen echter niet in Nederland optreden, een proces dat tien jaar duurde. Na ruim tien jaar in asielzoekerscentra te hebben doorgebracht kreeg ze eindelijk haar verblijfsvergunning. Kort daarna ontmoette Helen de Nederlandse gitarist en producer Joep Pelt, waarna het duo de handen ineen sloeg met Million en samen de groep Entoto Band oprichtte. 

Op dit debuut staan 7 tracks, met onuitspreekbare titels. Het zijn geheel eigen interpretaties van Ethiopische en Eritrese classics van artiesten als Tilahun Gessesse, Mamoud Achmed, Tewolde Redda en Mulatu Astatke. Maar de muziek sleurt je onmiddellijk mee. Van bij de opener en single ‘Aykedashim Libe’ smelten bulderende sax, soulvolle zang en funky grooves samen. Die lokken je naar de dansvloer, zoals in (swingend) Addis Ababa. En dat blijft verder zo bij de overige tracks.

Afgelopen jaar bouwde Entoto Band al aan haar live reputatie in Nederland met een serie optredens op diverse festivals en podia. En die live tournee gaat verder op de volgende data:

22-04 – DJS, Dordrecht, 11-05 – Patronaat, Haarlem, 13-05 – De X, Leiden, 03-06 – Festival TBA, 17-06 – ZeelandJazz, Middelburg, 23-06 – Festival TBA, 20-07 – Zomerconcert, Epe.

En er wordt ook over de grens gekeken. Zo is er een aantal shows bevestigd in Duitsland de komende zomer. Daarnaast staan reeds verschillende releases op de planning, zoals drie verschillende Zuid-Afrikaanse muziekproducties, een samenwerking met de virtuoze gitarist Bounaly uit Mali, en ook heruitgaven van ‘I Yougoba!’ (met Lobi Traoré) en Soweto Soul.

Een prima mengeling dus van funk, soul & wereldmuziek. Noem het Afro-funk als je wil.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Music is a universal thing, and every day I give you a taste of music from all corners of the world. This time I present you the debut of the band Entoto. This East African music, more specifically from Eritrea, comes to me from the Netherlands. The band brings a modern version of Ethiopian funk from the sixties, and consists of Helen Mengestu (vocals), Million Tewelde (sax, aerophone & vocals), Joep Pelt (guitar), Elvis Sergo (Hammond organ & synthesizers), DJ de Koning (percussion) and Randell Sambo (drums). Saxophonist and singer Amanyal "Million" Tewelde fled from Eritrea to the Netherlands as a teenager, built his own life, escaped the immigration service in his own way, and played as a saxophonist at hundreds of private parties in the Eritrean community. Singer Helen Mengestu came to the Netherlands as a member of an Ethiopian circus with the dream of building a life here as a stage artist. However, as long as she had no papers, Helen was not allowed to perform in the Netherlands, a process that took ten years. After having spent more than ten years in asylum seekers' centres, she finally received her residence permit. Shortly afterwards, Helen met Dutch guitarist and producer Joep Pelt, after which the duo joined forces with Million and founded the group Entoto Band together.
This debut contains 7 tracks, with unpronounceable titles. They are entirely personal interpretations of Ethiopian and Eritrean classics by artists such as Tilahun Gessesse, Mamoud Achmed, Tewolde Redda and Mulatu Astatke. But the music immediately drags you along. From the opener and single 'Aykedashim Libe', roaring sax, soulful vocals and funky grooves melt together. They lure you to the dance floor, like in (swinging) Addis Ababa. And that continues to be the case with the other tracks.
Last year, Entoto Band already built its live reputation in the Netherlands with a series of performances at various festivals and stages. And that live tour continues on the following dates:
22-04 – DJS, Dordrecht, 11-05 – Patronaat, Haarlem, 13-05 – De X, Leiden, 03-06 – Festival TBA, 17-06 – ZeelandJazz, Middelburg, 23-06 – Festival TBA, 20-07 – Summer Concert, Epe.
And they also look beyond the border. For example, a number of shows have been confirmed in Germany for the coming summer. In addition, several releases are already planned, such as three different South African music productions, a collaboration with the virtuoso guitarist Bounaly from Mali, and also re-releases of 'I Yougoba!' (with Lobi Traoré) and Soweto Soul.
A great mix of funk, soul & world music. Call it Afro-funk if you will.

MICHAEL MASSARO – I REMEMBER YOU

DETAIL ALBUM

Tracks:

Beautiful Day

Sassy Woman

Merry Go Round

Island of Dreams

New World

I Remember You

Playa Dorada

Moroccan Nights

Treasure’s Chest

Real Rio

Cuba Libre

Get Down

New World (Radio Edit)

 

Website Artiest

MICHAEL MASSARO

https://michaelmassaro.bandcamp.com/album/i-remember-you

https://www.facebook.com/michaelmassaromusic/

https://www.facebook.com/michael.massaro

Reeds in 2009 besprak ik de cd ‘L.A. Days New York Nights’ en in 2015 het album ‘Love in Motion’ van de Canadese saxofonist Michael Massaro voor een andere site. Michael Massaro is een saxofonist, componist en producer uit Toronto. Nu pas kreeg ik zijn nieuwste album, dat dateert van vorig jaar, te pakken. Michael levert hier 13 originele tracks af, en laat zijn mooi smooth jazzgeluid horen. Dat kan romantisch klinken zoals de mooie opener ‘Beautiful Day’, of swingend zoals op ‘Sassy Woman’ en op ‘Merry Go Round’. Michael schreef “als wij niet naar het eiland kunnen, dan komt het eiland naar ons toe.” Dat resultaat hoor je op het exotische ‘Island of Dreams’. ‘New World’ klinkt ietwat romantisch, vol verwachting. Op het einde komt de “radio edit” daarvan langs. De titeltrack is een zachte song, waarna ‘Playa Dorada’ je meeneemt naar een zuiders strand. Daarna vliegen we naar Marokko, om daar de nacht in te duiken op de tonen van ‘Moroccan Nights’. ‘Treasure’s Chest’ klinkt funky, met gitaar, gevolgd door ‘Real Rio’, dat ik jammer genoeg niet kan beluisteren. In Havana drinken we een ‘Cuba Libre’  op de tonen van de salsa, en ‘Get Down’ begeleid je met wat jazzrock naar de dansvloer.

Een leuk album, met variatie aan smooth jazzklanken, waarbij uiteraard Michaels sax op de voorgrond staat.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Already in 2009 I reviewed the CD 'L.A. Days New York Nights' and in 2015 the album 'Love in Motion' by Canadian saxophonist Michael Massaro for another site. Michael Massaro is a saxophonist, composer and producer from Toronto. Only now did I get my hands on his latest album, which dates from last year. Michael delivers 13 original tracks here, and shows his beautiful smooth jazz sound. That can sound romantic like the beautiful opener 'Beautiful Day', or swinging like on 'Sassy Woman' and on 'Merry Go Round'. Michael wrote “if we can't go to the island, the island will come to us.” You can hear that result on the exotic 'Island of Dreams'. 'New World' sounds somewhat romantic, full of expectation. At the end the “radio edit” comes along. The title track is a soft song, after which 'Playa Dorada' takes you to a southern beach. Then we fly to Morocco, to dive into the night there to the sounds of 'Moroccan Nights'. 'Treasure's Chest' sounds funky, with guitar, followed by 'Real Rio', which unfortunately I can't listen to. In Havana we drink a 'Cuba Libre' to the tones of salsa, and 'Get Down' accompanies you to the dance floor with some jazz rock.

A nice album, with a variety of smooth jazz sounds, with of course Michael's sax in the foreground.

AMANDUS – HER LOVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

First Love

Her Love

Moving Up North

Things We Lost

Take Me There

Reaching out to You

 

Website Artiest

AMANDUS

https://www.facebook.com/AmandusSmoothJazz/

De Duitse keyboardspeler Michael Quast (ofwel Amandus) componeerde zijn eerste smooth jazzsong in 1996, nadat hij zijn Master in fysica behaald had. Toch verkoos hij om samen met Paul Young, Nik Kershaw, Johnny Logan en Midge Ure op tournee te vertrekken. Sinds hij in 2020 zijn solocarrière lanceerde, besprak ik al twee EP’s van hem voor een andere site. Nu laat ik jullie hier met hem kennismaken. Zijn lichtvoetige stijl van funky grooves en romantische melodieën doen me onmiddellijk aan de sound van Jonathan Fritzén denken.

Amandus verkent op een optimistische manier via 6 tracks, de vele facetten van de liefde. Daarbij komen zowel echte als ingebeelde liefde aan bod, met rap van Klvive uit Trinidad op de titeltrack. Amandus werkte ook weer samen met de Duitse Uli Borderson.

Een zeer leuke EP, top smooth jazz! “Amandus, I want more!”

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The German keyboard player Michael Quast (aka Amandus) composed his first smooth jazz song in 1996, after obtaining his Master's degree in physics. Still, he chose to go on tour with Paul Young, Nik Kershaw, Johnny Logan and Midge Ure. Since he launched his solo career in 2020, I've already reviewed two of his EPs for another site. Now let me introduce you to him here. His light-hearted style of funky grooves and romantic melodies immediately reminds me of Jonathan Fritzén's sound.

Amandus explores the many facets of love in an optimistic way through 6 tracks. Both real and imagined love are featured, with rap by Klvive from Trinidad on the title track. Amandus also collaborated again with the German Uli Borderson.

A very nice EP, top smooth jazz! “Amandus, I want more!”

MIRAGE OF DEEP – THE BEST OF MIRAGE OF DEEP (15TH ANNIVERSARY)

DETAIL ALBUM

Tracks:

Moon Light (Mediterranean Roots) - Remastered 2023

Forbidden Perfume - Remastered 2023

Hechizo De Luna - Remastered 2023

Totality - Remastered 2023

The Mountain (432 Hz) - Remastered 2023

Green Tea - Remastered 2023

Road Of Life (Frontiers Of Asia) - Remastered 2023

Lost Island (432 Hz) - Remastered 2023

Song For The Kingdom Of Inside - Remastered 2023

Cloudless Sky

Ave Maria (Sights Of The Mediterranean) - Remastered 2023

Romantic Fields - Remastered 2023

Poems Without Words (Remix 2011) - Remastered 2023

Restless Soul - Remastered 2023

Night Fly - Remastered 2023

Tomorrow Everything (feat. Noa Perseidas) - Remastered 2023

Little Things

Sweet Morning - Remastered 2023

The Dusk History - Remastered 2023

Behind The Door (432 Hz) - Remastered 2023

Sudden Flight  - Remastered 2023 – In Respect To Vangelis Version

 

Website Artiest

MIRAGE OF DEEP

https://www.facebook.com/MIRAGE.OF.DEEP/

Mirage Of Deep (alias Nacho Ferrer) uit Alicante (Spanje) viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan op het label Lemongrassmusic. Deze Gold-compilatie getiteld ‘The Best Of Mirage Of Deep - 15th Anniversary’ bestaat uit 21 geremasterde tracks, zorgvuldig geselecteerd uit de grote hoeveelheid Mirage Of Deep-werken. Ook de volgorde van de nummers is minutieus verzorgd om een aangenaam vloeiend geluid te verkrijgen. Op die manier krijgt de luisteraar verschillende stijlen te horen, van Chill-out, Ambient en Nu-Jazz tot Downtempo en Lounge.

Het is de moeite waard om de track ‘Little Things’ te benadrukken die nog niet eerder was uitgebracht, evenals de nieuwe versie van ‘Sudden Flight’, die Mirage of Deep heeft aangepast aan het motief en de impuls van Maestro Vangelis, die stierf in 2022. Nacho wil hem dit eerbetoon geven met respect aangezien hij sinds zijn jeugd altijd een onvoorwaardelijke volgeling is geweest.

Met deze compilatie wil Nacho al zijn volgers en in het bijzonder de gebroeders Voss (Lemongrassmusic) bedanken voor hun vertrouwen, kansen, steun en voor de vriendschap die in al die jaren is ontstaan. Muziek verenigt ons, muziek maakt ons vrij!

Dit album werd op 31/3 digitaal uitgebracht.

Patrick Van de Wiele (4)

Mirage Of Deep (alias Nacho Ferrer) from Alicante (Spain) celebrates its 15th anniversary this year on the Lemongrassmusic label. This Gold compilation entitled 'The Best Of Mirage Of Deep - 15th Anniversary' consists of 21 remastered tracks, carefully selected from the large amount of Mirage Of Deep works. The order of the songs has also been meticulously taken care of to obtain a pleasantly smooth sound. In this way, the listener gets to hear different styles, from Chill-out, Ambient and Nu-Jazz to Downtempo and Lounge.

It is worth highlighting the track 'Little Things' that had not been released before, as well as the new version of 'Sudden Flight', which Mirage of Deep has adapted to the motive and impulse of Maestro Vangelis, who died in 2022. Nacho wants to give him this tribute with respect as he has always been an unconditional follower since childhood.

With this compilation, Nacho would like to thank all his followers and in particular the Voss brothers (Lemongrassmusic) for their trust, opportunities, support and for the friendship that has developed over the years. Music unites us, music sets us free!

This album was released digitally on 31/3.

MARCHIO BOSSA – I ASKED FOR YOU

DETAIL ALBUM

Tracks:

I Asked for You

Just a Dream with You

Secret Love Affair

Dernier Metro

Somewhere

Notte Vera

Bellezza

Stella Nouva

Kiss Me, Please

Infranto Corazon

 

Website Artiest

MARCHIO BOSSA

https://www.marchiobossa.eu/

https://www.facebook.com/newmarchiobossa/

In 2001 werd de Italiaanse band Marchio Bossa opgericht door Pippo en Piero Lombardo. Ze hadden een mengeling van bossa nova, fusion en loungemuziek op het oog. Twee jaar later tekende de band bij Azzurra Music, en acht succesvolle albums volgden. Vooral in het Verre Oosten, namelijk in Japan, Korea, Thailand enz. worden ze zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd vestigde de groep zich ook in Europa en in de USA. De bossa novasongs worden gezongen in het Italiaans, Portugees, Frans, Engels en Spaans. Nu is hun negende cd uitgekomen, en die is op mijn bureau aangeland. Nu neemt de Koreaanse zangeres Ryu Zee Su het voortouw, samen met de Italiaanse crooner Piero Dotti. Na een rustige intro komt dat zachte bossa novageluid op gang met de titeltrack, waarna ‘Just a Dream with You’ rustig voorbij kabbelt. De ‘Secret Love Affair’ is een swingende bossa, en ‘Dernier Metro’ wordt uiteraard in het Frans gezongen. ‘Somewhere’ volgt daarna in een swingende sfeer, terwijl ‘Notte Vera’ een Italiaanse bossa vertegenwoordigt. ‘Bellezza’ gaat verder in die stijl, en ik swing mee. De nieuwe ster op ‘Stella Nouva’ nodigt weer uit om mee te swingen, waarna je op ‘Kiss Me, Please’ wordt uitgenodigd om te kussen. Met ‘Infranto Corazon’ wordt afgesloten, en dit lijkt meer op een Italiaanse croonersong.

Een cd die de Braziliaanse bossa nova hoog in het vaandel draagt, en weerom weet te boeien. Leuk om in die sfeer te belanden!

 

Patrick Van de Wiele (4)

In 2001, the Italian band Marchio Bossa was founded by Pippo and Piero Lombardo. They had in mind a mixture of bossa nova, fusion and lounge music. Two years later the band signed with Azzurra Music, and eight successful albums followed. They are especially appreciated in the Far East, namely in Japan, Korea, Thailand, etc. At the same time, the group also established itself in Europe and the USA. The bossa nova songs are sung in Italian, Portuguese, French, English and Spanish. Now their ninth CD has been released, and it has landed on my desk. Korean singer Ryu Zee Su is taking the lead, along with Italian crooner Piero Dotti. After a quiet intro, that soft bossa nova sound gets going with the title track, after which 'Just a Dream with You' quietly ripples by. The 'Secret Love Affair' is a swinging bossa, and 'Dernier Metro' is of course sung in French. 'Somewhere' then follows in a swinging atmosphere, while 'Notte Vera' represents an Italian bossa. 'Bellezza' continues in that style, and I swing along. The new star on 'Stella Nouva' invites you to swing along again, after which you are invited to kiss on 'Kiss Me, Please'. Closes with 'Infranto Corazon', and this sounds more like an Italian crooner song.

A CD that holds the Brazilian bossa nova in high esteem, and once again manages to captivate. Nice to end up in that atmosphere!

SEBAH - SPEAK WITH YOUR HEART

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 L'homme dans le miroir

2 Take it slow

3 Mama Said

4 Purity and Holiness

5 She Keeps Her Eyes dry

6 Speak With Your Heart

7 Only Actions Count

8 Do Your Best

9 I'm not Looking back

10 A Letter

11 Good Morning Sun

12 Generous Man

13 Without You

 

Website Promoter

WILLWORK4FUNK

https://www.willwork4funk.com/caribbean-soul-by-sebah-in-second-album-speak-with-your-heart

Op 17 februari jongstleden kwam het tweede soloalbum van de Franse zanger en gitarist Sebah digitaal uit. Daarop staan 13 songs, die een mix van Caribische soul en reggae inhouden. Sebah’s idool is immers wijlen Bob Marley, en hij nam deze songs samen zijn vrienden op in het zuiden van Frankrijk, tijdens de Corona pandemie.

De opener ‘L'homme dans le miroir’ is de enige track die hij in het Frans brengt, en het is een song met enige introspectie en zelfanalyse in een mengeling van R&B, hiphop en reggae. ‘Take it Slow’ is een pure soulballade over zijn geliefde, waarna ‘Mama Said’ een eerbetoon is aan zijn moeder. ‘Purity and Holiness’ volgt daarna, en werd geschreven ter gelegenheid van de geboorte van zijn nichtje, en de hoop dat ze zal opgroeien in een ideale wereld. ‘She Keeps Her Eyes Dry’ is ook weer een eerbetoon aan zijn moeder, de dochter van een Afro-Cubaanse soldaat die zijn leven voor zijn land gaf. Zij voedde Sebah en zijn broers na de tragische dood van zijn vader, alleen op. De titeltrack klinkt opgewekt en zet je ertoe aan om oprecht te zijn. Het leuke ‘Only Actions Count’ doet me denken aan George Benson, gevolgd door het opgewekte ‘Do Your Best’, dat mensen ertoe aan zet om hun van hun beste kant te laten zien, zelfs wanneer ze aan zichzelf twijfelen. ‘I'm not Looking back’ komt recht uit Trenchtown van Kingston, in een pure Bob Marley stijl. ‘A Letter’ daarentegen meer Afro gekleurd overkomt. Op ‘Good Morning Sun’ klinkt Sebah iets als Eddie Grant, waarna ‘Generous Man’ in de stijl van wijlen Curtis Mayfield’s ‘People Get Ready’ akoestisch gebracht wordt. Afsluiter ‘Without You’ is ook weer een getuigenis aan zijn geliefde.

Over het algemeen klinken Sebah’s songs opgewekt, en bevatten ze tegelijkertijd een positieve boodschap. Sebah hoopt ermee de wereld te inspireren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On February 17th, the second solo album by French singer and guitarist Sebah was released digitally. It contains 13 songs, which contain a mix of Caribbean soul and reggae. After all, Sebah's idol is the late Bob Marley, and he recorded these songs together with his friends in the south of France during the Corona pandemic.

The opener 'L'homme dans le miroir' is the only track he performs in French, and it is a song with some introspection and self-analysis in a mixture of R&B, hip-hop and reggae. 'Take it Slow' is a pure soul ballad about his lover, after which 'Mama Said' is a tribute to his mother. 'Purity and Holiness' follows next, and was written on the occasion of the birth of his niece, and the hope that she will grow up in an ideal world. ‘She Keeps Her Eyes Dry’ is another tribute to his mother, the daughter of an Afro-Cuban soldier who gave his life for his country. She raised Sebah and his brothers alone after the tragic death of his father. The title track sounds cheerful and urges you to be sincere. The fun 'Only Actions Count' reminds me of George Benson, followed by the cheerful 'Do Your Best', which pushes people to show their best side, even when they doubt themselves. 'I'm not Looking back' comes straight out of Kingston's Trench town, in a pure Bob Marley style. 'A Letter', on the other hand, appears more Afro colored. On 'Good Morning Sun' Sebah sounds something like Eddie Grant, after which 'Generous Man' is brought acoustically in the style of the late Curtis Mayfield's 'People Get Ready'. Closing track 'Without You' is another testimony to his beloved.

In general, Sebah's songs sound cheerful, and at the same time contain a positive message. Sebah hopes to inspire the world with it.

KC AND THE SUNSHINE BAND – THE ULTIMATE COLLECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

1 Sound Your Funky Horn
2 Why Don’t We Get Together
3 Blow Your Whistle
4 I’m Gonna Do Something Good To You
5 I’m A Pushover
6 You Don’t Know
7 Queen Of Clubs
8 Do It Good
9 Get Down Tonight
10 I’m So Crazy (‘Bout You)
11 Boogie Shoes
12 That’s The Way (I Like It)
13 Ain’t Nothin’ Wrong
14 I Like To Do It
15 Come On In
16 I’m Your Boogie Man
17 Wrap Your Arms Around Me
18 (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty
19 Keep It Comin’ Love
20 Baby I Love You (Yes I Do)
21 Do You Feel Alright (Single Edit)
22 Sho-Nuff’
23 I Will Love You Tomorrow

 

DISC TWO

1 Who Do Ya Love
2 So Glad
3 I Get Lifted
4 It’s The Same Old Song
5 Let’s Go Party
6 Do You Wanna Go Party
7 Come To My Island
8 Let’s Go Rock And Roll
9 I’ve Got The Feeling
10 Please Don’t Go
11 I Betcha Didn’t Know That
12 It Happens Every Night (Single version)
13 Stand Up
14 Love Me
15 Don’t Say No
16 All Through The Night (Single version)
17 Give It Up
18 It’s Too Hard To Say Goodbye
19 Party With Your Body
20 Something’s Happening
21 Summer Nights

 

DISC THREE

1 I’m A Pushover
2 That’s The Way (I Like It) (Club Mix)
3 That’s The Way (I Like It) (Dub Style)
4 That’s The Way (I Like It) (Re-Master Mix Extended) 5 That’s The Way I Like It (New York Style Mix)
6 That’s The Way I Like It (Original T.K. Mix)
7 Get Down Tonight (Original T.K. Mix)
8 Keep It Comin’ Love
9 Do You Feel All Right
10 Do You Wanna Go Party (Extended Version)
11 Do You Wanna Go Party (Special Disco Mix)

 

Website Artiest

KC AND THE SUNSHINE BAND

https://www.heykcsb.com/

Wie heeft er nog nooit van de Amerikaanse band KC & The Sunshine Band gehoord? Iedereen denk ik. Ik hoef ze dan ook niet meer voor te stellen, iedereen zal wel al eens een liedje van hen gehoord hebben, en er zelfs op gedanst hebben. Ze behoren tot de Miami sound, de zonnige sound uit Florida. KC & The Sunshine Band genoten wereldwijd van een enorm succes, zowel in de hitparades als in de discotheken. Nederland, België, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, de USA, de UK en Zuid-Afrika, alles ging plat voor hun muziek.

Nu heeft Cherry Red Records een 3-delige cd-box uitgebracht, met daarop 55 tracks, afkomstig uit de archieven van T.K. Records, Jay-Boy en Epic. U kan zich verwachten aan een uitgebreide verzameling van hun singles en B-kantjes. Daarnaast is een grote selectie toegevoegd met uitgebreide versies en remixen. Denk maar aan de hits ‘Sound Your Funky Horn’, ‘Queen of Clubs’, ‘That’s the Way (I Like it)’, ‘Get Down Tonight’, ‘Boogie Shoes’, ‘I’m Your Boogie Man’, ‘(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty’, ‘Keep it Comin’ Love’, ‘Please Don’t Go’, ‘Give it Up’ enz.

De box is een luxe 3-cd digipack, met een geïllustreerd boekje van 20 pagina’s, met “liner notes” door Michael Silvester.

Dit was werkelijk een van de meest geliefde soul & discobands uit de seventies en eighties. Hun songs zijn daarna dan ook door verschillende artiesten gecoverd.

Een must voor soul, funk en discofans!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Who hasn't heard of the American band KC & The Sunshine Band? Everyone I think. I don't have to introduce them anymore, everyone must have heard a song by them, and even danced to it. They belong to the Miami sound, the sunny sound from Florida. KC & The Sunshine Band enjoyed huge success worldwide, both in the charts and in the discotheques. The Netherlands, Belgium, Germany, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, Canada, the USA, the UK and South Africa, everything went flat for their music.

Now Cherry Red Records has released a 3-part CD box, containing 55 tracks, from the archives of T.K. Records, Jay Boy and Epic. You can expect an extensive collection of their singles and B-sides. In addition, a large selection has been added with extended versions and remixes. Just think of the hits 'Sound Your Funky Horn', 'Queen of Clubs', 'That's the Way (I Like it)', 'Get Down Tonight', 'Boogie Shoes', 'I'm Your Boogie Man', ' (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty', 'Keep it Comin' Love', 'Please Don't Go', 'Give it Up' etc.

The box set is a deluxe 3-CD digipack, with a 20-page illustrated booklet, with liner notes by Michael Silvester.

This was truly one of the most beloved soul & disco bands from the seventies and eighties. Their songs have since been covered by various artists.

A must for soul, funk and disco fans!

CARL LORD - OPEN SKIES

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Expanse

02 Atmospheric Treasure

03 Spectral Waves

04 Starry Host

 

Website Artiest

CARL LORD

www.carllord.com

www.carllord.bandcamp.com

De Amerikaan Carl Lord uit Louisville begon op vijfjarige leeftijd aan zijn muzikale ontdekkingsreis, begeleid door een oudoom die een klassiek geschoolde concertpianist was. Kort daarna begon hij pianolessen te nemen en te zingen in het jeugdkoor van zijn plaatselijke kerk. Tijdens zijn puber- en middelbare schooltijd nam Carl deel aan verschillende talentenjachten en pianorecitals. Naarmate zijn liefde voor muziek bleef groeien, begon Carl tijdens en na zijn afstuderen piano, orgel en keyboards te spelen in verschillende lokale en regionale R&B-, pop-, rock-, country- en gospelbands. Hij heeft op tal van albums, filmmuziek en commercials gespeeld, terwijl hij optrad op de prestigieuze Kentucky Derby Winner's Party. Hij deelde het podium met bekende artiesten als Steve Warner, Reba McEntire, Louise Mandrel en John Anderson, en heeft ook opnames gemaakt met Grammy Award-winnaar, wijlen Lynn Peterzell, wiens technische credits Giant Records, Clint Black en de country-remake van de ‘Eagles Greatest Hits’ omvatten.

Voor deze nieuwe digitale EP componeerde hij alle songs, en deze ambient, elektronische tracks nemen je mee op een reis van omringende rust. De ambient synth-bedden leggen grond rondom chill-out beats en rustgevende melodieën om aldus een buitenaardse luisterervaring te creëren. Deze release brengt de luisteraar naar een andere wereld van atmosferische schoonheid, vol momenten van motivatie, meditatie en ontspanning.

Zweef dus mee op doorheen de uitgestrekte kosmos op de tonen van Carl Lords soundscapes.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American Carl Lord from Louisville started his musical journey at the age of five, accompanied by a great-uncle who was a classically trained concert pianist. Soon after, he began taking piano lessons and singing in the youth choir of his local church. During his teenage and high school years, Carl participated in various talent shows and piano recitals. As his love for music continued to grow, Carl began playing piano, organ, and keyboards in various local and regional R&B, pop, rock, country, and gospel bands during and after graduation. He has featured on numerous albums, film scores and commercials, while performing at the prestigious Kentucky Derby Winner's Party. He has shared the stage with such well-known artists as Steve Warner, Reba McEntire, Louise Mandrel and John Anderson, and has also recorded with Grammy Award winner, the late Lynn Peterzell, whose technical credits include Giant Records, Clint Black and the country remake of the Include 'Eagles Greatest Hits'.

He composed all the songs for this new digital EP, and these ambient, electronic tracks take you on a journey of surrounding tranquility. The ambient synth beds lay ground around chill-out beats and soothing melodies to create an otherworldly listening experience. This release transports the listener to another world of atmospheric beauty, full of moments of motivation, meditation and relaxation.

So float along through the vast cosmos to the tones of Carl Lords soundscapes.

BILL McGEE – THE TREE OF LIFE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Flight Time

For Ramsey

Funky Dolla Bill

GiGi

Life Got in the Way

On and on

Sho Is Funky

Summers in Surry

The Tree of Life

We Shall Overcome

Zodiac Sign

 

Website Artiest

BILL McGEE

https://804jazz.com/bill-mcgee

Ik volg de Afro-Amerikaanse trompettist Bill McGee (mijn vriend) al vele jaren, en dit jaar viert deze veteraan zijn meer dan 50 jaar in de muziek business. Alhoewel hij zelf zegt dat hij zich pas 18 voelt wanneer hij in de studio zit. Bill begon zijn opnamecarrière bij de HBCU-band uit Atlanta (Hellaphenalia), die in 1970 tekende bij Ray Charles' Tangerine Records, en later veranderde in (Brick) Bang Records. Bill verhuisde terug naar Virginia, waar hij de leider was van de HBCU-band (Trussel) van de Virginia State University. Trussel had de hit ‘Love Injection’ in 1979-80, nadat hij de eerste toerende band was geworden voor Evelyn "Champagne" King. Maar Bill speelde ook op de hiphop hits ‘Apache’ (Sugarhill Gang), ‘Freedom’ (Grandmaster Flash), was te horen op opnames van Klymaxx, The O’Jays, Lou Rawls enz. Hij was tevens de mentor van D’Angelo, de neo-soul artiest. Begin de jaren 2000 begon hij aan zijn solocarrière als jazz, funk en soulartiest.  Dit is dus zijn 5de soloalbum. Daarop staan 11 tracks, waarop hij met niet minder dan 65 muzikanten samenwerkte.

Op de contemporary jazzopener ‘Flight Time’, die opgedragen is aan Donald Byrd & Larry Mizell, kreeg Bill versterking van saxofonist & fluitist Najee, van pianist Kevin Toney (The Blackbyrds), van collega trompettist Tom Browne, van gitarist Freddie Fox (de man van Evelyn “Champagne” King, en van bassist Christian de Mesones. Een all-star band dus! ‘For Ramsey’ is uiteraard een eerbetoon aan wijlen Ramsey Lewis, met de opkomende sterren Will “Chan” Hall op piano en saxofonist Marvin Taylor, Jr. ‘Funky Dolla Bill’ klinkt wel wat funky, gevolgd door ‘GiGi’, vernoemd naar de naam die zijn 9 kleinkinderen aan zijn vrouw geven. Dit is één van Bill’s favoriete tracks hier. Op ‘Life Got in the Way’ hoor je fluitist Dave “Doc” Watson, en de ballade ‘On and on’ wordt gezongen door Kanika McKinzie en Reco Winn. ‘Sho Is Funky’, waarop de bekende trombonist Fred Wesley (James Brown & The JB’s) te gast is, wordt ingezongen door Robbie Cunningham en swingt lekker funky. De smooth jazz van ‘Summers in Surry’ wordt opgeluisterd door de Italiaanse gitarist Roberto Tola (nog een van mijn vrienden). De mooie, soulvolle titeltrack is opgedragen aan Larry Dee en Shirley Jones, en wordt gezongen door pianist Jay Baxter. ‘We Shall Overcome’ verwijst uiteraard naar het lijflied van de burgerrechtenbeweging. Het is een swingend jazzeerbetoon aan de Richmond Va Chapter of SCLC. Met ‘Zodiac Sign’ sluit Bill af, swingende en dansbare Afro-funk, in gezelschap van Plunky Branch, Corey El, Carltia Whitehead en Kia Bennett.

Bill heeft hiermee zijn meest funky soloalbum uitgebracht, een testament aan de veranderende tijden waarin we leven. Een aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following African-American trumpet player Bill McGee (my friend) for many years, and this year this veteran celebrates his 50+ years in the music business. Although he himself says that he only feels 18 when he is in the studio. Bill began his recording career with the HBCU band from Atlanta (Hellaphenalia), which signed with Ray Charles' Tangerine Records in 1970, later changing to (Brick) Bang Records. Bill moved back to Virginia where he was the leader of Virginia State University's HBCU band (Trussel). Trussel had the hit ‘Love Injection’ in 1979-80, after becoming the first touring band for Evelyn "Champagne" King. But Bill also played on the hip hop hits 'Apache' (Sugarhill Gang), 'Freedom’ (Grandmaster Flash), could be heard on recordings by Klymaxx, The O'Jays, Lou Rawls etc. He was also D'Angelo's mentor, the neo soul artist. In the early 2000s, he embarked on his solo career as a jazz, funk and soul artist. So this is his 5th solo album. It contains 11 tracks, on which he collaborated with no less than 65 musicians.

On the contemporary jazz opener 'Flight Time', which is dedicated to Donald Byrd & Larry Mizell, Bill was joined by saxophonist & flautist Najee, by pianist Kevin Toney (The Blackbyrds), by fellow trumpeter Tom Browne, by guitarist Freddie Fox (the man of Evelyn "Champagne" King, and by bassist Christian the Mesones. An all-star band! 'For Ramsey' is of course a tribute to the late Ramsey Lewis, with rising stars Will "Chan" Hall on piano and saxophonist Marvin Taylor, Jr. 'Funky Dolla Bill' sounds a bit funky, followed by 'GiGi', named after the name his 9 grandchildren give to his wife. This is one of Bill's favorite tracks here. On 'Life Got in the Way' you can hear flautist Dave “Doc” Watson, and the ballad 'On and On' is sung by Kanika McKinzie and Reco Winn. 'Sho Is Funky', featuring renowned trombonist Fred Wesley (James Brown & The JB's), is sung by Robbie Cunningham and swings nice and funky The smooth jazz of 'Summers in Surry' is graced by the Italian guitarist Roberto Tola (another of my friends). The beautiful, soulful title track is dedicated to Larry Dee and Shirley Jones, and is sung by pianist Jay Baxter. ‘We Shall Overcome’ obviously refers to the anthem of the civil rights movement. It's a swinging jazz tribute to the Richmond Va Chapter of SCLC. Bill closes with 'Zodiac Sign', swinging and danceable Afro-funk, accompanied by Plunky Branch, Corey El, Carltia Whitehead and Kia Bennett.

Bill has released his funkiest solo album, a testament to the changing times we live in. Recommended!

SHERRY FINZER & ELISE – PHENOMENA

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Fata Morgana
 2. Cloud Iridescence
 3. Airglow
 4. Anthelion
 5. Mountain Spectre
 6. Belt of Venus
 7. Tyndall Effect
 8. Alpenglow
 9. Glory Light

 

Website Artiest

SHERRY FINZER

www.sherryfinzer.com

https://www.heartdancerecords.com/sherryfinzer

De vaste lezer van mijn site kent de Amerikaanse fluitiste Sherry Finzer wel. Samen met Elise, die kristallen klankschalen bespeelt, heeft ze nieuw digitaal album uitgebracht. Daarop staan 9 tracks die met zorg gemaakt en gecentreerd zijn rond rustgevende, doordachte en ontspannende melodieën. Elk nummer draagt de naam van fantastische gebeurtenissen in natuurlijk licht, bedoeld om je te inspireren om te pauzeren, diep adem te halen... en te zoeken naar het buitengewone overal om je heen. De eerste van die gebeurtenissen is ‘Fata Morgana’, ofwel een luchtspiegeling in de woestijn. Maar ook de irisatie van de wolken, de gloed in de lucht, het spectrum van de bergen, de ring rond Venus, enz. het zijn allemaal facetten van die fenomenen.

Sherry bespeelt hierop een brede waaier aan fluiten. Elise laat de kristallen klankschalen weerklinken. De muziek kan gemakkelijk gecatalogeerd worden onder New Age, maar past ook zoals steeds om bij te ontspannen. En dat heb ik regelmatig nodig!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The regular reader of my site knows the American flautist Sherry Finzer. Together with Elise, who plays crystal singing bowls, she has released a new digital album. It contains 9 tracks that are carefully crafted and centered around soothing, thoughtful and relaxing melodies. Each track is named after fantastic events in natural light, meant to inspire you to pause, take a deep breath… and look for the extraordinary all around you. The first of those events is ‘Fata Morgana’, or a mirage in the desert. But also the iridescence of the clouds, the glow in the sky, the spectrum of the mountains, the ring around Venus, etc. are all facets of those phenomena.

Sherry plays a wide range of flutes on this. Elise makes the crystal singing bowls sound. The music can easily be classified under New Age, but also fits, as always, to relax. And I need that regularly!

SUNBÖRN – SUNBÖRN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dancing in the Dusk

Night Sweats

Metropolis

Echoes

Under the Same Sky

Beach Chase

Mankind?

Apple Blossom

 

Website Artiest

SUNBÖRN

https://www.facebook.com/Sunbornband/

https://tramprecords.bandcamp.com/album/sunb-rn

De Deense zeskoppige band The KutiMangoes hebben hun naam veranderd naar Sunbörn. Ze bestaan echter al sinds 2012, destijds opgericht door Gustav Rasmussen en Michael Blicher. Ze schuimden reeds podia over de ganse wereld met hun jazz en wereldmuziek af. De naamwisseling wil een evolutie in hun sound onderlijnen, en tevens een sterkere band met hun Scandinavische roots. Hun debuut ‘Afro-Fire’ verscheen in 2014, en nu komt op 7 april hun eerste album onder de nieuwe groepsnaam uit. Het centrale thema is: “We are all born under the same sun and are connected by the same forces of nature. Meeting the world and connecting through music has been a vital mission for our band from day one, and again and again on our travels we have experienced how music can cross borders, build bridges and connect us with people from different backgrounds and cultures in shared experiences. In times when the world is tearing itself apart it is clear that music has the power to reach across divides and remind us of our common humanity.”

De openingstrack ‘Dancing in the Dusk’ symboliseert de opwinding die gepaard gaat met verandering en ontwikkeling. En dat voordat de nacht inzet. Er staat immers iets nieuws te wachten. De song ging te leen bij elektronische muziek, legendarische componist Gil Evans, tribale beats en Bon Iver’s productie, die akoestische met elektronische sounds vermengde. Bij ‘Night Sweats’ draait alles rond de blazers. Daarrond draaien ritmische veranderingen, tot het geheel explodeert in dansbare beats. ‘Metropolis’ verwijst uiteraard naar Kraftwerk, met zijn moeilijke relatie tussen mens en technologie, en hier zorgen akoestische instrumenten en elektronische elementen voor een contrast. ‘Echoes’ is een meditatieve track, een reflectie op het leven, en breekt open tijdens het tweede deel. Onze samenleving onder dezelfde zon is het thema van ‘Under the Same Sky’, waarna ‘Beach Chase’ ons meevoert naar het strand op een zonnige dag. De Braziliaanse gitarist Caio Marcio is te gast op deze laid-back track, gevolgd door ‘Mankind?’ waarop bassist Ida Nielsen/Bassida (uit Denemarken) en keyboardspeler BIGYUKI (een Japanner in New York) meespelen. ‘Apple Blossom’ is de laatste track met een onschuldige en zachte sound, die de lente verwelkomt, na de winter.  

Een cd die jazz aldus vermengt met wereldmuziek, en ons moet verenigen.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The Danish six-piece band The KutiMangoes have changed their name to Sunbörn. However, they have been around since 2012, when founded by Gustav Rasmussen and Michael Blicher. They have already scoured stages all over the world with their jazz and world music. The name change aims to underline an evolution in their sound, as well as a stronger bond with their Scandinavian roots. Their debut 'Afro-Fire' was released in 2014, and now their first album under the new group name will be released on April 7. The central theme is: “We are all born under the same sun and are connected by the same forces of nature. Meeting the world and connecting through music has been a vital mission for our band from day one, and again and again on our travels we have experienced how music can cross borders, build bridges and connect us with people from different backgrounds and cultures in shared experiences . In times when the world is tearing itself apart it is clear that music has the power to reach across divides and remind us of our common humanity.”

The opening track 'Dancing in the Dusk' symbolizes the excitement that comes with change and development. And that before the night sets in. After all, something new is waiting. The song borrowed from electronic music, legendary composer Gil Evans, tribal beats and Bon Iver's production, which mixed acoustic with electronic sounds. 'Night Sweats' is all about the blazers. Rhythmic changes revolve around it, until the whole thing explodes into danceable beats. 'Metropolis' obviously refers to Kraftwerk, with its difficult relationship between man and technology, and here acoustic instruments and electronic elements provide a contrast. 'Echoes' is a meditative track, a reflection on life, and breaks open during the second part. Our society under the same sun is the theme of 'Under the Same Sky', after which 'Beach Chase' takes us to the beach on a sunny day. Brazilian guitarist Caio Marcio is a guest on this laid-back track, followed by 'Mankind?' featuring bassist Ida Nielsen/Bassida (from Denmark) and keyboard player BIGYUKI (a Japanese in New York). 'Apple Blossom' is the last track with an innocent and soft sound, welcoming spring after winter.

A CD that thus mixes jazz with world music, and should unite us.

SINE – TIEFGANG

DETAIL ALBUM

Tracks:

Waterfall

Bliss

Adrift

Golden Hour

 

Website Artiest

SINE

http://www.sineworld.de

De muzikale carrière van Thomas Hauser begon in zijn vroege jeugd. Hij heeft een aantal jaren accordeon les gehad en is later overgestapt op keyboard. Hij wilde zich echter niet alleen concentreren op toetsinstrumenten, waardoor hij de gitaar oppakte en het allemaal zelf leerde. Toch had hij af en toe tijd voor zichzelf nodig om helemaal alleen in de studio tot rust te komen en te ontspannen. Dat was de eerste kleine hint van zijn toekomstige project SINE. In 1997 richtte hij samen met zijn broer Jochen Hauser het productiebedrijf COSMIC SOUND op met een eigen studio en muziekuitgever. Daar zijn veel cd's van veel verschillende genres opgenomen en uitgegeven. Thomas Hauser werkte ook aan andere chill-out-projecten die op verschillende labels zijn uitgebracht. Inmiddels kan Thomas Hauser terugkijken op meer dan 300 releases. In 2008 startte hij met dit project op het nieuwe, speciaal opgerichte muzieklabel SINE MUSIC. Het eerste full album ‘Ruhepol’ kwam zes jaar later uit. En morgen volgt weer een nieuwe digitale EP. Daarop staan 4 tracks, en die vertegenwoordigen een reis door eindeloze uitgestrektheid. De nummers zijn het resultaat van sessies waarin Thomas Hauser oftewel SINE alleen zijn e-gitaar, een buizenversterker, een looper en een reverbpedaal gebruikte. Voeg daarbij enkele elektronische elementen, en je bekomt 4 rustige tracks, zonder beats. ‘Tiefgang’ is immers geïnspireerd door de diepe bossen van het Zwarte Woud. Relax dus “to the max” met deze nieuwe EP!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Thomas Hauser's musical career began in his early childhood. He took accordion lessons for a number of years and later switched to keyboard. However, he didn't want to focus solely on keyboard instruments, so he picked up the guitar and learned it all by himself. Still, he occasionally needed time to himself to unwind and relax all alone in the studio. That was the first little hint of his future project SINE. In 1997, together with his brother Jochen Hauser, he founded the production company COSMIC SOUND with its own studio and music publisher. Many CDs of many different genres have been recorded and released there. Thomas Hauser also worked on other chill out projects released on various labels. Thomas Hauser can now look back on more than 300 releases. In 2008 he started this project on the new, specially founded music label SINE MUSIC. The first full album 'Ruhepol' was released six years later. And tomorrow a new digital EP will follow. It contains 4 tracks, and they represent a journey through endless expanses. The songs are the result of sessions in which Thomas Hauser aka SINE only used his electric guitar, a tube amp, a looper and a reverb pedal. Add some electronic elements to that, and you get 4 quiet tracks, without beats. After all, 'Tiefgang' is inspired by the deep forests of the Black Forest. So relax “to the max” with this new EP!

BT ALC BIG BAND – HEARING THE TRUTH

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dimples

Hearing The Truth

Here In This Cave

What Will You Do?

Egyptian Secrets

That Sound

Pound for Pound

The Iguana

Bring Forth Change

 

Website Artiest

BT ALC BAND

https://www.btalc.com

De kracht van een big band zit hem in de blazers. En die magische kracht werd op de proef gesteld wanneer de Covid pandemie de BT ALC Big Band uit Boston ervan weerhield om samen op te nemen. Maar bandleiders Brian Thomas (trombone) en Alex Lee-Clark (trompet) zetten door en componeerden, arrangeerden en produceerden 9 originele tracks. Ze kregen daarbij versterking van gastmuzikanten zoals G. Love (G. Love & Special Sauce), John Medeski (Medeski Martin & Wood), Adam Deitch (Lettuce), Karl Denson, tweevoudig Grammy Award winnaar Eric Krasno, Nigel Hall (Lettuce) en Eric “Benny” Bloom. ‘Bring Forth Change’ was de eerste track die Thomas schreef, en daarover zegt Lee-Clark: “This was the first tune we remotely recorded after the pandemic hit, and it really set the tone for what this album became. Brian (Thomas) is one of the most positive forces I’ve ever come across, and the way he willed this whole thing into existence was amazing, and definitely gave all of us musicians a spirit boost as the reality of the pandemic set in”. ‘Bring Forth Change’ werd de sfeerschepper voor het ganse album, dat op 14 april e.k. uitkomt. Hieronder kan u een animatiefilmpje van deze funky track bekijken.

‘Dimples’ is de opener, en doet me terugdenken aan de Blaxploitation soundtracks, zoals ‘Shaft’ en ‘Superfly’. Deze uptempo track werd geschreven voor Brian’s vrouw Annette met haar warme lach en kuiltjes. De titeltrack is een leuk bluesy nummer dat refereert naar James Brown & The J.B’s sound. Hiphopritmes steken de kop op in ‘Here in this Cave’, en die track gaat over het kleine appartement waarin Lee-Clark tijdens de pandemie muzikaal overleefde. De single ‘What Will You Do?’ klinkt weerom funky, waarna ‘Egyptian Secrets’ van Deitch een big band make over kreeg. Het op Wu-Tang Clan geïnspireerde ‘That Sound’ bevat gangsterrap. Funk heeft de bovenhand op ‘Pound for Pound’, en het is de meest funky track op het album. ‘Iguana’ daarentegen klinkt wat retro, gevolgd door voormeld ‘Bring Forth Change’.

Nog een bericht van de band: “This whole record was really written in the teeth of COVID, the 2020 presidential election, and the dizzying experience all of us Americans are feeling as we reckon with our past and decide as a country what we want to be in the future. Through all those growing pains, there is a lot of noise. Everywhere you turn, you're being inundated with new information, and it only seems to be getting faster. The music on this album is all about slowing down just enough to hear the truth in the noise. Plus, more plainly, ‘Hearing The Truth’ was written about Fox News, and all the charlatans on that network telling us not to believe the thing we're seeing with our own eyes.” 

Een leuk souljazz album, big band in een funky jasje, dat funkateers en andere muziekliefhebbers zeker zal aanspreken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The power of a big band lies in the horns. And that magical power was put to the test when the Covid pandemic prevented Boston's BT ALC Big Band from recording together. But bandleaders Brian Thomas (trombone) and Alex Lee-Clark (trumpet) persevered and composed, arranged and produced 9 original tracks. They were joined by guest musicians such as G. Love (G. Love & Special Sauce), John Medeski (Medeski Martin & Wood), Adam Deitch (Lettuce), Karl Denson, two-time Grammy Award winner Eric Krasno, Nigel Hall (Lettuce) and Eric "Benny" Bloom. “Bring Forth Change” was the first track Thomas wrote, and Lee-Clark says: “This was the first tune we recorded remotely after the pandemic hit, and it really set the tone for what this album became. Brian (Thomas) is one of the most positive forces I've ever come across, and the way he willed this whole thing into existence was amazing, and definitely gave all of us musicians a spirit boost as the reality of the pandemic set in” . 'Bring Forth Change' became the atmosphere creator for the entire album, which will be released on April 14th. Below you can watch an animation of this funky track.

'Dimples' is the opener, and reminds me of the Blaxploitation soundtracks, such as 'Shaft' and 'Superfly'. This up-tempo track was written for Brian's wife Annette with her warm smile and dimples. The title track is a nice bluesy song that refers to James Brown & The J.B's sound. Hip-hop rhythms emerge in ‘Here in this Cave’, and that track is about the small apartment in which Lee-Clark musically survived during the pandemic. The single 'What Will You Do?' sounds funky again, after which 'Egyptian Secrets' by Deitch got a big band makeover. The Wu-Tang Clan inspired ‘That Sound’ contains gangster rap. Funk has the upper hand on ‘Pound for Pound’, and it's the funkiest track on the album. 'Iguana', on the other hand, sounds a bit retro, followed by the aforementioned 'Bring Forth Change'.

Another message from the band: “This whole record was really written in the teeth of COVID, the 2020 presidential election, and the dizzying experience all of us Americans are feeling as we reckon with our past and decide as a country what we want to be in the future. Through all those growing pains, there is a lot of noise. Everywhere you turn, you're being inundated with new information, and it only seems to be getting faster. The music on this album is all about slowing down just enough to hear the truth in the noise. Plus, more plainly, 'Hearing The Truth' was written about Fox News, and all the charlatans on that network telling us not to believe the thing we're seeing with our own eyes.”

A nice soul jazz album, big band in a funky jacket, that will certainly appeal to funkateers and other music lovers!

JONATHAN E. BLAKE – SERENITY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Eternity

Fairy Tale

Crying Ghosts

Nocturne

Astral Journey

Stardust

Morphology

Traveler

Echoes

 

Website Label

SINE MUSIC

www.sine-music.com

De Zwitserse muzikant Jonathan E. Blake is hier al aan bod gekomen. Enkele dagen geleden bracht het Duitse label Sine Music digitaal zijn nieuw album uit. Daarop staan 9 tracks, en de eerste daarvan is ‘Eternity’, dat zachtjes, maar stilaan opbouwt naar een song met verschillende lagen. Chill-out met meditatieve percussie. En eigenlijk geldt dat voor de overige tracks ook. Jonathan zelf zei: “After electropop, classical and lo-fi chill, ’Serenity’ takes me back to my passion for pure electronic music. Calmer and less heavily-electro than ’Cosmic Blue’ (released 2021), ’Serenity’ is predominantly meditative, but partly also dark and captivates with catchy, often yearning melodies as well as sonorous synthesizer pads and effects. Serenity accordingly invites you to dream, meditate and relax.”

Filmmuziek heeft hem steeds geïnspireerd, en tracks zoals ‘Crying Ghosts’, ‘Nocturne’ en ‘Astral Journey’ bezorgen je een gevoel van zweven in de ruimte. Grijp dus je kans om hierop lekker te ontspannen. Ga liggen, sluit je ogen en zweef mee!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Swiss musician Jonathan E. Blake has already been featured here. A few days ago, the German label Sine Music digitally released its new album. It contains 9 tracks, and the first of them is 'Eternity', which slowly but gradually builds up to a song with different layers. Chill-out with meditative percussion. And that actually applies to the other tracks as well. Jonathan himself said: “After electropop, classical and lo-fi chill, 'Serenity' takes me back to my passion for pure electronic music. Calmer and less heavily-electro than 'Cosmic Blue' (released 2021), 'Serenity' is predominantly meditative, but partly also dark and captivates with catchy, often yearning melodies as well as sonorous synthesizer pads and effects. Serenity accordingly invites you to dream, meditate and relax.”

Film music has always inspired him, and tracks such as 'Crying Ghosts', 'Nocturne' and 'Astral Journey' give you a feeling of floating in space. So grab your chance to relax on this. Lie down, close your eyes and float along!

LEMONGRASS – DREAMS OF MAYA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ashram

Devotion

Atman

Samadhi

Jiva

Brahman

Ishvara

Nataraja

Samsara

Vedanta

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

Het nieuwste digitale album van Lemongrass is opgedragen aan Advaita Vedānta. Dit is een spiritueel pad en de oudste bestaande traditie van de Hindoeschool Vedānta. Al sedert zijn jeugd is Roland Voss, ofwel Lemongrass, gefascineerd door de werken van Patanjali, Shankara, Maharshi en Sri Aurobindo. Om ziijn studies en langdurige fascinatie om te zetten in muziek koesterde hij een wens. Het resultaat daarvan is een inspiratie, een meesterwerk van “East meets West”. Dit album bevat het beste van de moderne Downtempo Elektronica, maar tabla, sitar, fluit en percussie voeren de boventoon. Diep en introspectief, maar tegelijkertijd positief en luchtig, is de aard van deze tien emotionele composities een echte traktatie, een opbeurende voeding voor lichaam, geest en ziel. Elk nummer is een hoogtepunt op zich, verfijnd met aandacht voor detail, waardoor een verweven melodische kosmos ontstaat. Met ‘Samsara’ en ‘Vedanta’ eindigt het album in pure meditatieve gelukzaligheid. Precies de perfecte afsluiting, die de geest van de hele reis onderstreept, wat een hymne is voor spiritueel welzijn. Daarom is ‘Dreams of Maya’ een muzikale metgezel om te vertrouwen, om te vertragen, te reflecteren, te helen... en te dromen.

Maya (Sanskriet माया māyā "illusie") is een term uit de Indiase filosofie. Het wordt beschouwd als de ondoorgrondelijke creatieve kracht van het absolute "Brahman". Het concept van Maya, dat de fenomenale wereld als geheel belichaamt, omvat alle dualiteiten en omvat zowel de positieve kennis (vidya) als de negatieve onwetendheid (avidya) van de mens.

Een Oosterse manier dus om uw stress te laten verdwijnen. En uiterst geschikt om op te mediteren en yoga op te beoefenen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Lemongrass' latest digital album is dedicated to Advaita Vedānta. This is a spiritual path and the oldest existing tradition of the Hindu school of Vedānta. Since childhood, Roland Voss, aka Lemongrass, has been fascinated by the works of Patanjali, Shankara, Maharshi and Sri Aurobindo. He had a wish to convert his studies and long-standing fascination into music. The result is an inspiration, a masterpiece of “East meets West”. This album contains the best of modern Downtempo Electronics, but tabla, sitar, flute and percussion predominate. Deep and introspective, yet positive and light-hearted, the nature of these ten emotional compositions is a real treat, an uplifting nourishment for body, mind and soul. Each track is a standout in itself, refined with attention to detail, creating an interwoven melodic cosmos. With 'Samsara' and 'Vedanta' the album ends in pure meditative bliss. Just the perfect conclusion, underscoring the spirit of the entire journey, which is a hymn to spiritual well-being. That's why 'Dreams of Maya' is a musical companion to trust, to slow down, to reflect, to heal... and to dream.

Maya (Sanskrit माया māyā "illusion") is a term from Indian philosophy. It is considered the unfathomable creative power of the absolute "Brahman". The concept of Maya, which embodies the phenomenal world as a whole, encompasses all dualities and includes both the positive knowledge (vidya) and the negative ignorance (avidya) of man.

An Eastern way to make your stress disappear. And extremely suitable for meditating and practicing yoga.

TRISTAN – SEVEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Something Like This

Shadows in the Moonlight

Tell Me

Diamonds

The Soul of a Man

Burned Chicken

Another Season

A New Dawn Rises

Italian Shower

Double Trouble

Don’t Skip This Too

You Will Never Know

 

Website Artiest

TRISTAN

www.tristanmusic.com

Het Nederlandse kwintet Tristan brengt hiermee hun zevende album uit, terecht ‘Seven’ geheten. Drummer & percussionist Sebastian Cornelissen en bassist Frans Vollink vormen de kern van deze band, en die kwamen in de jaren negentig samen om hun gezamenlijke voorliefde voor soul & funk te delen. Keyboardspeler Coen Molenaar vervoegde hen, en met gitarist Guy Nikkels en zangeres Jaycilee Teterissa is de line-up compleet. Tristan brengt een soort van Acid jazz met uiteraard jazz, soul en funk. Aan de release van dit album gingen 3 singles vooraf, zoals de opener ‘Something Like This’, een opgewekt nummer dat hun stijl typeert. De tweede single was ‘Shadows in the Moonlight’, al even uptempo, waarna ‘Tell Me’ funkier klinkt. De derde single is daarna aan de beurt en dat is het mooie ‘Diamonds’, dat me aan de Brand New Heavies doet denken. Vervolgens is het tijd voor de “deep” soulballade ‘The Soul of a Man’, waarna de funk opnieuw voorop staat in ‘Burned Chicken’. ‘Another Season’ houdt ritmevariaties in zich, terwijl ‘A New Dawn Rises’ het over de mid-tempo boeg gooit. ‘Italian Shower’ klinkt ietwat jazzy, gevolgd door de funk van ‘Double Trouble’. Smooth glijdt ‘Don’t Skip This Too’ voorbij, met gesproken woorden op de achtergrond. De laatste track ‘You Will Never Know’ sluit swingend af, en geeft je zin om te dansen.

Tristan is net zoals goede wijn, en die behoeft geen krans. Hun muziek spreekt voor zichzelf, en zal zeker de fans van Incognito, Brand New Heavies, enz. aanspreken. Een aanrader van bij onze Noorderburen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Dutch quintet Tristan releases their seventh album, rightly called 'Seven'. Drummer & percussionist Sebastian Cornelissen and bassist Frans Vollink form the core of this band, and they came together in the nineties to share their common love for soul & funk. Keyboard player Coen Molenaar joined them, and with guitarist Guy Nikkels and singer Jaycilee Teterissa the line-up is complete. Tristan brings a kind of Acid jazz with of course jazz, soul and funk. The release of this album was preceded by 3 singles, such as the opener 'Something Like This', a cheerful song that typifies their style. The second single was 'Shadows in the Moonlight', equally up-tempo, after which 'Tell Me' sounds funkier. The third single is next and that is the beautiful 'Diamonds', which reminds me of the Brand New Heavies. Then it's time for the "deep" soul ballad 'The Soul of a Man', after which the funk takes the lead again in 'Burned Chicken'. 'Another Season' contains rhythm variations, while 'A New Dawn Rises' takes a mid-tempo approach. 'Italian Shower' sounds a bit jazzy, followed by the funk of 'Double Trouble'. 'Don't Skip This Too' slides smooth, with spoken words in the background. The last track 'You Will Never Know' closes swinging, and makes you want to dance.

Tristan is like fine wine, and it needs no wreath. Their music speaks for itself, and will certainly appeal to fans of Incognito, Brand New Heavies, etc. Highly recommended from our northern neighbours!

PHILIP BAILEY – STATE OF THE HEART – THE COLUMBIA RECORDINGS (1983-1988)

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
CONTINUATION (Expanded Edition)
1. I Know
2. Trapped
3. It’s Our Time (Duet with Deniece Williams)
4. Desire
5. I’m Waiting for Your Love
6. Vaya (Go with Love)
7. The Good Guy’s Supposed to Get the Girls
8. Your Boyfriend’s Back
Bonus Track
9. I Know (Extended Dance Version)

DISC TWO
CHINESE WALL (Expanded Edition)
1. Photogenic Memory
2. I Go Crazy
3. Walking on the Chinese Wall
4. For Every Heart That’s Been Broken
5. Go
6. Philip Bailey & Phil Collins: Easy Lover
7. Show You the Way to Love
8. Time Is a Woman
9. Woman
10. Children of the Ghetto
Bonus Tracks
11. Philip Bailey & Phil Collins: Easy Lover (Extended Dance Remix)
12. Walking On the Chinese Wall (Single Version)
13. Philip Bailey & Phil Collins: Easy Lover (Single Version)
14. Love Is Alive (From “The Goonies” – Original Motion Picture Soundtrack)

DISC THREE
INSIDE OUT (Expanded Edition)
1. Welcome to the Club
2. State of the Heart
3. Long Distance Love
4. Echo My Heart
5. Don’t Leave Me Baby
6. Special Effect
7. Because of You
8. Back It Up
9. Take This with You
10. The Day Will Come
Bonus Tracks
11. State of the Heart (Dub Mix)
12. Philip Bailey/Little Richard: Twins (From The Original Motion Picture Soundtrack “Twins”)
13. Philip Bailey/Little Richard: Twins (Club Mix)

 

Website Artiest

PHILIP BAILEY

https://philipbailey.com/

Tijdens de seventies en eighties schitterde de falset stem van de Afro-Amerikaanse zanger Philip Bailey in enkele van supergroep Earth, Wind & Fire’s grootste hits, zoals ‘Shining Star’, ‘That’s the Way of the World’, ‘Fantasy’ en ‘September’. Toen groepsleider wijlen Maurice White in 1983 de groep tijdelijk stopzette, begon Philip prompt aan een solocarrière, waarbij hij R&B albums opnam, die geproduceerd werden door enkele van de meest bekwame producers in de soul & popgeschiedenis. Deze albums toonden de volledige veelzijdigheid van Philip’s kenmerkende stem en smeedden creatieve partnerschappen die zijn hele carrière zouden duren. In 1985 scoorde Bailey, met de hulp van producer en duetpartner Phil Collins, een van de meest blijvende hits van het decennium met 'Easy Lover', een nummer 2 in de VS en nummer 1 in het VK. Op 21 april as. brengt Cherry Red Records een driedubbele cd-box uit, met Philip’s drie eerste soloalbums. Dat waren ‘Continuation’ (1983), ‘Chinese Wall’ (1985) en ‘Inside Out’ (1986). Daarop staan niet minder dan 36 tracks, waaronder 8 zeldzame bonustracks met single edits, remixes, en soundtracksongs. Uitschieters zijn de R&B klassieker ‘I Know’, ‘Walking on the Chinese Wall’, ‘Children of the Ghetto’, ‘State of the Heart’, het fantastische duet ‘Easy Lover’ met Phil Collins, enz. Uit de soundtrack van de film ‘The Goonies’ stamt ‘Love Is Alive’; ‘Twins’ is het thema uit de gelijknamige komedie, een duet met rock ‘n’ rol legende Little Richard. Daarnaast krijg je ook uitgebreide dansmixen van ‘Easy Lover’ en ‘I Know’. De productie was in handen van wijlen George Duke, Phil Collins en Nile Rodgers. Songwriters zoals Richard Marx, Glen Ballard en leden The System droegen eraan bij.

In het 24 pagina’s tellende cd-boekje staat een splinternieuw interview met Philip. Het geheel werd geproduceerd en samengesteld door Mike Duquette en Joe Marchese van de populaire heruitgave site The Second Disc. Weerom een must dus voor de verzamelaar en R&B fan!

 

Patrick Van de Wiele (4)

During the 1970s and 1980s, African-American singer Philip Bailey's falsetto voice graced some of supergroup Earth, Wind & Fire's biggest hits, such as ‘Shining Star’, ‘That's the Way of the World’, ‘Fantasy’, and ‘September'. When group leader the late Maurice White temporarily disbanded the group in 1983, Philip promptly embarked on a solo career, recording R&B albums produced by some of the most accomplished producers in soul & pop history. These albums showcased the full versatility of Philip's distinctive voice and forged creative partnerships that would last throughout his career. In 1985, with the help of producer and duet partner Phil Collins, Bailey scored one of the most enduring hits of the decade with 'Easy Lover', a No. 2 in the US and No. 1 in the UK. On April 21. Cherry Red Records releases a triple CD box containing Philip's first three solo albums. Those were 'Continuation' (1983), 'Chinese Wall' (1985) and 'Inside Out' (1986). It contains no less than 36 tracks, including 8 rare bonus tracks with single edits, remixes, and soundtrack songs. Outliers are the R&B classic 'I Know', 'Walking on the Chinese Wall', 'Children of the Ghetto', 'State of the Heart', the fantastic duet 'Easy Lover' with Phil Collins, etc. From the soundtrack of the movie 'The Goonies' stems 'Love Is Alive'; 'Twins' is the theme from the comedy of the same name, a duet with rock 'n' roll legend Little Richard. In addition, you also get extensive dance mixes of 'Easy Lover' and 'I Know'. Production was in the hands of the late George Duke, Phil Collins and Nile Rodgers. Songwriters such as Richard Marx, Glen Ballard and members of The System contributed.

The 24-page CD booklet contains a brand new interview with Philip. The whole thing was produced and curated by Mike Duquette and Joe Marchese of the popular re-release site The Second Disc. Again a must for the collector and R&B fan!

OZ NELSON – AD ASTRA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Stratosphere

Beyond

Echoes

Ad Astra

Deep Space

Infinity

Aphelion

 

Website Artiest

OZ NELSON

http://oznelson.com/

https://oznelson.bandcamp.com/album/ad-astra

https://www.facebook.com/oznelson.music

Montreal, Quebec is de woonplaats van componist en muzikant Oz Nelson. Zijn echte naam is Nelson Ortiz, want hij werd geboren en groeide op in San Salvador, El Salvador. Zijn eerste song componeerde hij op een speelgoedkeyboard toen hij 10 was. Later schonken zijn ouders hem keyboardlessen, die hij echter moest stopzetten omwille van school. Tijdens zijn tienerjaren kreeg hij een echt keyboard, en tijdens zijn pop en rockfase leerde hij akkoorden op gitaar. Een universiteitsstudie in communicatie en journalistiek hield hij voor bekeken, en hij wou overstappen naar het National Arts Centre. Maar via zijn vriendin, die besliste naar Frankrijk te verhuizen, belandde hij daar ook. Nelson kocht een echte synthesizer met sequencer, en maakte zijn eerste arrangementen. Daar hij de Franse taal niet machtig was, kon hij echter niet beginnen studeren aan de Sorbonne in Parijs. De Université Paris 8 (Vincennes - St. Denis) liet hem binnen om klassieke muziek studeren, maar Nelson veranderde dat naar elektronische muziek. Hij maakte deel uit van een post-rockband en toerde met hen doorheen Frankrijk, Zwitserland en België (op het Brussels Summer Festival). Hij paste er echter niet in, en besloot te verkassen naar Canada. Daar richtte hij zijn eigen thuisstudio in en belandde in het New Age circuit. Toen Nelson artiesten zoals Enya, Kitaro, David Arkenstone, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Enigma ontdekte, wist hij waar zijn roeping lag. Maar hij werd ook beïnvloed door Symphonic Metal (Rhapsody, Nightwish, Therion, Epica…) en “Epic Cinematic Music” (2 Steps from Hell, Audiomachine, Ivan Torrent…). Nelson houdt tevens van filmmuziek.

En nu komt het: hij is (net zoals ik) een fervente sciencefiction en fantasyfan. ‘Star Trek’ staat bovenaan zijn lijstje, behalve de nieuwste reeksen ‘Discovery’ en ‘Strange New Worlds’, die hij nog moet bekijken. Maar ook het ‘Star Wars’ universum uiteraard, naast ‘Stargate’ (SG-1, Atlantis en Universe), ‘Battlestar Galactica’ (1978 en 2004), ‘Babylon 5’, ‘Farscape’, ‘Firefly’, ‘The Outer Limits’ (95’s series) en ga zo maar door.

Op fantasygebied denkt hij meteen aan ‘The Lord of the Rings’ trilogie, maar ook films zoals  ‘Legend’, ‘Ladyhawke’, ‘Princess Bride’, ‘The Neverending Story’ en ‘Dark Crystal’, ‘Labyrinth’, ‘The Storyteller’ dragen zijn voorkeur weg.

Qua superhelden heeft hij alles van Marvel bekeken, heel wat van DC animatiefilms, DCEU, Arrowverse enz.

Maar eigenlijk gaat het hier om zijn muziek. Aanvankelijk wou hij geen album componeren, maar de Corona pandemie gaf hem de nodige tijd daarvoor. Eerst waren het singles, en daarna begon Nelson dat te organiseren in albums. Zijn debuut werd de EP ‘A New Beginning’, waarna het full album ‘Darkness & Light’ volgde. Nelson had enkele songs over, die geïnspireerd waren op sciencefiction & fantasy, en besloot om zijn een sound een futuristische look aan te meten. En zo is ‘Ad Astra’ ontstaan, met daarop 7 tracks. En zijn muziek vertoont inderdaad heel wat invloeden uit die space muziek van de seventies en eighties. Denk maar aan de sound van Vangelis, Jean-Michel Jarre enz. Je vertrekt op het ritmische ‘Stratosphere’, via het verkennende ‘Beyond’, naar het rustige ‘Echoes’. De titeltrack drijft op een stevige basdreun, waarna ‘Deep Space’ lonkt in de verte. Van daar is de stap naar het kalme ‘Infinity’ niet ver meer, en ‘Aphelion’ sluit mooi af.

Oz Nelson heeft hiermee een zeer mooi space album afgeleverd, en op die tonen kan je vanuit je zetel de ruimte doorklieven. Waarop wacht je nog?

 

Patrick Van de Wiele (4)

Montreal, Quebec is the hometown of composer and musician Oz Nelson. His real name is Nelson Ortiz, as he was born and grew up in San Salvador, El Salvador. He composed his first song on a toy keyboard when he was 10. Later his parents gave him keyboard lessons, which he had to stop because of school. During his teenage years he got a real keyboard, and during his pop and rock phase he learned chords on guitar. He gave up university studies in communications and journalism and wanted to transfer to the National Arts Centre. But through his girlfriend, who decided to move to France, he also ended up there. Nelson bought a real synthesizer with sequencer and made his first arrangements. However, as he did not master the French language, he could not start studying at the Sorbonne in Paris. The Université Paris 8 (Vincennes - St. Denis) admitted him to study classical music, but Nelson changed that to electronic music. He was part of a post-rock band and toured with them through France, Switzerland and Belgium (at the Brussels Summer Festival). However, he did not fit in and decided to move to Canada. There he set up his own home studio and ended up in the New Age circuit. When Nelson discovered artists such as Enya, Kitaro, David Arkenstone, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Enigma, he knew where his calling lay. But he was also influenced by Symphonic Metal (Rhapsody, Nightwish, Therion, Epica…) and “Epic Cinematic Music” (2 Steps from Hell, Audiomachine, Ivan Torrent…). Nelson also likes film music.

And here's the thing: he's (just like me) an avid science fiction and fantasy fan. 'Star Trek' is at the top of his list, except for the latest series 'Discovery' and 'Strange New Worlds', which he has yet to watch. But also the 'Star Wars' universe of course, next to 'Stargate' (SG-1, Atlantis and Universe), 'Battlestar Galactica' (1978 and 2004), 'Babylon 5', 'Farscape', 'Firefly', 'The Outer Limits' (95's series) and so on.

In terms of fantasy, he immediately thinks of 'The Lord of the Rings' trilogy, but also films such as 'Legend', 'Ladyhawke', 'Princess Bride', 'The Neverending Story' and 'Dark Crystal', 'Labyrinth', 'The Storyteller'. ' are preferred.

In terms of superheroes, he has watched everything from Marvel, a lot of DC animated movies, DCEU, Arrowverse etc.

But really, this is about his music. Initially he did not want to compose an album, but the Corona pandemic gave him the necessary time. First it was singles, and then Nelson started organizing that into albums. His debut was the EP 'A New Beginning', followed by the full album 'Darkness & Light'. Nelson had a few songs left, inspired by science fiction & fantasy, and decided to give his sound a futuristic look. And that is how 'Ad Astra' was created, with 7 tracks on it. And his music does indeed show a lot of influences from that space music of the seventies and eighties. Just think of the sound of Vangelis, Jean-Michel Jarre etc. You start from the rhythmic 'Stratosphere', via the exploratory 'Beyond', to the quiet 'Echoes'. The title track floats on a solid bass thump, after which 'Deep Space' beckons in the distance. From there, the step to the calm 'Infinity' is not far away, and 'Aphelion' closes nicely.

Oz Nelson has delivered a very nice space album with this, and on those tones you can cleave through space from your seat. What are you waiting for?

PETER MERGENER – NEW HORIZONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Discovery
  2. Spaceshuttle
  3. Surroundings
  4. Kosmonaut
  5. Heart of Space
  6. Hycean Planet
  7. New Horizons
  8. Ignition
  9. Mission Control

 

Website Artiest

PETER MERGENER

https://peter-mergener.de/

SPHERIC MUSIC WEBSHOP

www.sphericmusic-shop.de

Ongeveer 40 jaar geleden vormde de Duitse muzikant Peter Mergener samen met Michael Weisser het duo Software, dat elektronische muziek maakte in de stijl van de “Berlin school” van Klaus Schulze en Tangerine Dream. Mergener behoorde aldus tot de “next generation” van die muziekstijl en genoot van succes met albums als ‘Electronic Universe’ en ‘Phancyful Fire’. Na tal van stilistisch verschillende publicaties op diverse labels werd het stiller rond hem. Maar nu heeft hij een nieuw album afgeleverd. Daarop keert hij weer naar zijn roots en richt zijn blik op “deep space”. Lambert van Spheric Music was er dan ook als de kippen bij om deze cd uit te brengen. Peter componeerde, speelde en produceerde alle 9 tracks zelf, en hier en daar hoor je tussen de synthesizerklanken stemmen van Russische kosmonauten (op ‘Kosmonaut’), de crew van U.S. Discovery en het Houston Mission Control Center (op ’Mission Control’). De muziek doet terugdenken aan die van Jean-Michel Jarre, en varieert van zweverige klanken tot melodieuze ritmes. Maar de cd bevat ook ambient tracks zoals ‘Spaceshuttle’ en ‘Surroundings’. Het album ‘New Horizons’ zoekt het dus in nieuwe horizonten en ontdekkingen. Het zal zeker de ruimtevaart- en sciencefictionfans aanspreken, maar ook diegenen die houden van mooie synthesizermuziek. James Webb zorgde voor de fraaie buitenaardse art. Dit alles maakt dat dit een cd geworden is voor graag tussen de sterren vertoeft, en daar hoor ik ook bij!

 

Patrick Van de Wiele (4)

About 40 years ago, the German musician Peter Mergener and Michael Weisser formed the duo Software, which made electronic music in the style of the “Berlin school” of Klaus Schulze and Tangerine Dream. Mergener thus belonged to the “next generation” of that music style and enjoyed success with albums such as ‘Electronic Universe’ and ‘Phancyful Fire’. After numerous stylistically different publications on various labels, things became quieter around him. But now he has delivered a new album. He then returns to his roots and sets his sights on “deep space”. Lambert from Spheric Music was there quickly to release this CD. Peter composed, played and produced all 9 tracks himself, and here and there you can hear voices of Russian cosmonauts (on 'Kosmonaut'), the crew of U.S. Discovery and the Houston Mission Control Center (on ‘Mission Control’). The music is reminiscent of Jean-Michel Jarre, and varies from soaring sounds to melodic rhythms. But the CD also contains ambient tracks such as 'Spaceshuttle' and 'Surroundings'. The album 'New Horizons' therefore seeks new horizons and discoveries. It will certainly appeal to space travel and science fiction fans, as well as those who enjoy beautiful synthesizer music. James Webb provided the beautiful alien art. All this means that this has become a CD for those who like to stay among the stars, and that includes me!

CANDY DULFER – WE NEVER STOP

DETAIL ALBUM

Tracks:

YeahYeahYeah
Mo’ Seats At The Table
Jammin’ Tonight
Deeper
Say Something
Raindrops
We Never Stop
The Walls
Perspective
Since I Found U
Afraid For More
No Time For This
The Climb
Convergency

 

Website Artiest

CANDY DULFER

www.candydulfer.nl

In oktober vorig jaar verscheen alweer het 13de album van de Nederlandse super saxofoniste Candy Dulfer. Ik zag Candy vele jaren geleden live aan het werk, en volg haar al sinds haar debuutalbum ‘Saxuality’. Ze werkte in het verleden al met legendes als Prince, Van Morrison, Maceo Parker, Sheila E., Mavis Staples, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Chaka Khan en Aretha Franklin. Ik kreeg echter nu pas deze cd in handen, en geloof me vrij, die is zeker de moeite waard!

Na een enthousiaste begroeting weerklinkt de funk van openingstrack ‘YeahYeahYeah’, waarna het rustigere ‘Mo’ Seats At The Table’ gezongen wordt door Candy, samen met Ivan Peroti en Camilo Rodriguez. Op de swingende single ‘Jammin’ Tonight’ gaat het dak eraf in gezelschap van levende legende Nile Rodgers, die deze track voor Candy schreef. ‘Deeper’ kan je omschrijven als rustige contemporary jazz, gevolgd door het funky ‘Say Something’. En ‘Raindrops’ kabbelt rustig verder, waarna de titeltrack haar doorzettingsvermogen in de verf zet. Candy zei: “This is a personal album, not just for me, it’s personal for everyone because we are all struggling with many of the same things. It feels like it’s never been more important to not wallow in the hurt and the pain in the world, and let that defeat us. That’s why I called this album, ‘We Never Stop’.” Nog een levende legende, basgitarist Marcus Miller, maakt zijn opwachting op ‘The Walls’, dat verwijst naar de muur die voormalig president Trump liet optrekken tussen de USA en Mexico. Het super funky ‘Perspective’ komt er met inbreng van Durand Bernarr, Aron Hodek en Philip Lassiter. De romantische mid-tempotrack ‘Since I Found U’ is het volgende nummer, gevolgd door het zachte ‘Afraid For More’. Met ‘No Time For This’ komt de funk weer op de voorgrond, en ‘The Climb’ blijkt een romantische ballade te zijn. De door Nile Rodgers en Philippe Saisse geschreven instrumentale track ‘Convergency’ is meteen de afsluiter, waarop Candy met deze twee heren een leuk nummer neerzet.

Het is dus duidelijk dat Candy nog lang niet uitgezongen en uitgespeeld is. Een absolute aanrader voor wie houdt van funky souljazz en super saxofoongeluid.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

In October last year the 13th album of the Dutch super saxophonist Candy Dulfer was released. I saw Candy perform live many years ago, and have been following her since her debut album 'Saxuality'. She has worked with legends such as Prince, Van Morrison, Maceo Parker, Sheila E., Mavis Staples, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Chaka Khan and Aretha Franklin in the past. However, I only recently got my hands on this CD, and believe me, it is definitely worth it!

After an enthusiastic greeting, the funk of opening track 'YeahYeahYeah' resounds, after which the quieter 'Mo' Seats At The Table' is sung by Candy, together with Ivan Peroti and Camilo Rodriguez. On the swinging single 'Jammin' Tonight', the roof goes off in the company of living legend Nile Rodgers, who wrote this track for Candy. 'Deeper' can be described as quiet contemporary jazz, followed by the funky 'Say Something'. And 'Raindrops' quietly ripples on, after which the title track emphasizes her perseverance. Candy said, “This is a personal album, not just for me, it's personal for everyone because we are all struggling with many of the same things. It feels like it's never been more important to not wallow in the hurt and the pain in the world, and let that defeat us. That's why I called this album, 'We Never Stop'.” Another living legend, bass guitarist Marcus Miller, makes an appearance on 'The Walls', which refers to the wall that former president Trump had built between the USA and Mexico. The super funky 'Perspective' comes with input from Durand Bernarr, Aron Hodek and Philip Lassiter. The romantic mid-tempo track 'Since I Found U' is the next song, followed by the soft 'Afraid For More'. With 'No Time For This' the funk comes to the fore again, and 'The Climb' turns out to be a romantic ballad. The instrumental track 'Convergency', written by Nile Rodgers and Philippe Saisse, is the closing track, on which Candy plays a nice song with these two gentlemen.

It is therefore clear that Candy is far from sung and played out. An absolute must for those who love funky soul jazz and super saxophone sound.

LIQUID GOLD – DANCE YOURSELF DIZZY – THE COLLECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

THE UK AND USA ALBUM

1 Could Be Tonight (UK Album Version)
2 Substitute (UK Album Version)
3 Mr. Groovy (UK Album Version)
4 Dance Yourself Dizzy (UK Album Version)
5 My Baby’s Baby (UK Album Version)
6 Anyway You Do It (UK Album Version)
7 C’mon And Dance (USA Album Version)
8 My Baby’s Baby (USA Album Version)
9 Secret Love (USA Album Version)
10 Mr. Groovy (USA Album Version)
11 Anyway You Do It (USA Album Version)
12 Don’t Panic (12” Version)
13 Don’t Panic (Instrumental)

 

DISC TWO

7 INCH & 12 INCH VERSIONS, CLUB MIX & SOLO
1 My Baby’s Baby (7” Version)
2 Mr. Groovy (7” Version)
3 C’mon And Dance (7” Version)
4 Dance Yourself Dizzy (7” Version)
5 Substitute (7” Version)
6 The Night, The Wine And The Roses (7” Version)
7 Don’t Panic (7” Version)
8 One Of Us Fell In Love (7” Version)
9 Where Did We Go Wrong (7” Version)
10 Ripping Up The Letter (7” Version)
11 What’s She Got (7” Version)
12 Coming Down (7” Version)
13 Hit The Roof (7” Version)
14 Lucky (7” Version) by Ellie Hope
15 Don’t Feel Sorry (7” Version) by Ellie Hope
16 Dance Yourself Dizzy (12” Version)
17 The Night, The Wine And The Roses (12” Version)
18 What’s She Got (Club Mix – A John Luongo Mix)

 

DISC THREE

12 INCH VERSIONS, MIXES, INSTRUMENTALS & SOLO
1 Mr. Groovy (12” Version)
2 Hit The Roof (12” Version)
3 Lucky (12” Version) by Ellie Hope
4 Don’t Feel Sorry (12” Version) by Ellie Hope
5 Shake (7” Version) by Ellie Hope
6 Dance Yourself Dizzy (7th Heaven Mirrorball Mix)
7 Dance Yourself Dizzy (Yomanda’s Synth And Strings Mix)
8 Dance Yourself Dizzy (7th Heaven Mirrorball Radio Edit) 9 Dance Yourself Dizzy (Instrumental)
10 Substitute (Instrumental)
11 My Baby’s Baby (Instrumental)
12 The Night, The Wine And The Roses (Instrumental) 13 One Of Us Fell In Love (Instrumental)
14 What’s She Got (Instrumental)
15 Hit The Roof (Instrumental)

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Op 14 april aanstaande verschijnt bij Cherry Red Records een driedubbele cd-box van de Britse band Liquid Gold. Na ontdekt te zijn door producer Adrian Baker in 1978, miste Liquid Gold met hun debuutsingle ‘Anyway You Do It’ ternauwernood de Top 40. De clubvriendelijke keerzijde, 'My Baby's Baby', was favoriet bij Amerikaanse dj's, wiens zware draaitafelrotatie het nummer naar nummer 5 in de Billboard Dance Charts stuwde. Voortbouwend op dat aanvankelijke succes, zou 1980 een fantastisch jaar blijken te zijn voor de groep, te beginnen met het onvergetelijke 'Dance Yourself Dizzy', een eeuwige klassieker die nummer 2 bereikte in de Britse hitlijsten. Dit werd al snel gevolgd door een andere Top Tien-hit, 'Substitute' en de Top 40-single 'The Night, The Wine And The Roses'. Hun titelloze album haalde ook de Top 40. Verder hitparadesucces volgde in de vroege jaren 80 met de Song For Europe-inzending 'Don't Panic' uit 1981 en het melancholische 'Where Did We Go Wrong'. Zangeres Ellie Hope bracht in 1983 een solo-single uit, 'Lucky', en hoewel de groep in 1984 uit elkaar zou gaan, vond hun kenmerkende hit 'Dance Yourself Dizzy' nieuw leven in de jaren 90 toen Yomanda deze samplede op de Top Tien-hit 'Synth And Strings'. Nu zijn voor het eerst hun album, 7", 12", instrumentale versies en remixen verzameld op één definitieve 3CD-collectie. Je krijgt de complete versies uit de USA en het UK. Volop dansmuziek dus, disco uit de eighties. Naast voornoemde tracks vind je hier de singles ‘Anyway You Do It’, ‘Mr. Groovy’, ‘The Night, The Wine And The Roses’, ‘Don’t Panic’, ‘One Of Us Fell In Love’, ‘Where Did We Go Wrong’ en ‘What’s She Got’ samen met de remixen door 7th Heaven en Yomanda van ‘Dance Yourself Dizzy’. Daarnaast staan hier tevens de solo-opnames ‘Lucky’, ‘Shake’ en ‘Don’t Feel Sorry’ van Ellie Hope op.

Een festijn voor wie van leuke, swingende discomuziek houdt!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

A triple CD box of the British band Liquid Gold will be released on April 14th at Cherry Red Records. Discovered by producer Adrian Baker in 1978, Liquid Gold narrowly missed out on the Top 40 with their debut single, ‘Anyway You Do It’. The club-friendly flip side, ‘My Baby's Baby’, was favored by American DJs, whose heavy turntable rotation propelled the song to No. 5 on the Billboard Dance Charts. Building on that initial success, 1980 would prove to be a fantastic year for the group, starting with the unforgettable 'Dance Yourself Dizzy', an eternal classic that reached number 2 in the UK charts. This was soon followed by another Top Ten hit, 'Substitute' and the Top 40 single 'The Night, The Wine And The Roses'. Their self-titled album also made the Top 40. Further chart success followed in the early 1980s with 1981's Song For Europe entry 'Don't Panic' and the melancholic 'Where Did We Go Wrong'. Singer Ellie Hope released a solo single, ‘Lucky’, in 1983, and although the group would break up in 1984, their signature hit ‘Dance Yourself Dizzy’ found new life in the 90s when Yomanda sampled it on the Top Ten hit 'Synth And Strings'. Now for the first time their album, 7", 12", instrumental versions and remixes have been collected on one definitive 3CD collection. You get the complete versions from the USA and UK. Plenty of dance music, disco from the eighties. In addition to the aforementioned tracks, you will find the singles 'Anyway You Do It', 'Mr. Groovy', 'The Night, The Wine And The Roses', 'Don't Panic', 'One Of Us Fell In Love', 'Where Did We Go Wrong' and 'What's She Got' along with the remixes by 7th Heaven and Yomanda from 'Dance Yourself Dizzy'. In addition, it also contains the solo recordings 'Lucky', 'Shake' and 'Don't Feel Sorry' by Ellie Hope.

A feast for those who love fun, swinging disco music!

JIM OTTAWAY – SOMEWHERE IN-BETWEEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Dawn Of Time
  2. A Dream Within Reach
  3. One True Vision
  4. Chosen Place
  5. Fire Of Truth
  6. Sacred Ground
  7. Carried In My Heart
  8. Lost World
  9. Winds Of Promise
  10. Somewhere In-Between
  11. Shores Of Eternity

 

Website Artiest

JIM OTTAWAY

www.jimottaway.com

Uit het verre Australië komt het nieuwste album van de internationale Award winnende componist en muzikant Jim Ottaway. Jim componeert originele elektronische muziek die verschillende genres omspant, zoals ambient, New Age en space muziek. Hij werd vooral beïnvloed door Tangerine Dream, Edgar Froese, Vangelis, Pink Floyd, Enigma, Johannes Schmoelling, Tony O'Connor, Christopher Franke, Lisa Gerrard en Gary Wright. Jim haalt zijn inspiratie uit zijn voorliefde voor de natuur en zijn spirituele connectie met de mooie omgeving van het achterland van de Gold Coast. Sinds 2004 heeft hij in zijn thuisland meer dan 30 onafhankelijke albums uitgebracht, en dat begon allemaal met ‘First Light’. Jim heeft 3 Awards van Zone Music Reporter ontvangen, plus nog andere. Op zaterdag 25 februari 2023 werden de 15de jaarlijkse Schallwelle German Electronic Music Awards aangekondigd tijdens een live ceremonie in Kolpinghaus Bochum-Wattenscheid, Duitsland. Jim kreeg de Schallwelle Award in de categorie 'Der eigene Weg' (Your Own Way), d.w.z. onafhankelijke muzikanten.

Zijn nieuwste digitale, elektronische album omvat 11 tracks, die hij allemaal zelf componeerde, speelde en produceerde. En dit tussen maart 2008 en april 2022. Zij handelen allemaal over die speciale plek tussen hemel en Aarde. Een plaats van liefde en tijdloosheid... een plaats van intriges en onzekerheid... een plaats van belofte en de toekomst." ‘Dawn of Time’ begint wat mysterieus, waarna ‘A Dream Within Reach’ luchtiger overkomt. Op de tonen van ‘One True Vision’ zweef je doorheen de kosmos, waarna ‘Chosen Place’ ritmischer klinkt. En ‘Fire of Truth’ is een opgewekte track, die gevolgd wordt door ‘Sacred Ground’. ‘Carried In My Heart’ is een opgewekt muzikaal gevoel dat Jim in zijn hart meedraagt, waarna het ietwat duistere ‘Lost World’ volgt. De geheimzinnige ‘Winds of Promise’ waaien vervolgens, gevolgd door de mooie titeltrack. ‘Shores of Eternity’ sluit af met een ambient gevoel van oneindigheid.

Een mooi album vol met elektronische soundscapes!

 

Patrick Van de Wiele (4)

From faraway Australia comes the latest album by the international Award winning composer and musician Jim Ottaway. Jim composes original electronic music that spans genres such as ambient, New Age and space music. He was particularly influenced by Tangerine Dream, Edgar Froese, Vangelis, Pink Floyd, Enigma, Johannes Schmoelling, Tony O'Connor, Christopher Franke, Lisa Gerrard and Gary Wright. Jim draws inspiration from his love of nature and his spiritual connection to the beautiful surroundings of the Gold Coast hinterland. Since 2004, he has released more than 30 independent albums in his home country, and it all started with 'First Light'. Jim has received 3 Zone Music Reporter Awards, plus more. On Saturday, February 25, 2023, the 15th annual Schallwelle German Electronic Music Awards were announced at a live ceremony in Kolpinghaus Bochum-Wattenscheid, Germany. Jim received the Schallwelle Award in the category 'Der eigene Weg' (Your Own Way), i.e. independent musicians.

His latest digital, electronic album consists of 11 tracks, all of which he composed, played and produced himself. And this between March 2008 and April 2022. They all deal with that special place between heaven and Earth. A place of love and timelessness... a place of intrigue and uncertainty... a place of promise and the future." 'Dawn of Time' begins somewhat mysteriously, after which 'A Dream Within Reach' becomes more light-hearted. 'One True Vision' floats through the cosmos, after which 'Chosen Place' sounds more rhythmic, and 'Fire of Truth' is a cheerful track, followed by 'Sacred Ground'. 'Carried In My Heart' is a cheerful musical feeling that Jim carries in his heart, followed by the somewhat dark 'Lost World'. The mysterious 'Winds of Promise' then blow, followed by the beautiful title track. 'Shores of Eternity' closes with an ambient sense of infinity.

A beautiful album full of electronic soundscapes!

CHELSEA NICHOLE – LOVE LETTERS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ain’t Nobody, Can’t Nobody

In My Window

If I Didn’t Have Love

Never

It’s Like Fire

This Way

Thinking of You

Hold On

Wait for Me

 

Website Artiest

CHELSEA NICHOLE

https://www.iamchelseanichole.com/

Al heel wat jaren schrijft de Afro-Amerikaanse Chelsea Nichole, die een autodidactische producer, fenomenale zangeres, songwriter, podcaster en auteur is, samen met jazzveteraan Jeff Lorber songs. Nadat ze in 1998 op een album van hem te gast was, bleef ze verder werken al sessiezangeres en songwriter. Daarnaast trad ze voor fan base zowel in LA als in New York op. Naast het onafhankelijk uitbrengen van haar twee platen, ‘Through a Woman’s Eyes’ en ‘Spiritual Man’, heeft en blijft ze samenwerken met vele bekende producers en schreef ze liedjes voor veel productieve artiesten, waaronder Jeff Lorber, Tabiha Faire, Martine Mai, Wah Wah Watson, Andre Delano, Fanatic, Chris Camozzi, Dave Koz, Victor Fields en gospelartiest Kenny Smith. Ze produceert nu ook een wekelijks radioprogramma op zondag voor KJLH in Los Angeles.

Uit dit nieuwe album, dat vorige maand digitaal verscheen, zijn twee songs momenteel wereldwijd op de radio te horen. Dat zijn ‘If I Didn’t Have Love’ en ‘Wait for Me’. Maar de funky opener ‘Ain’t Nobody, Can’t Nobody’ is ook niet mis hoor. De powerballade ‘In My Window’ laat een rustigere kant van haar talent horen, waarna voornoemde, mooie single ‘If I Didn’t Have Love’ uit de boxen schalt. ‘Never’ is ook weer zo’n mooie mid-tempo track, gevolgd door ‘It’s Like Fire’. Daarna is het “slow time, sexy time” met ‘This Way’, en een cover van ‘Thinking of You’ (dat ik ken van Victor Fields) is vervolgens aan de beurt. ‘Hold On’ is ook mooi, waarna de slottrack en tweede single ‘Wait for Me’ afrondt.

Een opmerkelijk album, eentje waardoor Chelsea Nichole zeker meer aandacht en “airplay” verdient! Ik ben alvast fan!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

For many years, African-American Chelsea Nichole, who is a self-taught producer, phenomenal singer, songwriter, podcaster and author, has been writing songs with jazz veteran Jeff Lorber. After being a guest on an album of his in 1998, she continued to work as a session singer and songwriter. In addition, she performed for a fan base in both LA and New York. Besides independently releasing her two records, 'Through a Woman's Eyes' and 'Spiritual Man', she has and continues to collaborate with many well-known producers and wrote songs for many prolific artists including Jeff Lorber, Tabiha Faire, Martine Mai, Wah Wah Watson, Andre Delano, Fanatic, Chris Camozzi, Dave Koz, Victor Fields and gospel artist Kenny Smith. She also now produces a weekly Sunday radio program for KJLH in Los Angeles.

From this new album, which was released digitally last month, two songs can currently be heard on radio worldwide. Those are 'If I Didn't Have Love' and 'Wait for Me'. But the funky opener 'Ain't Nobody, Can't Nobody' is not bad either. The power ballad 'In My Window' shows a quieter side of her talent, after which the aforementioned, beautiful single 'If I Didn't Have Love' blares from the speakers. 'Never' is another nice mid-tempo track, followed by 'It's Like Fire'. Then it's "slow time, sexy time" with ‘This Way’, and a cover of ‘Thinking of You’ (sung by Victor Fields) is next. 'Hold On' is also beautiful, after which the final track and second single 'Wait for Me' rounds off.

A remarkable album, one that definitely makes Chelsea Nichole deserve more attention and airplay! I'm already a fan!

PIERRE L. CHAMBERS – SHINING MOMENTS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Work Song 
 2. My Favorite Things 
 3. The Nearness of You 
 4. Dear Ann 
 5. This Mother 
 6. Paper Moon 
 7. Lonely Girl 
 8. My Shining Hour 
 9. The Way You Look Tonight 
 10. My Father 
 11. Afro Blue 

 

Website Artiest

PIERRE L. CHAMBERS

www.pierrechambers.wixsite.com/music

Alhoewel de Afro-Amerikaanse zanger en dichter Pierre L. Chambers zo’n 40 jaar geleden begon op te treden, heeft hij nooit een soloalbum opgenomen. Een ontmoeting met Cathy Segal Garcia tijdens een optreden was de aanzet die hij nodig had. Dit debuutalbum is een verzameling van moderne jazzklassiekers in verschillende stijlen. Daartussen staan enkele van zijn gedichten, opgedragen met geïmproviseerde muziek op de achtergrond. Of hij een ballade zingt of bebop of swing, of zijn gedichten voordraagt, steeds blijft zijn warme stem weerklinken. Muziek zat in zijn DNA, want zijn vader was de bassist Paul Chambers, een van de meest iconische jazzmuzikanten uit de vorige eeuw. Zijn moeder, Annie Chambers, ontstak in hem een voorliefde voor jazz. Pierre draagt dan ook dit album op aan zijn ouders. ‘Work Song’ opent in een opwekte jazzy sfeer, waarna hij de klassieker ‘My Favorite Things’ (vooral een Kerstsong) brengt. De jazzstandaard ‘The Nearness of You’ wekt een warme, gezellige jazzy sfeer op, en de bossa nova van ‘Dear Ann’ is de volgende track. ‘This Mother’ is de eerste van zijn gedichten, gevolgd door een swingende versie van ‘Paper Moon’. Het rustige ‘Lonely Girl’ daarentegen roept beelden op van een rokerige jazzclub, waarna het opgewekte ‘My Shining Hour’ eraan komt. De klassieker ‘The Way You Look Tonight’ brengt Pierre op een warme manier, gevolgd door het gedicht ‘My Father’. De laatste track is ‘Afro Blue’ waarop hij eer betoont aan zijn Afro-Amerikaanse afkomst. Cathy Segal Garcia is te horen op de achtergrond.

Een debuut dat emotionele versies van jazzklassiekers laat horen, maar tevens zijn andere creatieve kant, die van dichter, presenteert. Een debuut dat er al lang had moeten aankomen, maar nu werkelijkheid is geworden!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Although the African-American singer and poet Pierre L. Chambers started performing about 40 years ago, he has never recorded a solo album. Meeting Cathy Segal Garcia on stage was the impetus he needed. This debut album is a collection of modern jazz classics in different styles. In between are some of his poems, recited with improvised music in the background. Whether he sings a ballad or bebop or swing, or recites his poems, his warm voice always resonates. Music was in his DNA, as his father was bassist Paul Chambers, one of the most iconic jazz musicians of the last century. His mother, Annie Chambers, instilled in him a love for jazz. Pierre therefore dedicates this album to his parents. 'Work Song' opens in a cheerful jazzy atmosphere, after which he brings the classic 'My Favorite Things' (especially a Christmas song). The jazz standard ‘The Nearness of You’ creates a warm, cozy jazzy atmosphere, and the bossa nova of ‘Dear Ann’ is the next track. 'This Mother' is the first of his poems, followed by a swinging version of 'Paper Moon'. The quiet 'Lonely Girl', on the other hand, evokes images of a smoky jazz club, after which the cheerful 'My Shining Hour' arrives. The classic 'The Way You Look Tonight' brings Pierre in a warm way, followed by the poem 'My Father'. The last track is 'Afro Blue' on which he pays tribute to his Afro-American heritage. Cathy Segal Garcia can be heard in the background.

A debut that shows emotional versions of jazz classics, but also presents his other creative side, that of a poet. A debut that was long overdue, but has now become reality!

CHRISTOPHE SEBASTIAN PABST – LORN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Lorn

Born

Ephemeral

Solace

 

Website Artiest

CHRISTOPHE SEBASTIAN PABST

https://soundcloud.com/cspabst

Binnen 3 dagen wordt de nieuwe EP ‘Lorn’ van de Duitse componist Christophe Sebastian Pabst uitgebracht bij Sine Music. Deze digitale EP bevat 4 songs. Christophe is hier al eerder aan bod gekomen, en woont in Prien aan de Chiemsee in Beieren. Hij werd geboren in 1977 in de buurt van Bremen, en ontdekte begin jaren negentig zijn enthousiasme voor elektronische muziek. Met een Amiga 500 en een 8bit sampler, en later zijn eerste echte synthesizer, begon hij als autodidact te experimenteren en de theorie en praktijk van muziek open te breken. Onderweg leerde hij zichzelf pianospelen en begon hij te improviseren. Eind jaren 90 beschikte hij al over een eigen opnamestudio met hoogwaardige digitale en analoge apparatuur. Hij had kleine releases op het gebied van house/disco house op vinyl in samenwerking met DJ Sugar Caine uit Bremen, en de muzikant Raffaele Avagliano. Een paar live-acts in de scene van Bremen volgden. Na een lang intermezzo wegens studies en familiezaken startte hij een chill-out en deep house project met Thomas Lemmer. Nog andere samenwerkingen volgden.

Op deze nieuwe EP heeft hij zichzelf overtroffen en demonstreert hij zijn vermogen om muziek te creëren die zowel experimenteel als toegankelijk is, en het is een must voor fans van instrumentale, experimentele en elektronische muziek. Mis dit meeslepende en boeiende werk van Christoph Sebastian Pabst niet en laat u betoveren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Within 3 days the new EP 'Lorn' by the German composer Christophe Sebastian Pabst will be released at Sine Music. This digital EP contains 4 songs. Christophe has already been discussed here, and lives in Prien on Lake Chiemsee in Bavaria. Born in 1977 near Bremen, he discovered his enthusiasm for electronic music in the early 1990s. With an Amiga 500 and an 8bit sampler, and later his first real synthesizer, he started experimenting as an autodidact and breaking open the theory and practice of music. Along the way, he taught himself to play the piano and began to improvise. At the end of the 1990s, he already had his own recording studio with high-quality digital and analogue equipment. He had small house/disco house releases on vinyl in collaboration with DJ Sugar Caine from Bremen, and the musician Raffaele Avagliano. A few live acts in the Bremen scene followed. After a long interlude due to studies and family matters, he started a chill-out and deep house project with Thomas Lemmer. Other collaborations followed.

On this new EP he has surpassed himself and demonstrates his ability to create music that is both experimental and accessible, and it is a must for fans of instrumental, experimental and electronic music. Don't miss this compelling and captivating work by Christoph Sebastian Pabst and let yourself be enchanted.

SCOTT MAYO – MEU BRASIL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ponta de Areia

Trenzinho do Corcovado

Samba Gringo

Brigas Nunca Mais

Piccoludio

Vista do Corcovado

Voce ja foi a Bahia

Don’t Say Goodbye

Moacir Inspiracao

Folhas Secas

Magic

Samba Gringo – reprise

Onda Negra

Voce e Eu

Valsa do Soprano

Boa Noite Amor

 

Website Artiest

SCOTT MAYO

www.scottmayomusic.com

Het derde album van de Afro-Amerikaan Scott Mayo is een eerbetoon aan de Braziliaanse muziek, waar ik ook van hou. Scott is een multi-instrumentalist, zanger, producer, arrangeur, en muzikaal leider en medecomponist voor Sergio Mendes. Dit is zijn eerste uitstap naar het Braziliaanse genre, met samba, choro en bossa nova. Zijn vorige albums ‘Low Angle View’ en ‘Testimony’ bevatten instrumentale jazz en R&B. Maar dit nieuwe album heeft aan zijn muzikaal leven bijgedragen. Hij nam het grootste deel van ‘Meu Brasil’ op in zijn studio Pipewind Sound in Pasadena. Andere opnames vonden plaats in verschillende studio's in Los Angeles, Rio de Janeiro, Manilla en Stockholm. Scott zei daarover: “Het album is voltooid tijdens de pandemie, dus het was een uitdaging om iedereen in dezelfde ruimte bij elkaar te krijgen. Ik gebruikte alle technologie die ik had om het album af te maken, van het ontvangen van nummers over de hele wereld tot het kijken naar de strijkers die werden opgenomen in Manilla vanuit mijn studio in Pasadena! Het was een ongelooflijke ervaring en ik kan niet wachten om alles met de wereld te delen.”

Recent trad hij aan op het scherm en op de soundtrack voor de film ‘Babylon’ uit 2022, op Beyonce's geweldige, Grammy-winnende album ‘Renaissance’, waar hij te zien is op de Grammy-winnende single ‘Cuff It’ en John Legend's Grammy-winnende albums ‘Legend’, ‘Bigger Love’ , en ‘A Legendary Christmas’. Hij nam ook op voor de veelgeprezen televisieserie ‘Better Call Saul’, en was vereerd om op te treden tijdens de inaugurele ceremonie van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris.

Opener ‘Ponta de Areia’, dat werd gecomponeerd door Milton Nascimento en Fernando Brandt, verwelkomt je in dit tropisch paradijs. ‘Trenzinho do Corcovado’ volgt daarop, samen met gitarist Guinga. ‘Samba Gringo’ swingt de pan uit op een samba groove, en komt later nog eens terug. Deze song werd geschreven en gezongen door zijn zoon Michael Mayo. ‘Brigas Nunca Mais’ is een originele track van Tom Jobim & Vinicius de Moraes, terwijl ‘Piccoludio’ een kort intermezzo vormt. Op ‘Vista do Corcovado’ dein je mee op dit aanstekelijke ritme, waarna het bekende en opgewekte ‘Voce ja foi a Bahia’ met Dorival Caymmi volgt. ‘Don’t Say Goodbye’ is een song die Scott schreef met Sergio Mendes en John Legend, en die hij zelf zingt. ‘Moacir Inspiracao’ is ook weer korte instrumental, gevolgd door het duet ‘Folhas Secas’ waarop Scott samengaat met Dori Caymmi. Het instrumentale en prachtige ‘Magic’ is een samenwerking met Sergio Mendes. ‘Onda Negra’ klinkt wat funky, terwijl het bekende ‘Voce e Eu’ een cover is. ‘Valsa do Soprano’ is een instrumentale track, en ‘Boa Noite Amor’ sluit af met een zacht liefdeslied.

Een bijzonder leuk en Braziliaans klinkend album, dat je doet wegdromen van dit mooie land met mijn prachtige muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The third album by the African-American Scott Mayo is a tribute to Brazilian music, which I also love. Scott is a multi-instrumentalist, singer, producer, arranger, and musical director and co-composer for Sergio Mendes. This is his first foray into the Brazilian genre, with samba, choro and bossa nova. His previous albums 'Low Angle View' and 'Testimony' contain instrumental jazz and R&B. But this new album has contributed to his musical life. He recorded most of ‘Meu Brasil’ at his Pipewind Sound studio in Pasadena. Other recordings took place in various studios in Los Angeles, Rio de Janeiro, Manila and Stockholm. Scott said: “The album was completed during the pandemic, so it was a challenge to get everyone together in the same room. I used all the technology I had to finish the album, from receiving songs from all over the world to watching the strings being recorded in Manila from my studio in Pasadena! It was an incredible experience and I can't wait to share it all with the world.”

Most recently, he appeared on screen and on the soundtrack for the 2022 movie 'Babylon', on Beyonce's amazing, Grammy-winning album 'Renaissance', appearing on the Grammy-winning single 'Cuff It' and John Legend's Grammy-winning albums 'Legend', 'Bigger Love', and 'A Legendary Christmas'. He also shot for the critically acclaimed television series ˜Better Call Saul', and was honored to perform at the inaugural ceremony of President Joe Biden and Vice President Kamala Harris.

Opener 'Ponta de Areia', composed by Milton Nascimento and Fernando Brandt, welcomes you to this tropical paradise. 'Trenzinho do Corcovado' follows, together with guitarist Guinga. 'Samba Gringo' swings wildly on a samba groove, and comes back later. This song was written and sung by his son Michael Mayo. 'Brigas Nunca Mais' is an original track by Tom Jobim & Vinicius de Moraes, while 'Piccoludio' forms a short intermezzo. On 'Vista do Corcovado' you sway along to this infectious rhythm, followed by the well-known and cheerful 'Voce ja foi a Bahia' with Dorival Caymmi. "Don't Say Goodbye" is a song Scott wrote with Sergio Mendes and John Legend, and sings himself. 'Moacir Inspiracao' is also a short instrumental, followed by the duet 'Folhas Secas' on which Scott joins Dori Caymmi. The instrumental and beautiful 'Magic' is a collaboration with Sergio Mendes. 'Onda Negra' sounds a bit funky, while the well-known 'Voce e Eu' is a cover. 'Valsa do Soprano' is an instrumental track, and 'Boa Noite Amor' closes with a soft love song.

A very nice and Brazilian sounding album that makes you dream of this beautiful country with my beautiful music!

FRANK PIOMBO – A SMOOTH COLLECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Luca’s Groove
 2. Dancing In Barcelona
 3. Middle Of The Night
 4. Shining Star
 5. Love’s Paradise
 6. As Smooth As It Gets
 7. Our Love
 8. Island Dance
 9. Dusk to Dawn

 

Website Artiest

FRANK PIOMBO

www.frankpiombo.com

Gitarist Frank Piombo werd geboren in 1950 uit Italiaanse ouders, en groeide op in Noord Afrika. Op zijn zesde verhuisde het gezin naar Rome, waar Frank geïnspireerd werd door de accordeonmuziek van zijn vader. Twee jaar later emigreerde het gezin naar de USA, waar Frank begon gitaarlessen te volgen. De muziek van The Beatles inspireerde hem daartoe. Tijdens zijn tienerjaren speelde hij op huwelijksfeesten, en later in jazzclubs. Hij studeerde in 1968 af aan de Barringer High School, ging vervolgens naar het William Paterson College, en behaalde zijn BA in onderwijs. Daarna ontving hij zijn Master in Wiskunde en begon te werken voor het Office of  Mathematics in Newark. In 2010 ging hij met pensioen. Frank brengt contemporary jazz, met invloeden van jazz, Latin, smooth jazz, soul, jazzfunk, R&B en easy listening.

Dit nieuwe album is een verzameling nieuwe en oude favorieten die hij door de jaren heen geschreven heeft. Met de opener ‘Luca’s Groove’ hoor je gitaarmuziek die mij doet denken aan opgewekte smooth jazz. ‘Dancing in Barcelona’ volgt datzelfde patroon, terwijl het sensuele ‘Middle of the Night’ gezongen wordt door Doreen Arminio. Op ‘Shining Star’ (niet de cover van Earth, Wind & Fire) hoor je gitarist Sandy Renda, en dat nummer is opgedragen aan hem, zijn mentor. Daarna volgt ‘Love’s Paradise’, overigens de enige cover hier, een eerbetoon aan zijn idool, wijlen Joe Sample. Donnie Harrell bespeelt hier de piano. ‘As Smooth As It Gets’ is een relaxte track, en op ‘Our Love’ is saxofonist Michael Mahadeen te horen. ‘Island Dance’ doet denken aan exotische oorden, en werd geschreven tijdens de Covid pandemie om hem op te beuren. Op de laatste track ‘Dusk to Dawn’ is fluitiste Kim Scott te gast.

Een leuk en overwegend ontspannend smooth jazzalbum!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Guitarist Frank Piombo was born in 1950 to Italian parents and grew up in North Africa. At the age of six, the family moved to Rome, where Frank was inspired by his father's accordion music. Two years later the family emigrated to the USA, where Frank started taking guitar lessons. The music of The Beatles inspired him to do so. During his teenage years he played at wedding parties, and later in jazz clubs. He graduated from Barringer High School in 1968, then attended William Paterson College, earning his BA in education. He then received his Master’s in Mathematics and began working for the Office of Mathematics in Newark. In 2010 he retired. Frank brings contemporary jazz, with influences from jazz, Latin, smooth jazz, soul, jazz funk, R&B and easy listening.

This new album is a collection of new and old favorites that he has written over the years. With the opener 'Luca's Groove' you hear guitar music that reminds me of cheerful smooth jazz. 'Dancing in Barcelona' follows the same pattern, while the sensual 'Middle of the Night' is sung by Doreen Arminio. On ‘Shining Star’ (not the Earth, Wind & Fire cover) you hear guitarist Sandy Renda, and that song is dedicated to him, his mentor. This is followed by 'Love's Paradise', incidentally the only cover here, a tribute to his idol, the late Joe Sample. Donnie Harrell plays the piano here. 'As Smooth As It Gets' is a relaxed track, and saxophonist Michael Mahadeen can be heard on 'Our Love'. 'Island Dance' is reminiscent of exotic places, and was written during the Covid pandemic to cheer him up. Flautist Kim Scott is a guest on the last track 'Dusk to Dawn'.

A fun and mostly relaxing smooth jazz album!

VARIOUS ARTISTS – LEMONGRASS EPISODE 400

DETAIL ALBUM

Tracks:

Take Me Back

Yacht Trip

Ocean Side

Signals

Inner Paradise

Bring it Back

Toque De Amor

Love Is Alive

Don’t You Know

Rapt Motion

Flight 815 (Who’s Lost)

Luna’s Howl

Spoke Low (Lemongrass Remix) – feat. Rae Rae

Be Your Clown (feat. Thit Andrea Pagh Senstius & Carsten Lender)

Blue Note

Waves Of Nostalgia

Juice

Toshi

Mambo Tango

Thief Of Time (Michael E Remix) – feat. Sanura

Toronto Lights (Jazz Hop Version)

Together (feat. Karen Gibson Roc)

Green

Ceylon

First Grass

Nostalgy

Lynx Tail

East River Fisherman

Sakura No Hana

Returning Home

Much More (feat. Vanelitne)

Journeys

L'attente

On The Beam

Synesthesia

Alpine Lake

My Heart Dance

Summer Breeze (Revisited 2021) – feat. Tim Gelo

Liquid Love

Don't Go Away

Lagoon Secrets

Celestial Endeavour

Garden Of Shadow

Distant Heat (feat. Juliana Valle)

Everything Done Right

Homecoming

My Dream

We Love The Rain

Forbidden Perfume

Floating

 

Website Artiest

LEMONGRASSMUSIC

https://lemongrassmusic.de/artists/various/Lemongrassmusic-Episode-400/

Slechts 4 jaar na hun 300ste release keert het Duitse label Lemongrassmusic terug met een juweeldoos, gevuld met een eersteklas selectie van 50 weelderige, luxueuze Lounge-grooves en Chill out-stemmingen, zorgvuldig gekozen om de visie van het label in te luiden. In de afgelopen vier jaar zijn de dingen vooruit en omhoog gegaan. Een grote groep zeer gewaardeerde nieuwe inzendingen zoals Ben Nomadic, Circles Of Sound, TAWO, Aleyum of Emergency Kisses – om er maar een paar te noemen – leverde albumreleases van geweldige muzikale kwaliteit op, waardoor het label nog meer wereldwijde bekendheid kreeg.

Puttend uit de beste hedendaagse Lounge-, Chill-out-, Ambient-, Lofi- en Downtempo-muziek, is de veelzijdigheid die het label laat zien, werkelijk ontzagwekkend. Op ‘Lemongrassmusic Episode 400’ staat een scala aan 50 liefdevol vervaardigde liedjes. Door de gedrevenheid en positiviteit van opbeurende grooves te verenigen met rustgevende mediterrane sereniteit, combineert de compilatie op harmonieuze wijze elementen van akoestische geluiden, wereldritmes en Nu jazz-smaken met diepere, introspectieve akkoorden van de elektronische omgevingskosmos.

Het gemak waarmee deze geweldige muziekselectie ons kippenvel bezorgt, maakt het puur genieten om naar te luisteren. Een authentieke, heerlijke melange voor de moderne muziekzoeker, ongetwijfeld een must-have voor zowel experts als nieuwe volgers en een smaakvolle belofte van geweldige dingen die gaan komen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Just 4 years after their 300th release, German label Lemongrassmusic returns with a jewel box, filled with a premium selection of 50 luscious, luxurious Lounge grooves and Chill out tunings, carefully chosen to usher in the label's vision. In the past four years, things have moved forward and up. A large group of highly acclaimed new entries such as Ben Nomadic, Circles Of Sound, TAWO, Aleyum or Emergency Kisses – just to name a few – produced album releases of great musical quality, further increasing the label's global exposure.

Drawing from the best of contemporary Lounge, Chill-out, Ambient, Lofi and Downtempo music, the versatility the label demonstrates is truly awe-inspiring. 'Lemongrassmusic Episode 400' contains a range of 50 lovingly crafted songs. Uniting the drive and positivity of uplifting grooves with soothing Mediterranean serenity, the compilation harmoniously blends elements of acoustic sounds, world rhythms and Nu Jazz flavors with deeper, introspective chords of the ambient electronic cosmos.

The ease with which this great selection of music gives us goosebumps makes it a pure joy to listen to. An authentic, delicious blend for the modern music seeker, no doubt a must-have for experts and new followers alike, and a tasteful promise of great things to come.

DIGITAL NOMAD – TRAVELLER’S NOTES

DETAIL ALBUM

Tracks:

African Vision

Andalousia Love

Blue China

Chinese Lullaby

Epic Tension

Fado Chill

Flamenctro

Flying Carpet

Flying over Arabia

Hanoy Rap

Hilanders

Indiantronic

Kyoto Dream

Oriental Story

Rain Dance

Sevilla Love

 

Website Artiest

CHRISTOPHE GOZE

https://christophegoze.com/

“Little Stories from Around the World”

 

Als u deze site regelmatig bezoekt, zal de naam Christophe Goze u niet onbekend in de oren klinken. Maar daarnaast componeert Christophe ook World fusion en loungetracks voor Tv. Deze songs zijn aan bod gekomen in talloze films, Tv shows en reclameboodschappen, en dit de wereld rond. Tot nu toe bleven ze echter onuitgebracht, en dat is hierbij goedgemaakt. Dit is dan ook het debuut van Digital Nomad, met korte verhalen van overal ter wereld. Korte "aantekeningen" snel gemaakt op een schetsblok tijdens een bezoek aan een land of alleen met zijn verbeelding. Korte verhalen die je laten reizen zonder het comfort van je eigen lounge te verlaten.

Een nomade is een persoon zonder vast huis, die van de ene plaats naar de andere zwerft om in zijn levensonderhoud te voorzien (Christophe zelf heeft in niet minder dan 6 landen gewoond). Dit project is een ode aan die geest van onderzoek en avontuur.

Christophe componeerde alle tracks zelf, bespeelde alle instrumenten, nam ze op, mixte en produceerde ze ook nog. Enkel aan ‘Fado Chill’ werd door Frederic Langlais meegeschreven, en die speelde er tevens accordeon op.

Zo reis van Afrika naar Andaloesië, maak je een omweg via China, om te belanden in Portugal, en via Spanje, naar Arabië te vliegen. Daarna ga je naar Vietnam, keer je op je stappen terug tot bij de Indiërs, vlieg je naar Japan, en na een regendansje, keer je terug naar Spanje. Een echte muzikale wereldtrip dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

If you regularly visit this site, the name Christophe Goze will not sound unfamiliar to you. But Christophe also composes World fusion and lounge tracks for TV. These songs have been featured in countless movies, TV shows and commercials around the world. Until now, however, they have remained unreleased, and that has now been made up for. This is also the debut of Digital Nomad, with short stories from all over the world. Short "notes" made quickly on a sketch pad while visiting a country or just using his imagination. Short stories that let you travel without leaving the comfort of your own lounge.

A nomad is a person without a permanent home, who roams from one place to another to make a living (Christophe himself has lived in no less than 6 countries). This project is an ode to that spirit of exploration and adventure.

Christophe composed all tracks himself, played all instruments, recorded, mixed and produced them as well. Only 'Fado Chill' was co-written by Frederic Langlais, who also played the accordion on it.

So travel from Africa to Andalusia, make a detour via China, to end up in Portugal, and fly to Arabia via Spain. Then you go to Vietnam, retrace your steps to the Indians, fly to Japan, and after a little rain dance, you return to Spain. A real musical trip around the world!

PURE DESMOND - … PLAYS JAMES BOND SONGS

DETAIL ALBUM

Tracks:

1  The James Bond Theme
2  From Russia with Love
3  We Have all the Time in the World
4  Die Another Day
5  Diamonds Are Forever
6  Licence To Kill
7  Nobody Does It Better
8  You Know My Name
9  Tomorrow Never Dies
10  No Time To Die
11  You Only Live Twice

 

Website Artiest

PURE DESMOND

www.puredesmond.com

Het Duitse jazzkwartet Pure Desmond werd in 2002 opgericht met als doel het originele geluid van de coole jazz uit de sixties (zoals geïllustreerd door de legendarische Paul Desmond) in het moderne tijdperk te brengen via hun eigen instrumentale composities en aanpassingen van bekende klassiekers. Met een “minder is meer” ethos die hen leidt om zich te concentreren op songmelodieën, is de interactie tussen de muzikanten natuurlijk en ongedwongen, wat resulteert in een fantasierijke dynamiek die inherent is aan alle drie hun albums die tot nu toe zijn uitgebracht. Dit kwartet bestaat uit Lorenz Hargassner (alt sax), Johann Weiß (gitaar), Christian Flohr (bas) en Sebastian Deufel (drums). De band heeft in Europa, Rusland en Azië rondgetoerd. In 2018 richtte de groep hun eigen label, Major Music op, en bracht de cd ‘Audrey’, waarin het liefdesverhaal van Paul Desmond en Audrey Hepburn verteld werd. Hun nieuwe cd pakt thema’s van de meest geliefde en bekende geheimagent ter wereld aan, James Bond ofwel 007. Het citaat “I think I had it in the back of my mind that I wanted to sound like a dry martini” van saxofonist Paul Desmond (van het Dave Brubeck kwartet) inspireerde hen om die muzikale stijl te volgen en verder te ontwikkelen. De elf filmthema’s hier kregen een instrumentale jazzy benadering, die perfect paste bij de glamour van die films. Het wereldbekende ‘The James Bond Theme’ uit ‘Dr. No’ opent, en daarna volgt ‘From Russia with Love’ dat drijft op een lichtvoetige samba. ‘We Have all the Time in the World’ werd indertijd gezongen door Louis Armstrong, en is de volgende track. Madonna’s ‘Die Another Day’ klinkt bijna onherkenbaar, waarna ‘Diamonds Are Forever’ iets sneller dan het origineel weerklinkt. Gladys Knight’s ‘Licence To Kill’ wordt wat meer uptempo, gevolgd door ‘Nobody Does It Better’ uit ‘The Spy Who Loved Me’, op een coole bossa novabeat. ‘You Know My Name’ uit ‘Casino Royale’ volgt daarop, terwijl ‘Tomorrow Never Dies’ getransformeerd is in een jazzballade. ‘No Time To Die’ is ook weer een ballade en ‘You Only Live Twice’ is de zachte, romantische afsluiter.

Een leuk alternatief voor wie de bekende filmthema’s eens op een andere, jazzy manier wil beluisteren!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German jazz quartet Pure Desmond was formed in 2002 with the aim of bringing the original sound of 1960s cool jazz (as exemplified by the legendary Paul Desmond) into the modern era through their own instrumental compositions and adaptations of well-known classics. With a "less is more" ethos that leads them to focus on song melodies, the interaction between the musicians is natural and casual, resulting in an imaginative dynamic inherent in all three of their albums released to date. This quartet consists of Lorenz Hargassner (alto sax), Johann Weiß (guitar), Christian Flohr (bass) and Sebastian Deufel (drums). The band has toured Europe, Russia and Asia. In 2018, the group founded their own label, Major Music, and released the CD 'Audrey', which told the love story of Paul Desmond and Audrey Hepburn. Their new CD tackles themes of the world's most beloved and well-known secret agent, James Bond aka 007. The quote “I think I had it in the back of my mind that I wanted to sound like a dry martini” by saxophonist Paul Desmond (of the Dave Brubeck quartet) inspired them to follow and further develop that musical style. The eleven film themes here were given an instrumental jazzy approach, which perfectly matched the glamor of those films. The world famous 'The James Bond Theme' from 'Dr. No' opens, followed by 'From Russia with Love' that floats on a light-footed samba. 'We Have all the Time in the World' was sung by Louis Armstrong at the time, and is the next track. Madonna's ‘Die Another Day’ sounds almost unrecognizable, after which ‘Diamonds Are Forever’ sounds a bit faster than the original. Gladys Knight's 'Licence To Kill' gets a bit more up-tempo, followed by 'Nobody Does It Better' from 'The Spy Who Loved Me', on a cool bossa nova beat. 'You Know My Name' from 'Casino Royale' follows, while 'Tomorrow Never Dies' has been transformed into a jazz ballad. 'No Time To Die' is another ballad and 'You Only Live Twice' is the soft, romantic closing track.

A nice alternative for those who want to listen to the well-known film themes in a different, jazzy way!

BLUE MOKA – ENJOY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Enjoy Enjoy

What Happened?

Fill the Void

Teardrop

A Foggy Day

Homeland

Lotus Night

Touww

 

Website Artiest

BLUE MOKA

www.bluemoka.net

Het Italiaanse Hammond kwartet Blue Moka werd in 2009 opgericht. Zij brengen een post-bop project, met invloeden uit R&B, fusion, funk en contemporary jazz. Dit kwartet bestaat uit 4 veelgevraagde en veelzijdige jazzmuzikanten met een diep respect voor de Hammond traditie uit de sixties. Zo werden ze beïnvloed door o.a. Jimmy Smith, Art Blakey, Wynton Marsalis, Brian Blade, Pat Metheny, Robert Glasper, Roy Hargrove, en Larry Goldings. Hun debuut verscheen in 2018, en dit is dus de opvolger ervan. Daarop staan 8 instrumentale tracks, die elektronische muziek en droomachtige soundscapes vermengen met bovenstaande genres. De opener en titeltrack is een opgewekt nummer, dat aanzet tot dansen. ‘What Happened?’ drijft op jazzfunk en fusion, waarna ‘Fill the Void’ psychedelische invloeden vertoont. ‘Teardrop’ daarentegen is een cover van Massive Attack, waarbij een sax de plaats van de zangeres inneemt. George Gershwin’s ‘A Foggy Day’ komt speels over, gevolgd door het soulvolle ‘Homeland’. Het sprankelende ‘Lotus Night’ doet denken aan hun live optredens met een uptempo Hammond. En de jazzrock uit de seventies van ‘Touww’ sluit af. Daarmee bewijzen de bandleden dat ze een breed palet aan stijlen beheersen. Een album dat het waard is om beluisterd te worden!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Italian Hammond quartet Blue Moka was founded in 2009. They bring a post-bop project, with influences from R&B, fusion, funk and contemporary jazz. This quartet consists of 4 much sought-after and versatile jazz musicians with a deep respect for the Hammond tradition from the sixties. They were influenced by Jimmy Smith, Art Blakey, Wynton Marsalis, Brian Blade, Pat Metheny, Robert Glasper, Roy Hargrove, and Larry Goldings, among others. Their debut was released in 2018, so this is its successor. It contains 8 instrumental tracks, mixing electronic music and dreamlike soundscapes with the above genres. The opener and title track is a cheerful song that encourages dancing. 'What Happened?' floats on jazz funk and fusion, after which 'Fill the Void' shows psychedelic influences. 'Teardrop', on the other hand, is a cover of Massive Attack, in which a sax takes the place of the singer. George Gershwin's 'A Foggy Day' comes across as playful, followed by the soulful 'Homeland'. The sparkling 'Lotus Night' is reminiscent of their live performances with an up-tempo Hammond. And the jazz rock from the seventies of 'Touww' closes. With this, the band members prove that they master a wide range of styles. An album worth listening to!

RYAN JUDD – ECHOES OF PEACE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Blue Sky Within

Searching the Depths

Darkness to Light

Into the Mist

Nightingale

The Lost Summer

Moments of Clarity

Never to Return

Choosing Us

Hearts Entwined

 

Website Artiest

RYAN JUDD

www.RyanJuddMusic.com

www.Facebook.com/RyanJuddMusic

De Amerikaan Ryan Judd is een Award winnende muzikant, die reeds de top van de Billboard charts bereikte. Hij is tevens internationaal bekend als muziektherapeut. Zijn opnames zijn al meer dan 320 miljoen maal gestreamd. Ryan is een ervaren fingerstyle-gitarist en zet zich in voor het maken van muziek dat welzijn inspireert. Zijn unieke muzikale stijl op de nylonsnarige gitaar creëert een warme en zachte soundscape voor de luisteraar. Ryan is beïnvloed door gitaristen Michael Hedges en Will Ackerman. Hij doneert een percentage van zijn winst aan een non-profitorganisatie genaamd Lucy's Love Bus, die gratis muziektherapie aanbiedt aan pediatrische kankerpatiënten.

Op zijn nieuwste album staat oprechte, ruimtelijke en etherische, akoestische muziek. Ryans inspiratie komt voort uit de diepste ervaringen van liefde, inzicht en verdriet. Zijn delicate en prachtige nylonsnarige gitaarspel wordt gecombineerd met Tom Eaton's voortreffelijke pads en atmosferische instrumentatie, om zo een werkelijk uniek geluid te produceren. Tom mixte en masterde ook het project en zorgde ervoor dat het kunstenaarschap van dit album op briljante wijze werd vastgelegd.

Je kan op deze muziek dan ook volledig tot rust komen, en je laten onderdompelen in kalme sferen.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The American Ryan Judd is an Award winning musician, who has already reached the top of the Billboard charts. He is also internationally known as a music therapist. His recordings have already been streamed more than 320 million times. Ryan is an accomplished fingerstyle guitarist and is committed to making music that inspires well-being. His unique musical style on the nylon string guitar creates a warm and soft soundscape for the listener. Ryan has been influenced by guitarists Michael Hedges and Will Ackerman. He donates a percentage of his winnings to a non-profit called Lucy's Love Bus, which offers free music therapy to pediatric cancer patients.

His latest album contains sincere, spacious and ethereal, acoustic music. Ryan's inspiration comes from the deepest experiences of love, insight and sorrow. His delicate and beautiful nylon string guitar playing is combined with Tom Eaton's exquisite pads and atmospheric instrumentation to produce a truly unique sound. Tom also mixed and mastered the project and ensured that the artistry of this album was brilliantly captured.

You can therefore completely relax to this music, and immerse yourself in calm atmospheres.

ORCHESTRA INDIGO – REQUIEM

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Introit
 2. Kyrie
 3. Dies Irie
 4. Hostias
 5. Lacrimosa
 6. Offertorium
 7. Sanctus
 8. Agnus Dei
 9. Lux Aeterna
 10. In Paradisium
 11. Libra Me

 

Website Artiest

ORCHESTRA INDIGO

www.orchestraindigo.com

www.facebook.com/orchestraindigo

Het ambiente muziekproject Orchestra Indigo werd gecreëerd door Rick Randlett. Net zoals zovele nieuwe artistieke projecten, was de aanleiding daarvoor de Covid-pandemie, met zijn maandenlange isolatie en geen live optredens. Terugkijkend op zijn universitaire studies in compositie, orkestratie en elektronische muziek, creëert Rick een unieke elektronische orkesthybride met neoklassieke boventonen die de luisteraar omhult met ontspannende geluidsgolven. ‘Requiem’ komt voort uit een levenslange fascinatie voor de vorm, voortkomend uit schooluitvoeringen van zowel de requiems van Verdi als Mozart. In zijn versie heeft hij geprobeerd dezelfde flow en emoties te creëren, zonder de Latijnse tekst te gebruiken, maar met piano, synthesizers en vocale geluiden. Want Rick zit in een levensfase waarin hij over zijn eigen sterfelijkheid begint na te denken, en dit was dus het aangewezen project. Hij werd geboren in Philadelphia, en zijin vroegste muziekherinnering was kijken naar American Bandstand met zijn moeder terwijl zijstreek. Hijzelf raakte voor het eerst geïnteresseerd in muziek op zijn achtste toen de vader van zijn klasgenoot klarinet speelde in het Philadelphia Orchestra. Rick volgde het jaar daarop klarinetlessen, maar schakelde door de Beatlemania over op gitaar. Op het einde van zijn tienerjaren begon hij met piano, en leerde over synthesizers en elektronische muziek. Rick behaalde een Bachelor in muziekonderwijs aan het Keene State College in New Hampshire, en deed daarna een afstudeerwerk in theorie en compositie aan de Universiteit van Massachusetts.

Het resultaat van dit project kan je rangschikken onder contemporary instrumental.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The ambient music project Orchestra Indigo was created by Rick Randlett. Like so many new artistic projects, it was prompted by the Covid pandemic, with its months of isolation and no live performances. Looking back on his university studies in composition, orchestration and electronic music, Rick creates a unique electronic orchestral hybrid with neoclassical overtones that envelops the listener in relaxing sound waves. 'Requiem' stems from a lifelong fascination with the form, arising from school performances of both Verdi's and Mozart's requiems. In his version he has tried to create the same flow and emotions, without using the Latin text, but with piano, synthesizers and vocal sounds. Because Rick is in a phase of life where he's starting to think about his own mortality, so this was the right project. He was born in Philadelphia, and his earliest music memory was watching American Bandstand while his mother was ironing. He himself first became interested in music at the age of eight when his classmate's father played the clarinet in the Philadelphia Orchestra. Rick took clarinet lessons the following year, but switched to guitar due to the Beatlemania. In his late teens he started playing the piano, learning about synthesizers and electronic music. Rick earned a bachelor's degree in music education from Keene State College in New Hampshire, then went on to do a graduate degree in theory and composition from the University of Massachusetts.

The result of this project can be classified under contemporary instrumental.

MYRON MCKINLEY – SOUND ALCHEMIST

DETAIL ALBUM

Tracks:

Matrix

Crowded Club

Imagination

Close to You

Will You

LAB-1

TUN-1

Remembering You

From Time

Let’s Just See

 

Website Artiest

MYRON MCKINLEY

www.myronmckinley.com

De Afro-Amerikaanse neo soul-jazz keyboardspeler Myron McKinley uit Los Angeles bracht op 10 februari jongstleden zijn debuutalbum uit. Door de pandemie en een hectische agenda, waarbij Myron als muzikaal leider voor Earth, Wind & Fire optrad, experimenteert hij nu met een mengeling van jazz, neo soul, hiphop en funk. De 10 nummers reflecteren een cultureel rijk amalgaam dat over de diverse vormen van “black music” gaat. Denk daarbij aan de muziek van o.a. Nat King Cole, Oscar Peterson, George Duke, Miles Davis en Herbie Hancock. Myron ging al op tournee met Whitney Houston, Kenny Lattimore, Stanley Clarke en En Vogue; schreef, schreef mee of produceerde songs voor EWF, Clarke, Doc Powell, Silk, Vesta, Cherokee en Howard Hewett. Daarnaast componeerde hij  muziek voor film en Tv scores, zoals voor ‘Soul Food’, ‘Romeo Must Die’, ‘The Best Man’, ‘Think Like A Man’, ‘Shaft,’ en ‘The Godfather of Harlem’. Myron kreeg voor dit debuut steun van de Grammy winnaar en saxofonist Gerald Albright, bassist Reggie Hamilton, percussionist Munyungo Jackson, gitaristen Eric Walls, Morris O’Connor en Greg “G-Moe” Moore, EWF trombonist Reggie Young, en vocalisten Danny McClain, Isabella Chiappini en Denaine Jones. Opener ‘Matrix’ klinkt ietwat experimenteel, waarna ‘Crowded Club’ ook weer die elektronische sound heeft, die op een hiphopbeat drijft. Earth, Wind & Fire’s ‘Imagination’ is de eerste cover, gevolgd door een bewerking van het succesnummer ‘Close to You’ van The Carpenters (met een vocoder stem). ‘Will You’ is een rustige track, waarna ‘LAB-1’ eigenlijk een contemporary jazzcover is van Sting’s ‘La Belle Dame Sans Regrets’. ‘TUN-1’ drijft op een Latin ritme, terwijl ‘Remembering You’ een rustige ballade is. Jhene Aiko’s ‘From Time’ is mij onbekend, wat oorspronkelijk een hit was voor Drake, evenals de originele jazzy afsluiter ‘Let’s Just See’. Niet mis voor een debuut, maar ietwat experimenteel.

 

Patrick Van de Wiele (4)

African-American neo soul-jazz keyboard player Myron McKinley from Los Angeles released his debut album on February 10th. Due to the pandemic and a hectic schedule, with Myron acting as musical director for Earth, Wind & Fire, he is now experimenting with a mix of jazz, neo soul, hip-hop and funk. The 10 songs reflect a culturally rich amalgam that deals with the various forms of “black music”. Think of the music of, among others, Nat King Cole, Oscar Peterson, George Duke, Miles Davis and Herbie Hancock. Myron has already toured with Whitney Houston, Kenny Lattimore, Stanley Clarke and En Vogue; wrote, co-wrote or produced songs for EWF, Clarke, Doc Powell, Silk, Vesta, Cherokee and Howard Hewett. In addition, he has composed music for film and TV scores, such as for "Soul Food," "Romeo Must Die," "The Best Man," "Think Like A Man," "Shaft," and "The Godfather of Harlem." Myron received support for this debut from Grammy winner and saxophonist Gerald Albright, bassist Reggie Hamilton, percussionist Munyungo Jackson, guitarists Eric Walls, Morris O'Connor and Greg "G-Moe" Moore, EWF trombonist Reggie Young, and vocalists Danny McClain, Isabella Chiappini and Denaine Jones. Opener 'Matrix' sounds somewhat experimental, after which 'Crowded Club' also has that electronic sound, which floats on a hip-hop beat. Earth, Wind & Fire's 'Imagination' is the first cover, followed by an adaptation of The Carpenters' hit song 'Close to You' (with a vocoder voice). 'Will You' is a quiet track, after which 'LAB-1' is actually a contemporary jazz cover of Sting's 'La Belle Dame Sans Regrets'. 'TUN-1' floats on a Latin rhythm, while 'Remembering You' is a quiet ballad. Jhene Aiko's 'From Time' is unknown to me, which was originally a hit for Drake, as well as the original jazzy closer 'Let's Just See'. Not bad for a debut, but somewhat experimental.

MIKE BELL – JAZZ ON THE RAILS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Jazz On The Rails
 2. Words Unspoken, Notes Unplayed
 3. Pulling Out The Stops
 4. And Then?
 5. Another Time, Another Place
 6. Mood Swings
 7. Catching The Drift
 8. Quirky Blues
 9. Till The Last Goodnight

 

Website Artiest

Niet gekend

De pianist Mike Bell haalt zijn inspiratie uit “the Golden Era of Jazz”, waarin jazzgroten zoals Cannonball en Oscar Peterson op de voorgrond traden. Hoe dan ook, Mike’s muzikale carrière begon in country rock, toen hij op tournee was met Albert Lee en Dr. Hook. Dit is pas zijn tweede jazzrelease, na zijn debuut ‘Just for the Record’ uit 2017. Daarmee stond Mike ook al op Europese podia zoals het Montreux Jazz Festival (1992) en Ronnie Scott’s Jazz Club in Londen. Voor dit nieuwe album componeerde hij alle tracks zelf, alhoewel hij zelf zegt dat hij soms niet waarheen dit hem zal leiden. De titel van het album verwijst dan weer naar de jazz waarmee Mike opgroeide, die veel minder complex was, dan nu het geval is. Mike opent met de titeltrack, in een mooi mid-tempo, waarna ‘Words Unspoken, Notes Unplayed’ meer funky aanvoelt dan zijn voorganger. ‘Pulling Out The Stops’ is totaal iets anders, gevolgd door ‘And Then?’ dat het tempo flink naar beneden haalt, en een klassieke sfeer uitademt. Daarentegen klinkt ‘Another Time, Another Place’ eigentijdser, op een aardige beat. ‘Mood Swings’ is net zoals de titel het zegt, erg veranderlijk en niet zo mijn ding. Op ‘Catching The Drift’ hoor je Mike solo piano spelen, waarna de blues van ‘Quirky Blues’ het overneemt. Afsluiter ‘Till The Last Goodnight’ lijkt wel op een “lullaby”, met zijn rustige en relaxte sfeer. Alles bij mekaar toch een interessant album, vanuit een onbekende hoek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The pianist Mike Bell takes his inspiration from “the Golden Era of Jazz”, in which jazz greats such as Cannonball and Oscar Peterson came to the fore. Anyway, Mike's music career started in country rock when he toured with Albert Lee and Dr. Hook. This is only his second jazz release, after his debut 'Just for the Record' from 2017. With this, Mike has already performed on European stages such as the Montreux Jazz Festival (1992) and Ronnie Scott's Jazz Club in London. For this new album he composed all the tracks himself, although he himself says that sometimes he doesn't know where this will lead him. The title of the album refers to the jazz Mike grew up with, which was much less complex than it is today. Mike opens with the title track, in a nice mid-tempo, after which 'Words Unspoken, Notes Unplayed' feels more funky than its predecessor. 'Pulling Out The Stops' is something completely different, followed by 'And Then?' which slows down the pace considerably and exudes a classic atmosphere. On the other hand, 'Another Time, Another Place' sounds more contemporary, on a nice beat. 'Mood Swings' is just like the title says, very changeable and not really my thing. On 'Catching The Drift' you can hear Mike playing solo piano, after which the blues of 'Quirky Blues' take over. Closing track 'Till The Last Goodnight' resembles a "lullaby", with its calm and relaxed atmosphere. All in all an interesting album, from an unknown angle.

MAXRO – ARC

DETAIL ALBUM

Tracks:

Hold Me

Beyond

All Along

Gone

Hold Me (Oine remix)

 

Website Artiest

Niet gekend

Afgelopen 24 februari bracht het Duitse label Sine Music  de EP ‘Arc’ van de Californische artiest en producer Maxro uit. Maxro heeft immers recent bij dit label getekend. Deze digitale EP bevat 5 tracks, en is op alle downloadsites en streamingsites te beluisteren. Achter het pseudoniem Maxro gaat Taylor Lilley schuil. Hij produceert vanuit zijn thuisstudio in Santa Barbara, een waaier aan elektronische muziek. Die muziek is geïnspireerd door de oceaan, de bergen, en de eindeloze blauwe lucht van Zuid-Californië. Als kind studeerde Taylor kort piano, en tijdens zijn tienerjaren schakelde hij over op gitaar. De melodische invloeden van de favoriete bands van zijn ouders absorbeerde hij via hun vinylcollectie. Tijdens het begin van de nillies bereikte een explosie van elektronische muziek uit de UK en Europa zijn oren. Daardoor ging hij dromen van zijn composities.  Vroege invloeden waren drum & bass maestro’s zoals Squarepusher en Aphex Twin, de sombere, downtempo vibes van Portishead, en de orkestrale, cineastische briljante Björk. Maxro ontwikkelde een voorliefde voor dance, zoals hiphop en deep house. ‘Arc’ is zijn debuut, en daarop staan cineastische soundscapes, waarin elektronica vermengd wordt met beats uit diverse genres, en vocale samples op gevarieerde tempo’s. Zo leent ‘Hold Me’ bobbelende 808 bastonen en een hi hat die “off-beat” is. Synthesizers en vocalen vullen aan. ‘Beyond’ neemt dan weer fragmenten uit deep house, met soulvolle vocalen en gesofisticeerde variaties. ‘All Along’ bouwt op een medley van genres met rauwe texturen, mooie harmonieën en explosieve akoestische percussie. ‘Gone’ brengt de EP naar een climax met “liquid drum & bass”. De bonustrack is een remix door Oine van ‘Hold Me’, dat daardoor nieuw leven ingeblazen krijgt.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Last February 24, the German label Sine Music released the EP 'Arc' by the Californian artist and producer Maxro. After all, Maxro recently signed with this label. This digital EP contains 5 tracks and can be listened to on all download sites and streaming sites. Taylor Lilley hides behind the pseudonym Maxro. He produces a variety of electronic music from his home studio in Santa Barbara. That music is inspired by the ocean, the mountains, and the endless blue skies of Southern California. As a child, Taylor briefly studied piano, switching to guitar during his teenage years. He absorbed the melodic influences of his parents' favorite bands through their vinyl collection. During the beginning of the nillies, an explosion of electronic music from the UK and Europe reached his ears. That made him dream of his compositions. Early influences included drum & bass maestros like Squarepusher and Aphex Twin, the somber, downtempo vibes of Portishead, and the orchestral, cinematic brilliance of Björk. Maxro developed a predilection for dance, such as hip-hop and deep house. 'Arc' is his debut, and it contains cinematic soundscapes, in which electronica is mixed with beats from various genres, and vocal samples at varied tempos. For example, 'Hold Me' borrows bulging 808 bass tones and a hi hat that is "off-beat". Synthesizers and vocals complement. 'Beyond' takes fragments from deep house, with soulful vocals and sophisticated variations. ‘All Along’ builds on a medley of genres with raw textures, beautiful harmonies and explosive acoustic percussion. 'Gone' brings the EP to a climax with "liquid drum & bass". The bonus track is a remix by Oine of 'Hold Me', which is given new life as a result.

ARTUR BAYRAMGALIN - JOURNEY TO THE SOL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Perfect Day

Over The Clouds

Islands

Sunny Kiss

Cradle Of The Earth

 

Website Artiest

ARTUR BAYRAMGALIN

https://bayramgalin.com/

Lemon Jazz Records, een onderdeel van Lemongrassmusic, presenteert het nieuwe album van componist & producer Artur Bayramgalin. Alle composities op deze EP met 5 nummers zijn verenigd door één toonsoort: G majeur, vandaar de naam van de EP ‘Journey To The Sol’, aangezien de noot "G" ook bekend staat als "sol" of "solis" wat "zon" betekent in het Latijn.

Ondanks dat ze de afgelopen jaren eerder zijn uitgebracht, zijn alle composities op dit album nu verenigd door een nieuw concept en geluid. Evgeny Romanov heeft een flinke portie innovatie bijgedragen door speelse klarinetfrasen en licks aan elk nummer toe te voegen. Stilistisch kan het album worden toegeschreven als wereldmuziek of contemporary jazz. De belangrijkste instrumenten zijn gitaren, piano en klarinet, maar elk nummer heeft ook veel percussie met toevoeging van drums en basgitaar. Elke track heeft een unieke etnische kleuring, waarbij je Scandinavische, Braziliaanse, Afrikaanse en Japanse motieven kunt ervaren.

De luisteraar mag verschillende delen van de wereld bezoeken. De eerste compositie genaamd Perfect Day’ creëert een sfeer van een echt perfecte dag om onze reis te beginnen. ‘Over The Clouds’ is als een onvergetelijke vlucht over het Afrikaanse continent. ‘Islands’ roept beelden op van een reis door de fjorden van Noorwegen. Voel de koude schoonheid van de Scandinavische landen! De daaropvolgende ‘Sunny Kiss’ creëert een ontspannen sfeer om de magische zonsondergang aan de Braziliaanse kust te ontmoeten. Het laatste nummer ‘Cradle of the Earth’ is een uitnodiging om te genieten van de dageraad in het land van de rijzende zon. Goeie reis!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Lemon Jazz Records, part of Lemongrassmusic, presents the new album by composer & producer Artur Bayramgalin. All the compositions on this 5 track EP are united by one key: G major, hence the name of the EP 'Journey To The Sol', as the note "G" is also known as "sol" or "solis" which means "sun means in Latin.

Despite being released earlier in recent years, all the compositions on this album are now united by a new concept and sound. Evgeny Romanov has contributed a good portion of innovation by adding playful clarinet phrases and licks to every track. Stylistically, the album can be attributed as world music or contemporary jazz. The main instruments are guitars, piano and clarinet, but each song also has a lot of percussion with the addition of drums and bass guitar. Each track has a unique ethnic coloring, where you can experience Scandinavian, Brazilian, African and Japanese motifs.

The listener is allowed to visit different parts of the world. The first composition called Perfect Day' creates an atmosphere of a truly perfect day to start our journey. 'Over The Clouds' is like an unforgettable flight over the African continent. Islands evokes images of a journey through the fjords of Norway. Feel the cold beauty of the Scandinavian countries! The subsequent 'Sunny Kiss' creates a relaxed atmosphere to meet the magical sunset on the Brazilian coast. The last track 'Cradle of the Earth' is an invitation to enjoy the dawn in the land of the rising sun. Have a nice trip!

WEATHERTUNES – PARASOL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Echoes Of Time

Could Be Everything

Treehouse

In The City

On My Own

Lavender Days

Waterfall

Mariposa

Clear Sky

Closer To The Stars

We Love The Rain

Orbital

 

Website Artiest

WEATHERTUNES

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/parasol

Het Duitse producer duo Weathertunes presenteert hun nieuw digitaal album met daarop 12 tracks. Meer dan 5 jaar na hun laatste album ‘A Place to Chill’, plus enkele EP’s, zijn de broers Roland Voss (aka Lemongrass) en Daniel Voss (aka Five Seasons & Slow World) blij om hun nieuwste project voor te stellen. Twaalf weelderige tracks, samengesteld uit akoestische en elektronische instrumenten, bezorgen je een rustig gevoel. Kwaliteitsvolle chill-out en loungemuziek dus, dat je doet verlangen naar de zon. Downtempo beats met daar bovenop gitaren en piano plus enkele jazzy vibes. Opener ‘Echoes of Time’ is een samenwerking met Kevin Paczesny (uit Californië), ‘Could Be Everything’ met TAWO (uit Lanzarote) en ‘We Love the Rain’ met Ladder (eveneens uit Californië). Laat je dus meevoeren door Weathertunes op deze golven van zonnige verbeelding. Relax to the max!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German producer duo Weathertunes presents their new digital album with 12 tracks. More than 5 years after their last album 'A Place to Chill', plus several EPs, brothers Roland Voss (aka Lemongrass) and Daniel Voss (aka Five Seasons & Slow World) are happy to present their latest project. Twelve luscious tracks, composed of acoustic and electronic instruments, give you a calm feeling. Quality chill-out and lounge music that makes you long for the sun. Downtempo beats topped with guitars and piano plus some jazzy vibes. Opener 'Echoes of Time' is a collaboration with Kevin Paczesny (from California), 'Could Be Everything' with TAWO (from Lanzarote) and 'We Love the Rain' with Ladder (also from California). So let Weathertunes take you on these waves of sunny imagination. Relax to the max!

ITALIAN GROOVE COLLECTIVE – ITALIAN GROOVE COLLECTIVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Smart Working

Paradise Cove

You’re My Everything

Fenky 70

My Fantasy

Soulful Distances

Play Together

Believe Me

Jump Through Hoops

Fever

1993

A me me piace o blues

 

Website Artiest

ITALIAN GROOVE COLLECTIVE

www.facebook.com/italiangroovecollective

Op 9 december van vorig jaar is het debuutalbum van het Italian Groove Collective (IGC) uitgebracht. Dit Italiaans nationaal collectief combineert groove met jazz en funk. Het album is zowel digitaal als op cd uitgebracht, en kreeg ik onlangs aangereikt.

Vijfenvijftig bekende muzikanten, allen professionals, bekend als solisten of als sessiemuzikanten kwamen bijeen tijdens de lockdown om dit nieuw project leven in te blazen. Hun doel was iets nieuws te creëren, met grote artistieke waarde, maar wat door elke muziekliefhebber kan gewaardeerd worden.

Het IGC is onderverdeeld in een opnameproject, via het management van MTmusic, samen met een live project. De mooie, eerste single, en tevens de opener van de cd, ‘Smart Working’, was al in oktober 2021 op de radio te horen, en de stevige opvolger ‘Jump Through Hoops’ in augustus van vorig jaar.

Constantino “Kosta” Ladisa (president van de Italian National Jazz & Sax Players) en Gianni Vancini (“The Italian Ambassador of Contemporary Jazz”) kregen versterking van een pak artiesten! Onder hen ook het disco icoon Leroy Gomez Santa Esmeralda die zijn hit ‘You’re My Everything’ zingt. De klassieker ‘Fever’ wordt gezongen door Francesca Silvi.

De muziek swingt de pan uit, contemporary jazz, jazzfunk, smooth jazz, funk en soul. Ik vind het fantastisch! Meer van dat!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

On December 9 of last year, the debut album of the Italian Groove Collective (IGC) was released. This Italian national collective combines groove with jazz and funk. The album has been released both digitally and on CD, and was recently handed to me.

Fifty-five well-known musicians, all professionals, known as soloists or as session musicians, gathered during the lockdown to breathe life into this new project. Their goal was to create something new, with great artistic value, but which can be appreciated by any music lover.

The IGC is divided into a recording project, through MTmusic's management, along with a live project. The beautiful, first single, and also the opener of the CD, 'Smart Working', was already heard on the radio in October 2021, and the solid successor 'Jump Through Hoops' in August of last year.

Constantino “Kosta” Ladisa (President of the Italian National Jazz & Sax Players) and Gianni Vancini (“The Italian Ambassador of Contemporary Jazz”) got reinforcements from a lot of artists! Among them also the disco icon Leroy Gomez Santa Esmeralda who sings his hit 'You're My Everything'. The classic 'Fever' is sung by Francesca Silvi.

The music swings out of the pan, contemporary jazz, jazz funk, smooth jazz, funk and soul. I think it is fantastic! More of that!

VARIOUS ARTISTS – GREATEST SOUL/FUNK & DISCO 12” INCH SINGLES OF THE 70S & 80S

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
1. The Undisputed Truth – You + Me = Love
2 McFadden & Whitehead – Ain’t No Stoppin’ Us Now
3 Earth, Wind & Fire with The Emotions – Boogie Wonderland – Special Disco Version
4 T-Connection – Do What You Wanna Do
5 People’s Choice – Do It Any Way You Wanna – A Tom Moulton Mix
6 Instant Funk – Got My Mind Made Up
7 Crown Heights Affair – You Gave Me Love
8 Whispers – And The Beat Goes On
9 Arthur Adams – You Got The Floor
10 Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes – Expansions
11 Chaz Jankel Feat Brenda Jones – You’re My Occupation (Extended)

 

DISC TWO
1 Brass Construction – Movin’
2 Skyy – Call Me
3 Parliament – Flashlight
4 Zapp – More Bounce to the Ounce (Pts. I and II)
5 Midnight Star – No Parking On The Dance Floor
6 S.O.S. Band – Just Be Good To Me
7 The Jimmy Castor Bunch – Space Age
8 Lakeside – Fantastic Voyage
9 Aquarian Dream – You’re A Star
10 Maze/Frankie Beverly – Twilight (Instrumental)

 

DISC THREE
1 Chic – Good Times
2 Sister Sledge – He’s the Greatest Dancer
3 G.Q. – Disco Nights (Rock Freak)
4 Double Exposure – Ten Percent
5 Loleatta Holloway – Love Sensation
6 Edwin Starr – Contact
7 Narada Michael Walden – I Should’ve Loved Ya
8 Voyage – From East To West
9 C.J. & Co – Devil’s Gun
10 The Trammps – Disco Inferno

 

DISC FOUR
1 Change – Searching
2 Roy Ayers – Running Away
3 Valentine Brothers – Money’s Too Tight (To Mention)
4 Evelyn “Champagne” King – Shame
5 Rose Royce – Is It Love You’re After
6 Third World – Now That We Found Love (Disco Mix)
7 Hi-Tension – Hi-Tension
8 Freeez – Southern Freeez
9 Ultrafunk – Gotham City Boogie
10 Level 42 – Love Games
11 Atmosfear – Dancing In Outer Space

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Het sub label Robinsongs van Cherry Red Records brengt haar eerste compilatie box uit. ‘The Greatest Soul / Funk & Disco 12” Inch Singles of The 70s & 80s’ staat boordevol met het beste 12 inch versies uit die periode. Dat geeft meteen een levendig beeld ervan weer. De 12” inch (bij ons maxisingle) werd geboren uit noodzaak. En alhoewel het overal aanzien wordt als een innovatie tijdens de discoperiode om Dj’s te helpen mensen aan het dansen te krijgen, door de songs uit te rekken (veel verder dan die versie op een gewone single) kwam de eerste 12” inch in 1970 op de markt. Toch sloeg het maar aan in 1974, toen de innovatieve en legendarische producer Tom Moulton Uit New York dit formaat opviste en als vehikel gebruikte om verlengde mixen van dance tracks te maken. Het was een innovatie die de vlammen van “disco inferno” deed oplaaien, en het concept van instrumentale breaks introduceerde. Aanvankelijk richtten 12 "persingen zich op Dj's en werden ze alleen gebruikt voor promotionele doeleinden, maar het duurde niet lang voordat platenmaatschappijen ze commercieel beschikbaar maakten. De eerste die aan het publiek werd verkocht, was ‘Ten Percent’ van Double Exposure in 1976, die in dit pakket is opgenomen. Het succes opende de sluizen en vanaf dat moment werd de 12 -inch single het formaat dat de gloriejaren van disco definieerde. Tussen haakjes Tom Moulton leeft nog steeds, en ik ben met hem bevriend op Facebook.

Er staan maar liefst 42 van dergelijke 12” singles hier op 4 cd’s. Hier hoor je maxiversies van successen & hits zoals bijvoorbeeld ‘Ain’t No Stoppin’ Us Now’, ‘Boogie Wonderland’, ‘Do What You Wanna Do’, ‘Do it Any Way You Wanna’, ‘Got My Mind Made Up’, ‘And the Beat Goes on’, ‘Movin’’, ‘Just Be Good To Me’, ‘Good Times’, ‘He’s the Greatest Dancer’, ‘Contact’, ‘From East To West’, ‘Disco Inferno’, ‘Shame’ en ‘Now That We Found Love’.

Journalist Charles Waring schreef bij elke track “liner notes”, en u kan die lezen in het cd-boekje. Een absolute MUST voor discofans (en daar hoor ik ook bij)!

 

Patrick Van de Wiele (5)

Cherry Red Records' sub label Robinsongs releases its first compilation box set. 'The Greatest Soul / Funk & Disco 12" Inch Singles of The 70s & 80s' is packed with the best 12 inch versions from that period. That immediately gives a vivid picture of it. The 12” inch (here in Belgium known as maxi single) was born out of necessity. And while it is widely regarded as an innovation during the disco era to help DJs get people dancing, by stretching the songs (much beyond that version on a regular single) the first 12" inch came on the market in 1970.. Still, it caught on in 1974, when innovative and legendary New York producer Tom Moulton dug up this format and used it as a vehicle to create extended mixes of dance tracks. It was an innovation that fanned the flames of “disco inferno” and introduced the concept of instrumental breaks. Initially, 12" pressings were aimed at DJs and were only used for promotional purposes, but it wasn't long before record companies made them commercially available. The first to be sold to the public was Double Exposure's 'Ten Percent' in 1976, which included in this package. Its success opened the floodgates and from then on the 12" single became the format that defined the heyday of disco. BTW Tom Moulton is still alive, and I'm friends with him on Facebook.

There are no fewer than 42 such 12” singles here on 4 CDs. Here you will hear maxi versions of successes & hits such as 'Ain't No Stoppin' Us Now', 'Boogie Wonderland', 'Do What You Wanna Do', 'Do it Any Way You Wanna', 'Got My Mind Made Up' , 'And the Beat Goes on', 'Movin'', 'Just Be Good To Me', 'Good Times', 'He's the Greatest Dancer', 'Contact', 'From East To West', 'Disco Inferno', 'Shame' and 'Now That We Found Love'.

Journalist Charles Waring wrote liner notes for each track, which you can read in the CD booklet. An absolute MUST for disco fans (including me)!

MARK HARTMAN – THERE IS A SONG FOR EVERYONE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Cloudbuster

These Times

Song For The New Born

A Forgotten Place

Take Me Away

Equilibrium

The Real Me

Little Bird Of Paradise

The Light

Traces

Carma

There Is A Song For Everyone

Night Clubbin'

Night Clubbin' (Extended Mix)

 

Website Artiest

MARK HARTMAN

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/there-is-a-song-for-everyone

De Nederlandse muzikant en producer Mark Hartman bracht zijn 14de album uit. Mark werd geboren en groeide op in Utrecht. Op dit nieuwe album staan 13 verse chill-out tracks, plus een bonustrack. Daarmee stuurt Mark een zeer persoonlijke boodschap naar zijn fans. Dit album is voor hem een thuiskomen. Hij gelooft namelijk dat iedereen zijn of haar eigen soundtrack bezit. Muzikale herkenningen van de kindertijd tot de volwassenheid. Muziek voor verdriet en muziek voor vreugde. Muziek waarmee je je diep kunt identificeren. De muziek op dit album is zijn diepste muziek… als een essentie – de soundtrack van zijn eigen leven. En die klinkt mooi!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Dutch musician and producer Mark Hartman released his 14th album. Mark was born and grew up in Utrecht. This new album contains 13 fresh chill-out tracks, plus a bonus track. In doing so, Mark sends a very personal message to his fans. This album is a homecoming for him. He believes that everyone owns his or her own soundtrack. Musical recognitions from childhood to adulthood. Music for sadness and music for joy. Music you can deeply identify with. The music on this album is his deepest music… as an essence – the soundtrack of his own life. And it sounds nice!

VARIOUS ARTISTS – PRAISE POEMS VOL. 9

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ronnie Miller – I Got the Hots for You

Leaves of Autumn – Slip Back into the Magic

Mirage – Bend a Little

People – Misty Mood

Stroke – Without Your Love

Tom Miles – Old Home Movies

Jan Lewis Group – Oh Senor

Synod – Future Shock

Mikael Neumann – Hey Flicka

5-3-74 – Love Is not for Real

Babe – It’s a Long Road

Jeff Elliott – Magic Sands

Charles Vickers – Mister Jones

AOH – The Answer Lies in Love

Dianne Elliott – The Ring

Phil Palumbo & Pals – It Was a Very Good Year

 

Website Label

TRAMP RECORDS

www.tramprecords.com

Ongeveer een jaar geleden recenseerde ik hier het achtste volume in deze compilatiereeks, en nu is bij het Duitse Tramp Records deel 9 verschenen. Deze keer staan soulvolle jazz, folk en AOR ofwel Yacht rock uit de seventies en eighties centraal. Dit negende volume bevat 16 bijna vergeten soul, jazz en AOR ofwel Yacht rock tracks. Ronnie Miller opent met het soulvolle ‘I Got the Hots for You’, maar dat is slechts het begin. Adult Oriented rock ofwel AOR komt aan bod met Leaves of Autumn’s ‘Slip Back into the Magic’, Mirage’s ‘Bend a Little’ en People (uit Duitsland) met ‘Misty Mood’. Verder een mengeling van pop, soul en rock op Stroke’s ‘Without Your Love’, Tom Miles’ ‘Old Home Movies’ en Jan Lewis Group’s ‘Oh Senor’. Synod brengt met ‘Future Shock’ de volgende song, gevolgd door de folk soul van de Deens/Zweedse zanger/gitarist Mikael Neumann met ‘Hey Flicka’ en die van Babe met ‘It’s a Long Road’. Tussendoor nog een onuitgebrachte track, namelijk 5-3-74 met ‘Love Is not for Real’. Jeff Elliott zingt daarna ‘Magic Sands’, waarna Charles Vickers de ballade ‘Mister Jones’ brengt. AOH’s ‘The Answer Lies in Love’ is nog een soulvolle balladen gevolgd door 2 jazztracks, namelijk Dianne Elliott met ‘The Ring’ en Phil Palumbo & Pals met het instrumentale ‘It Was a Very Good Year’.

Deze compilatiereeks heeft het lang uitgehouden, en nochtans bleef de kwaliteit steeds op hetzelfde niveau. Vergeten en uit het oog verloren muziek werd door een team van samenstellers en onderzoekers opgespoord. De meeste tracks waren afkomstig van privé persingen of van kleine, regionale labels. Promotie was toentertijd niet aan de orde van de dag. En onbekend bleef dus onbemind. Dat maakt voor verzamelaars deze compilatie dus onmisbaar!

 

Patrick Van de Wiele (4)

About a year ago I reviewed the eighth volume in this compilation series here, and now part 9 has been released by the German Tramp Records. This time soulful jazz, folk and AOR or Yacht rock from the seventies and eighties are central. This ninth volume contains 16 almost forgotten soul, jazz and AOR or Yacht rock tracks. Ronnie Miller opens with the soulful "I Got the Hots for You," but that's just the beginning. Adult Oriented rock or AOR is featured with Leaves of Autumn's 'Slip Back into the Magic', Mirage's 'Bend a Little' and People (from Germany) with 'Misty Mood'. Furthermore, a mixture of pop, soul and rock on Stroke's 'Without Your Love', Tom Miles' 'Old Home Movies' and Jan Lewis Group's 'Oh Senor'. Synod brings the next song with 'Future Shock', followed by the folk soul of the Danish/Swedish singer/guitarist Mikael Neumann with 'Hey Flicka' and that of Babe with 'It's a Long Road'. In between another unreleased track, namely 5-3-74 with 'Love Is not for Real'. Jeff Elliott then sings 'Magic Sands', after which Charles Vickers brings the ballad 'Mister Jones'. AOH's 'The Answer Lies in Love' is another soulful ballad followed by 2 jazz tracks, namely Dianne Elliott with 'The Ring' and Phil Palumbo & Pals with the instrumental 'It Was a Very Good Year'.

This compilation series has endured for a long time, and yet the quality always remained at the same level. Forgotten and lost track of music was tracked down by a team of compilers and researchers. Most of the tracks came from private pressings or from small, regional labels. Promotion was not the order of the day at the time. And unknown remained unloved. That makes this compilation indispensable for collectors!

JOSEPH AKINS & SHERRY FINZER – EARTHBEAT

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Shanti Moon

02 Rain Cloud

03 Earthbeat

04 Café Spa

05 Eventide

06 Who Am I

07 Two Wolves

08 Angel Moon

 

Website Artiest

JOSEPH AKINS

https://www.josephakins.com/ 

SHERRY FINZER

https://www.heartdancerecords.com/sherryfinzer

Pianist, componist en producer Joseph Akins uit Murfreesboro, TN heeft al 9 solo albums uitgebracht. Zijn pianospel wordt vergeleken met Narada artiesten, zoals David Lanz, maar met een tikkeltje roots Americana. Zijn debuut ‘Masterpeace’ verscheen in 2007, en tot op vandaag is zijn muziek bijna 100 miljoen maal gestreamd op Pandora. Sinds 2020 bracht hij verschillende singles uit met fluitiste Sherry Finzer (die hier al dikwijls aan bod kwam). Joseph is een professor in de opname-industrie aan de Middle Tennessee State University. Dit album bevat 7 mooi georkestreerde singles die zijn tezamen componeerden en voorheen uitbrachten, plus de nieuw onuitgebrachte song ‘Who Am I’. Afsluiter ‘Angel Moon’ bevat zang van Unita Akins.

Een combinatie dus van door melodie gedreven piano en beklijvende en verleidelijke fluit, die de luisteraar zal verleiden, allemaal ter ere van de vele geschenken die de Aarde ons heeft gebracht, en ze hopen dat deze eigentijdse instrumentale composities je zal helpen om je vrede, ontspanning en vreugde te brengen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Pianist, composer and producer Joseph Akins from Murfreesboro, TN has already released 9 solo albums. His piano playing has been compared to Narada artists, such as David Lanz, but with a touch of roots Americana. His debut 'Masterpeace' was released in 2007, and to date his music has been streamed nearly 100 million times on Pandora. Since 2020 he has released several singles with flautist Sherry Finzer (who has often been featured here). Joseph is a professor of the recording industry at Middle Tennessee State University. This album contains 7 beautifully orchestrated singles that were composed and previously released together, plus the newly unreleased song 'Who Am I'. Closing track 'Angel Moon' features vocals by Unita Akins.

So a combination of melody driven piano and haunting and seductive flute, that will seduce the listener, all in honor of the many gifts the Earth has brought us, and they hope that these contemporary instrumental compositions will help you to find your peace, relaxation and bring joy.

RANDY CRAWFORD – YOU MIGHT NEED SOMEBODY – THE WARNER BROS RECORDINGS 1976-1993

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
RAIN
1. Desperado
2. I Stand Accused
3. Same Old Story (Same Old Song)
4. Take it Away from Her (Put it On Me)
5. Single Woman, Married Man
6. Rainy Night in Georgia
7. Tender Falls the Rain
8. Cigarette in the Rain
9. I Got Myself a Happy Song
10 Randy Crawford & World Jazz Association All Star Band: Gonna Give Lovin’ a Try (Live)
11. Nobody
12. Lift Me Up
13. Bottom Line
14. Don’t Come Knockin’
15. I Let You Walk Away
16. I Hope You’ll Be Very Unhappy Without Me
17. Ain’t No Foolin’
18. When Your Life Was Low
19. Everything Must Change (Live)
20. One Day I’ll Fly Away

DISC TWO
ROMANCE
1. Time for Love
2. I’m Glad There is You
3. I’m Under the Influence of You
4. Al Jarreau and Randy Crawford: Your Precious Love (Live)
5. Endlessly
6. Windsong
7. Secret Combination
8. Wrap-U-Up
9. This Ole Heart of Mine
10. We Had a Love So Strong
11. A Lot That You Can Do
12. Now We May Begin
13. Someone to Believe In
14. At Last
15. Almaz
16. Only Your Love Song Lasts
17. Rio de Janeiro Blue
18. Randy Crawford with Yellowjackets: Imagine (Live)
19. All it Takes is Love

DISC THREE
RAZZAMAJAZZ
1. Don’t Wanna Be Normal
2. Blue Flame
3. Street Life (edit)
4. Last Night at Danceland
5. Who’s Crying Now
6. Al Jarreau and Randy Crawford: Who’s Right, Who’s Wrong (Live)
7. Rich and Poor
8. In Real Life
9. Go On and Live it Up
10. Nightline
11. Give Peace a Chance
12. Knockin’ on Heaven’s Door
13. Why
14. You Might Need Somebody
15. He Reminds Me
16. Higher Than Anyone Can Count
17. One Hello
18. Just a Touch

 

Website Artiest

RANDY CRAWFORD

https://www.facebook.com/randycrawfordofficial/

Waarschijnlijk kent iedereen de Afro-Amerikaanse zangeres Randy Crawford van haar wereldhit ‘One Day I’ll Fly Away’, maar ze heeft is veel meer dan dat. Ik volg haar dan ook sedertdien, een succes dat ze overigens te danken had aan haar samenwerking met The Crusaders op ‘Street Life’. Deze anthologie is veel meer dan een chronologische checklist van haar meest populaire hits. Neen, het is eerder een overzicht van haar beste opnames voor Warner Bros. tussen 1976 en 1993. Op 3 cd’s werden maar liefst 57 tracks bijeengebracht uit 11 albums, samen met tracks uit de live jazz elpee ‘Casino Lights’. Op die manier krijg je 3 thematische schijfjes, die focussen op haar kunstenaarschap en ambacht. En haar stemgeluid, dat herken je onmiddellijk.

De eerste disc bevat 20 tracks, met R&B, jazz, standaards en bluesy songs. Bijvoorbeeld haar versies van de Eagles’ hit ‘Desperado’ en van Jerry Butler’s ‘I Stand Accused’. Maar tevens de prachtige ballade ‘Rainy Night in Georgia’, haar klassiekers ‘When Your Life Was Low’ en ‘One Day I’ll Fly Away’ en het onvergetelijke ‘I Hope You’ll Be Very Unhappy Without Me’.

Schijf twee bevat 19 weelderige liefdesliedjes zoals ‘Now We May Begin’, ‘I’m Under The Influence of You’, ‘Endlessly’, haar klassiek live duet van Marvin Gaye & Tammi Terrell’s ‘Your Precious Love’ met Al Jarreau (hier live vanuit Montreux, Zwitserland), het prachtige ‘Rio de Janeiro Blue’, twee songs van Leon Russell ‘Windsong’ en ‘Time for Love, de tijdloze pareltjes ‘I’m Glad There is You’ en ‘At Last’. Vergeet niet het zachte ‘Almaz’. De cd sluit af een fantastische live cover (ook weer in Montreux) van John Lennon’s wereldbekende ‘Imagine’, waarop ze bijgestaan wordt door de band Yellowjackets.

De derde cd met 18 tracks is een smörgäsbord van Randy’s muziekstijlen, met uiteraard haar doorbraak ‘Street Life’ (zie hogervermeld), de funky dans jam ‘Blue Flame’, het leuke ‘Last Night at Danceland’, covers van Journey’s ‘Who’s Crying Now’ en Kenny Loggins’ ‘Who’s Right, Who’s Wrong’ (ook weer vanuit Montreux), de filmklassiekers ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ (prachtig!), ‘One Hello’ en ‘Don’t Wanna Be Normal’, de zeldzame Europese single ‘Give Peace a Chance’ (cover van John Lennon) en het dikwijls gecoverde ‘You Might Need Somebody’, overigens de titel van deze anthologie.

Bij deze anthologie zit een diepgaand essay door A. Scott Galloway, met nieuwe commentaren van Randy zelf, Joe Sample, Nicklas Sample, Russell Ferrante, Steve Lukather, James Gadson enz. Deze compilatie werd door SoulMusic’ stichter David Nathan overzien als suitvoerend producent. Verder kreeg hij artwork van Roger Williams en werd hij gemastered door Nick Robbins.

Een must have dus voor iedereen, dat haar uniek zangtalent laat horen! Verdeeld door Cherry Red Records.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Everyone probably knows the Afro-American singer Randy Crawford from her world hit 'One Day I'll Fly Away', but she has much more than that. I have been following her ever since, a success that she owes to her collaboration with The Crusaders on 'Street Life'. This anthology is much more than a chronological checklist of her most popular hits. No, it is rather an overview of her best recordings for Warner Bros. between 1976 and 1993. No fewer than 57 tracks from 11 albums were collected on 3 CDs, together with tracks from the live jazz album 'Casino Lights'. That way you get 3 thematic discs, which focus on her artistry and craft. And her voice, you recognize that immediately.

The first disc contains 20 tracks, featuring R&B, jazz, standards and bluesy songs. For example, her versions of the Eagles' hit ‘Desperado’ and Jerry Butler's ‘I Stand Accused’. But also the beautiful ballad 'Rainy Night in Georgia', her classics 'When Your Life Was Low' and 'One Day I'll Fly Away' and the unforgettable 'I Hope You'll Be Very Unhappy Without Me'.

Disc Two features 19 luscious love songs such as ‘Now We May Begin’, ‘I'm Under The Influence of You’, ‘Endlessly’, her classic live duet of Marvin Gaye & Tammi Terrell's ‘Your Precious Love’ with Al Jarreau (live here from Montreux, Switzerland), the beautiful 'Rio de Janeiro Blue', two songs by Leon Russell 'Windsong' and 'Time for Love', the timeless gems 'I'm Glad There is You' and 'At Last'. Don't forget the soft 'Almaz'. The CD concludes with a fantastic live cover (again in Montreux) of John Lennon's world-famous 'Imagine', on which she is assisted by the band Yellowjackets.

The third CD with 18 tracks is a smorgasbord of Randy's music styles, with of course her breakthrough 'Street Life' (see above), the funky dance jam 'Blue Flame', the fun 'Last Night at Danceland', covers of Journey's 'Who's Crying' Now' and Kenny Loggins' 'Who's Right, Who's Wrong' (again from Montreux), the film classics 'Knockin' On Heaven's Door' (beautiful!), 'One Hello' and 'Don't Wanna Be Normal', the rare European single 'Give Peace a Chance' (cover of John Lennon) and the often covered 'You Might Need Somebody', incidentally the title of this anthology.

Accompanying this anthology is an in-depth essay by A. Scott Galloway, with new commentary from Randy himself, Joe Sample, Nicklas Sample, Russell Ferrante, Steve Lukather, James Gadson, etc. This compilation was overseen by SoulMusic's founder David Nathan as executive producer. It also received artwork from Roger Williams and was mastered by Nick Robbins.

A must have for anyone who shows her unique singing talent! Distributed by Cherry Red Records.

STEFFEN MORRISON – SOUL REVOLUTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Soul Revolution

You’ve Been Hit By a Butterfly

Old Fashioned

Positivity

True to Myself

Can’t Stop Loving (What Your Heart Still Loves)

Hold on Lovers

Handful

Where I Wanna Be

Let Us not Wait too Long

 

Website Artiest

STEFFEN MORRISON

www.steffenmorrison.com

Ik ontdekte de in Suriname geboren soulzanger Steffen Morrison via een muziekdocumentaire op de Nederlandse Tv. Ik was onmiddellijk geboeid door zijn “old school” soulmuziek, en besloot hem te contacteren voor een recensie. Steffen is al heel zijn leven geboeid geweest door soulmuziek, en deed in 2016 mee aan ‘The Voice of Holland’. Zijn nieuwste (en tweede) album is geïnspireerd op zijn jeugd in Suriname en bevat 3 reeds verschenen singles. Dat zijn de opzwepende titeltrack, die onmiddellijk uitnodigt om een dansje te doen. Steffen herinnert mij hierop aan de mooie soulmuziek uit de seventies. Verder de leuke mid-tempo track ‘You’ve Been Hit By a Butterfly’, en de ballade ‘Old Fashioned’. Het toffe ‘Positivity’ gaat daarna weer naar mid-tempo, en opnieuw maak ik de connectie met de seventies. ‘True to Myself’ gaat diezelfde kant op, waarna ‘Can’t Stop Loving (What Your Heart Still Loves)’ mij dan weer doet denken aan Marvin Gaye. ‘Hold on Lovers’ bevat wat meer pop, maar swingt de pan uit. ‘Handful’ klinkt wat ruwer, gevolgd door het zachtere ‘Where I Wanna Be’. De zwoele ballade ‘Let Us not Wait too Long’ grijpt terug naar de soul van de sixties en seventies.

Steffen, die geproduceerd en begeleid wordt door Tjeerd Oosterhuis (de broer van Trijntje), heeft een prima album neergezet, dat mij nostalgisch doet terugdenken aan de tijd toen soul nog echte soul was, en niet die neo-soul van tegenwoordig. Ik kan het dan ook alleen maar aanbevelen aan iedere soulliefhebber. Een zeer leuke en prima ontdekking!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I discovered soul singer Steffen Morrison, who was born in Suriname, through a music documentary on Dutch TV. I was immediately captivated by his old school soul music, and decided to contact him for a review. Steffen has been fascinated by soul music all his life, and in 2016 participated in 'The Voice of Holland'. His latest (and second) album is inspired by his childhood in Suriname and contains 3 already released singles. Those are the rousing title track, which immediately invites you to dance. Steffen reminds me of the beautiful soul music from the seventies. Furthermore, the nice mid-tempo track 'You've Been Hit By a Butterfly', and the ballad 'Old Fashioned'. The cool 'Positivity' then goes back to mid-tempo, and again I make the connection with the seventies. 'True to Myself' goes in the same direction, after which 'Can't Stop Loving (What Your Heart Still Loves)' reminds me of Marvin Gaye. 'Hold on Lovers' contains a bit more pop, but swings out of control. 'Handful' sounds a bit rougher, followed by the softer 'Where I Wanna Be'. The sultry ballad 'Let Us not Wait too Long' harks back to the soul of the sixties and seventies.

Steffen, who is produced and accompanied by Tjeerd Oosterhuis (Trijntje's brother), has put down a great album that reminds me nostalgically of the time when soul was still real soul, and not the neo-soul of today. I can therefore only recommend it to every soul lover. A very nice and great discovery!

NOVA – CORACÃO VAGABUNDO

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. CHOVE CHUVA 
  2. AUGUSTA, ANGÉLICA E CONSOLAÇÃO 
  3. CORAÇÃO VAGABUNDO 
  4. SENHORINHA 
  5. O TELEFONE TOCOU NOVAMENTE 
  6. SAMBA DA MINHA TERRA 
  7. BIM BOM 
  8. BILLIE BOSSA NOVA 
  9. TIM TIM POR TIM TIM 
  10. VOCÊ 
  11. PAULA E BEBETO

 

Website Artiest

NOVA

https://www.bossabynova.com/

https://www.facebook.com/bossabynova/

Sinds de release van de video’s met hun eerste live optreden in 2011 heeft de band Nova meer dan 47 miljoen kijkers en 160.000 abonnees op YouTube. Daardoor kregen ze wereldwijde bekendheid. De band blaast nieuw leven in de bossa nova en sambaklassiekers. En toch heeft Nova een eigen stem, die het publiek weet te boeien. In de lente van 2014 verscheen hun eerste full album, en 3 jaar later kwam de opvolger ‘Live from Seahorse Sound’ uit. Voor hun tienjarig bestaan werd een dubbelalbum ‘The Nova Collection Vol. 1 & 2’ uitgebracht, met daarop een compilatie van 20 favoriete tracks, speciaal geremixt en geremastered. Tevens gooiden ze in 2020 het Kerstalbum ‘ A Bossa Nova Christmas’ op de markt, met daarop 11 Kerstklassiekers die in een bossa nova, samba, mambo en jazzjasje gestoken werden. Ik volg ze al enkele jaren, en kreeg hun nieuw album digitaal aangereikt. Dat album is overigens al sinds november van vorig jaar uit, en het is een compilatie geworden van traditionele Braziliaanse songs, afkomstig van Braziliaanse artiesten zoals Jorge Ben Jor, João Gilberto, Caetano Veloso, Tom Zé, en Guinga. Gitarist en bossa nova pionier Roberto Menescal speelt hier en daar mee. Van bij de eerste noten van ‘Chove Chuva’ waan ik mij in een Braziliaanse bar, en geniet ik van die zacht heupwiegende muziek. En dat relaxte sfeertje blijft gedurende het ganse album hangen. Ik dein mee op ‘Augusta, Angélica e Consolação’, de sensuele titeltrack, het trage ‘Senhorinha’, ‘O Telefone Tocou Novamente’, het bekende ‘Samba da minha terra’, het al even bekende ‘Bim Bom’, ‘Billie Bossa Nova’, ‘Tim Tim Por Tim Tim’, ‘Vocé’ en ‘Paula e Bebeto’. Een waar festijn voor wie houdt van Braziliaanse muziek en een dikke aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Since the release of the videos with their first live performance in 2011, the band Nova has more than 47 million viewers and 160,000 subscribers on YouTube. As a result, they gained worldwide fame. The band breathes new life into the bossa nova and samba classics. And yet Nova has its own voice, which knows how to captivate the audience. Their first full album was released in the spring of 2014, and 3 years later the successor 'Live from Seahorse Sound' was released. For their tenth anniversary, they released  a double album 'The Nova Collection Vol. 1 & 2', featuring a compilation of 20 favorite tracks, specially remixed and remastered. In 2020 they also released the Christmas album 'A Bossa Nova Christmas', containing 11 Christmas classics that were given a bossa nova, samba, mambo and jazz jacket. I've been following them for several years, and received their new album digitally. That album has been out since November of last year, and it has become a compilation of traditional Brazilian songs from Brazilian artists such as Jorge Ben Jor, João Gilberto, Caetano Veloso, Tom Zé, and Guinga. Guitarist and bossa nova pioneer Roberto Menescal plays along here and there. From the first notes of 'Chove Chuva' I imagine myself in a Brazilian bar, and I enjoy that soft hip-swaying music. And that relaxed atmosphere lingers throughout the entire album. I sway along on 'Augusta, Angélica e Consolação', the sensual title track, the slow 'Senhorinha', 'O Telefone Tocou Novamente', the well-known 'Samba da minha terra', the equally well-known 'Bim Bom', 'Billie Bossa Nova', 'Tim Tim Por Tim Tim', 'Vocé' and 'Paula e Bebeto'. A true feast for those who love Brazilian music and highly recommended!

JOEL SARAKULA – ISLAND TIME

DETAIL ALBUM

Tracks:

Love My Shadow

Sun Goes Down

Work for Love

Tragic

Give it up for Nature

Lonely Town

Island Time

Truth

Dream Life

Dinosaur

 

Website Artiest

JOEL SARAKULA

www.joelsarakula.com

Via Willwork4funk bereikt mij de nieuwe cd van de Australisch/Britse artiest Joel Sarakula. Hij werd geboren in Sydney, verhuisde naar Londen en reisde de wereld rond op zoek naar zijn muze. Momenteel woont hij op de Canarische eilanden, en dat sinds hij de uitnodiging voor een speciaal concert in november 2020 in Las Palmas, Gran Canaria aannam. Joel schrijft, produceert en zingt soulvolle popsongs, maar met een “vintage” kantje. Hij liet zich inspireren door de soft rock, funk en disco uit de seventies. Zijn vorige albums waren te horen op Britse en Europese radiostations. Daarnaast stond hij al op diverse podia van festivals. Dit nieuwe album, uitgebracht door Légère Recordings, is een verzameling songs die thema’s zoals het leven op een eiland, het stadsleven, eenzaamheid, romantische liefde en ons relatie tot de natuur bestrijken.

‘Opener ‘Love My Shadow’ dompelt je onmiddellijk onder in die relaxte West Coast soulsfeer, waarna ‘Sun Goes Down’ het tempo iets optrekt. ‘Work for Love’ klinkt weer ontspannen, gevolgd door de eerste uptempo single ‘Tragic’. De bezorgdheid over de natuur staat centraal in het relaxte ‘Give it up for Nature’. Opgewekte disco steekt de kop op met ‘Lonely Town’, waarna de titeltrack geïnspireerd werd op reggae. ‘Truth’ is weer zo’n ontspannen West Coast song, en ‘Dream Life’ borduurt op hetzelfde verder. Afsluiter ‘Dinosaur’ vind ik minder geslaagd.

Alles bij mekaar is dit een uitstekend album om te ontsnappen vanuit de drukte van de stad naar een eiland. Geniet van zon, zee en deze cd!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Via Willwork4funk, the new CD of the Australian/British artist Joel Sarakula, reached me. He was born in Sydney, moved to London and traveled the world in search of his muse. He currently lives in the Canary Islands, since he accepted the invitation to a special concert in November 2020 in Las Palmas, Gran Canaria. Joel writes, produces and sings soulful pop songs, but with a "vintage" edge. He was inspired by the soft rock, funk and disco of the seventies. His previous albums have been heard on UK and European radio stations. In addition, he has already appeared on various stages of festivals. This new album, released by Légère Recordings, is a collection of songs that cover themes such as island life, urban life, loneliness, romantic love and our relationship to nature.

Opener 'Love My Shadow' immediately immerses you in that relaxed West Coast soul atmosphere, after which 'Sun Goes Down' picks up the pace a bit. 'Work for Love' sounds relaxed again, followed by the first up-tempo single 'Tragic'. Concern for nature is central to the relaxed 'Give it up for Nature'. Cheerful disco rears its head with 'Lonely Town', after which the title track was inspired by reggae. 'Truth' is another relaxed West Coast song, and 'Dream Life' builds on the same. Closing track 'Dinosaur' is less successful in my opinion.

All in all, this is an excellent album for escaping from the hustle and bustle of the city to an island. Enjoy sun, sea and this CD!

MALCOLM STRACHAN – POINT OF NO RETURN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Nossa Dança

Soul Trip

The Wanderer

The Last Goodbye

Elaine

Cut to the Chase

Maybe Next Time

 

Website Artiest

MALCOLM STRACHAN

https://malcolmstrachan.bandcamp.com/album/point-of-no-return

De Schotse jazztrompettist Malcolm Strachan is al professioneel bezig sinds hij het Leeds College of Music in 1996 verliet. Hij stond mee aan de basis van de blazerssectie van de funkband The Haggis Horns. Malcolm speelde al samen of toerde al rond met o.a. Mark Ronson, Amy Winehouse, Corinne Bailey Rae, Jamiroquai, Martha Reeves and The Vandellas, Jess Glynne, The Craig Charles Fantasy Funk Band, Black Honey, The New Mastersounds, Abstract Orchestra en Blue Note Records jazzsaxofonist Lou Donaldson. Zijn debuutalbum ‘About Time’ zag het levenslicht in maart 2020, en dit is de opvolger ervan. Het album kwam officieel uit op 27 januari bij Haggis Records, en bereikte mij via Willwork4funk. De begeleidingsband bestaat uit musici die Malcolm al meer dan 2 decennia kent, en met samengewerkt heeft. En dat zijn: Atholl Ransome (tenorsax/fluit), George Cooper (piano), Danny Barley (trombone), Courtny Tomas, (dubbele bas), en Erroll Rollins (drums). Voeg daarbij gastpercussionist Sam Bell en de Britse jazzzangeres Jo Harrop. Malcolm schreef alle tracks zelf, en bestrijkt een breed spectrum aan jazzstijlen. Daarbij doet hij denken aan jazz fusion uit de seventies.

Malcolm opent met de Braziliaans klinkende ‘Nossa Dança’, een leuke samba waaraan Jo Harrop woordloze vocalen toevoegt. ‘Soul Trip’ drijft op een relaxed ritme, waarna ‘The Wanderer’ een Latin ritme ten tonele voert, weerom met Jo Harrop op de achtergrond. De ballade ‘The Last Goodbye’, met strijkers, lijkt zo weggelopen uit de soundtrack van een film, gevolgd door de mooie, zacht heupwiegende bossa nova ‘Elaine’. ‘Cut to the Chase’ drijft het tempo op tot een leuke groove, die me doet terugdenken aan de blaxploitation uit de seventies. Afsluiter ‘Maybe Next Time’ is dan weer in de stijl van Tim Gelo en Cindy Bradley.

Deze cd zal de liefhebbers van contemporary jazz zeker aanspreken. Vooral als ze houden van Freddie Hubbard, Donald Byrd, Lee Morgan, Art Farmer, en Miles Davis. Dit is nu al een hoogtepunt, en het jaar is net begonnen. Kopen dus!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Scottish jazz trumpeter Malcolm Strachan has been playing professionally since leaving Leeds College of Music in 1996. He was one of the founders of the horn section of the funk band The Haggis Horns. Malcolm has already played or toured with Mark Ronson, Amy Winehouse, Corinne Bailey Rae, Jamiroquai, Martha Reeves and The Vandellas, Jess Glynne, The Craig Charles Fantasy Funk Band, Black Honey, The New Mastersounds, Abstract Orchestra and Blue Note Records jazz saxophonist Lou Donaldson. His debut album 'About Time' saw the light of day in March 2020, and this is its successor. The album was officially released on January 27th on Haggis Records, and reached me through Willwork4funk. The backing band consists of musicians Malcolm has known and worked with for over 2 decades. And they are: Atholl Ransome (tenor sax/flute), George Cooper (piano), Danny Barley (trombone), Courtny Tomas, (double bass), and Erroll Rollins (drums). Add guest percussionist Sam Bell and British jazz singer Jo Harrop. Malcolm wrote all tracks himself, covering a wide spectrum of jazz styles. It is reminiscent of jazz fusion from the seventies.

Malcolm opens with the Brazilian sounding 'Nossa Dança', a nice samba to which Jo Harrop adds wordless vocals. 'Soul Trip' floats on a relaxed rhythm, after which 'The Wanderer' plays a Latin rhythm, again with Jo Harrop in the background. The ballad 'The Last Goodbye', with strings, seems straight out of a movie soundtrack, followed by the beautiful, gently hip-swaying bossa nova 'Elaine'. 'Cut to the Chase' picks up the tempo to a fun groove that reminds me of blaxploitation from the seventies. Closing track 'Maybe Next Time' is in the style of Tim Gelo and Cindy Bradley.

This CD will certainly appeal to lovers of contemporary jazz. Especially if they like Freddie Hubbard, Donald Byrd, Lee Morgan, Art Farmer, and Miles Davis. This is already a highlight, and the year has just begun. So buy it!

THE GREAT NORTHERN – OCEANS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Tides
 2. Shipwreck
 3. Beneath the Surface - Emergence
 4. Sac Actun
 5. Atoll

 

Website Artiest

THE GREAT NORTHERN

www.thegreatnorthernofficial.bandcamp.com

www.heartdancerecords.com/thegreatnorther

The Great Northern is het pseudoniem van producer, multi-instrumentalist, componist en sessiemuzikant Ben Jackson. Ben woont in Nashville en heeft nummer 1 albums in zowel het rock als het countrygenre. Tevens werkt hij samen met singer-songwriters in Americana, pop, country en rock. Ben leverde al composities voor films, Tv-shows en commercials. In 2019 richtte hij The Great Northern op, een instrumentaal muziekproject, en het debuut daarvan is ‘Nocturnes’, met daarop soundscapes met analoge synthesizers en organische instrumenten. Voor dit nieuwe, digitale album componeerde hij alle tracks zelf, produceerde, mixte en masterde ze ook. Opnieuw verkent hij op een sonische manier via de incorporatie van analoge synthesizers en organische instrumenten. Daarbij maakt hij veel gebruik van modulaire synthesizers en samplers, om de grenzen tussen traditionele instrumenten en elektronische muziek te doen vervagen. Het resultaat is een warme sound, ietwat duister en toch melodieus.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Great Northern is the pseudonym of producer, multi-instrumentalist, composer and session musician Ben Jackson. Ben lives in Nashville and has number 1 albums in both the rock and country genres. He also collaborates with singer-songwriters in Americana, pop, country and rock. Ben has already provided compositions for films, TV shows and commercials. In 2019 he founded The Great Northern, an instrumental music project, and its debut is 'Nocturnes', which features soundscapes with analog synthesizers and organic instruments. For this new, digital album he composed all tracks himself, produced, mixed and mastered them as well. Again he explores in a sonic way through the incorporation of analog synthesizers and organic instruments. He makes extensive use of modular synthesizers and samplers to blur the boundaries between traditional instruments and electronic music. The result is a warm sound, somewhat dark and yet melodic.

CITY OF DAWN – TRANSIENT LOUNGE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Transient Lounge
 2. Changing as the Sea
 3. A House Covered with Dawn
 4. Sheltered from the Winds
 5. Trees Grow Quietly
 6. Intimate Embrace

 

Website Artiest

CITY OF DAWN

https://cityofdawnmusic.com/

https://cityofdawn.bandcamp.com/album/transient-lounge

Het ambient project City of Dawn, waar Damien Duque uit McAllen, Texas achter schuilt, is hier al eerder aan bod gekomen. Hij creëert onderdompelende en atmosferische, melodische, droomachtige soundscapes. Daarnaast zet hij zich ook in voor mensen met autisme, en zijn muziek is zijn manier om met angstaanvallen, depressie en slapeloosheid om te gaan. Zelf lijdt hij aan Asperger syndroom. Zijn nieuwste album bevat songs die hij schreef tijdens een familiecrisis. Het is een verzameling meditatieve motieven met diepe ambient tonen, en chill-out gitaartexturen die de innerlijke reis overwegen en via de menselijke conditie, de filosofie ervan. Damien componeerde, nam op, produceerde en mixte alles zelf. Voor meditatieve zielen uiterst geschikt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The ambient project City of Dawn, behind which Damien Duque from McAllen, Texas is hiding, has already been discussed here. He creates immersive and atmospheric, melodic, dreamlike soundscapes. In addition, he is also committed to people with autism, and his music is his way of dealing with anxiety attacks, depression and insomnia. He himself suffers from Asperger syndrome. His latest album contains songs he wrote during a family crisis. It is a collection of meditative motifs with deep ambient tones, and chill-out guitar textures that contemplate the inner journey and through the human condition, its philosophy. Damien composed, recorded, produced and mixed everything himself. Very suitable for meditative souls!

JASMON – EAST

DETAIL ALBUM

Tracks:

The Fog Is Lifting

Caravans in the Desert

Indian Ocean

Peace Song

Yacht Trip

Dum Danum

Surfer Beach

I Feel in Love

Mizudashi

Asian Skytrain

Moon Above the Ganges

Cinnamon Garden

 

Website Artiest

JASMON

http://lemongrassmusic.de/artists/Jasmon/

Jasmon werd tijdens de nineties opgericht als een zijdelings project van Ronald Voss, ofwel Lemongrass, in samenwerking met de Berlijnse producer en muzikant Genetic Drugs. Op hun album ‘Spacecake’ combineerden ze elektronische breakbeats en dub elementen met veldopnames uit India en Afrika. Jasmon bracht zijn eigen debuut ‘Gentle Flowers’ uit op het Japanse label Receptortune en later op het Duitse Peacelounge Recordings. De Egyptische acteur en zanger Mohammed Mounir en de Congolese zanger Alain N’kossi Konda zongen erop mee. De overige tracks waren wereldmuziek die te horen waren in diverse Tv-producties. Nadien volgden de albums ‘Cosmic Trigger’, ‘Hammock Dreams’ (een samenwerking met zijn broer Daniel), ‘Shangri-La’ en ‘From Orient to Occident’. Nu is er dit nieuwe digitale album waarop wereldmuziek vermengd wordt met elektronica. Twaalf songs manoeuvreren doorheen de magie van het Oosten.  Tabla’s en gitaar zijn te horen op ‘Caravans in the Desert’, en de oceaan komt aan bod op het warm aanvoelende ‘Indian Ocean’. Heilige Indiase gezangen komen voor in ‘Dum Danum’, terwijl je lekker kan relaxen op ‘Surfer Beach’. ‘Mizudashi’ klinkt dan weer Japans, en ‘Moon Above the Ganges’ symboliseert de heilige rivier. Tenslotte komen we terecht in een kaneeltuin op de tonen van ‘Cinnamon Garden’. Deze droomachtige reis leidt ons naar plekken van schoonheid en sereniteit. Ingrediënten uit het Midden-Oosten, Azië en het Oosten zijn overal aanwezig. En dat allemaal op de tonen van downtempo en Lounge elektronica. Ideaal voor wie niet genoeg kan krijgen van de Orient!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Jasmon was founded in the 1990s as a side project of Ronald Voss, aka Lemongrass, in collaboration with Berlin-based producer and musician Genetic Drugs. On their album 'Spacecake' they combined electronic breakbeats and dub elements with field recordings from India and Africa. Jasmon released his own debut 'Gentle Flowers' on the Japanese label Receptortune and later on the German Peacelounge Recordings. The Egyptian actor and singer Mohammed Mounir and the Congolese singer Alain N'kossi Konda sang along. The other tracks were world music that could be heard on various TV productions. This was followed by the albums 'Cosmic Trigger', 'Hammock Dreams' (a collaboration with his brother Daniel), 'Shangri-La' and 'From Orient to Occident'. Now there is this new digital album on which world music is mixed with electronics. Twelve songs maneuver through the magic of the East. Tablas and guitar can be heard on 'Caravans in the Desert', and the ocean is featured on the warm feeling 'Indian Ocean'. Sacred Indian chants feature in 'Dum Danum', while you can relax on 'Surfer Beach'. 'Mizudashi' then sounds Japanese, and 'Moon Above the Ganges' symbolizes the sacred river. Finally we end up in a cinnamon garden to the tones of 'Cinnamon Garden'. This dreamlike journey leads us to places of beauty and serenity. Ingredients from the Middle East, Asia and the East are everywhere. And all to the tune of downtempo and Lounge electronics. Ideal for those who can't get enough of the Orient!

LES SABLER – FLYING HIGH

DETAIL ALBUM

Tracks:

Over The Top

Compared To What

Moonlight

Flying High

Old Friends

New Bossa

The Windmills Of Your Mind

Summer In The City

Soft & Smooth

Double Jeopardy

A Child is Born

 

Website Artiest

LES SABLER

https://lessabler.net

https://www.facebook.com/LesSablerFans/

Smooth & contemporary jazz veteraan Paul Brown won al tweemaal een Grammy Award. Hij werkte al samen met o.a. George Benson, Larry Carlton, Norman Brown, Boney James, Kirk Whalum. Paul ging indertijd akkoord om contemporary jazzgitarist Les Sabler’s ‘Tranquility’ album te produceren, en dat leidde tot een transformatie. Nu is Brown voor dit nieuwe (en zevende) album opnieuw in de producersrol gestapt, en schreef hij mee aan 7 originele songs. Dit album komt op 3 februari as op de markt.

Paul Brown, zelf een gitarist, stelde Sabler voor om een vintage 1967 Gibson Johnny Smith gitaar te bespelen, en dat hervormde diens sound. Songwriters Shane Theriot (Hall & Oates, Dr. John, Neville Brothers) en Lew Laing (Norman Brown, Marion Meadows, Raheem DeVaughn) werden binnengehaald om songs met jazz, R&B, funk en popnuances te creëren. Sabler zei: “I’m at the top of my game, hitting my creative stride on the last album (‘Tranquility’). ‘Flying High’ takes it to another level.” Daarnaast bracht hij Geoff Pesche in het project als mastering ingenieur van de iconische Abbey Road studio’s (The Beatles).

Op de leuke opener ‘Over the Top’ hoor je fluitist Greg Vail, waarna Eugene McDaniel’s ‘Compared to What’ volgt, een track opgenomen door jazzpianist Les McCann en saxman Eddie Harris in 1969. ‘Moonlight’ bouwt opnieuw op de samenwerking tussen Sabler en keyboardspeler Lew Laing, en de titeltrack steunt op een drum groove van Gorden Campbell. Sabler haalt daarna zijn nylonsnarengitaar boven voor ‘Old Friends’, en die warme sound, daar hou ik van. ‘New Bossa’ is de nieuwe single, een leuke track met ietwat Latin inslag. Michel Legrands ‘The Windmills of Your Mind’ is een klassieker uit 1968 en deze heupwiegende Latin groove voert Sabler uit op zijn nylonsnarengitaar. Een andere klassieker ‘Summer in the City’ volgt daarna, en deze versie is gebaseerd op die van Quincy Jones uit 1973. Greg Vail’s sax steunt hem daarop. ‘Soft & Smooth’ klinkt ook leuk, waarna ‘Double Jeopardy’ opgeluisterd wordt door de gemuteerde trompet van Ron King. Tenslotte eert Sabler een van zijn invloeden, en dat is gitaarlegende Kenny Burrell op ‘A Child Is Born’ uit 1971.

Paul Brown produceerde en mixte alles in The Funky Joint studio. En het resultaat mag er best wezen! Leuke contemporary jazz!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Smooth & contemporary jazz veteran Paul Brown has already won a Grammy Award twice. He has already worked with George Benson, Larry Carlton, Norman Brown, Boney James, Kirk Whalum, among others. At the time, Paul agreed to produce contemporary jazz guitarist Les Sabler's ‘Tranquility’ album, and that led to a transformation. Now Brown has stepped back into the producer role for this new (and seventh) album, co-writing 7 original songs. This album will be released on February 3rd.

Paul Brown, a guitarist himself, suggested to Sabler that he played a vintage 1967 Gibson Johnny Smith guitar, and that reshaped his sound. Songwriters Shane Theriot (Hall & Oates, Dr. John, Neville Brothers) and Lew Laing (Norman Brown, Marion Meadows, Raheem DeVaughn) were brought in to create songs with jazz, R&B, funk and pop nuances. Sabler said: “I'm at the top of my game, hitting my creative stride on the last album ('Tranquility'). 'Flying High' takes it to another level.” He also brought in Geoff Pesche as mastering engineer from the iconic Abbey Road studios (The Beatles).

The fun opener 'Over the Top' features flautist Greg Vail, followed by Eugene McDaniel's 'Compared to What', a track recorded by jazz pianist Les McCann and saxman Eddie Harris in 1969. 'Moonlight' once again builds on the collaboration between Sabler and keyboard player Lew Laing, and the title track is based on a drum groove by Gorden Campbell. Sabler then pulls out his nylon string guitar for 'Old Friends', and I love that warm sound. 'New Bossa' is the new single, a nice track with a somewhat Latin touch. Michel Legrand's ‘The Windmills of Your Mind’ is a 1968 classic, and this hip-swaying Latin groove is performed by Sabler on his nylon-string guitar. Another classic 'Summer in the City' follows, and this version is based on Quincy Jones's 1973. Greg Vail's sax backs him up. 'Soft & Smooth' also sounds nice, after which 'Double Jeopardy' is graced by Ron King's mutated trumpet. Finally, Sabler honors one of his influences, and that is guitar legend Kenny Burrell on 1971's "A Child Is Born."

Paul Brown produced and mixed everything in The Funky Joint studio. And the result may be good! Nice contemporary jazz!

THE ALAN PARSONS PROJECT – THE TURN OF A FRIENDLY CARD

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
THE TURN OF A FRIENDLY CARD’ REMASTERED
1 MAY BE A PRICE TO PAY
2 GAMES PEOPLE PLAY
3 TIME
4 I DON’T WANNA GO HOME
5 THE GOLD BUG
6 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART ONE)
7 SNAKE EYES
8 THE ACE OF SWORDS
9 NOTHING LEFT TO LOSE
10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART TWO)
BONUS TRACKS
11 MAY BE A PRICE TO PAY (INTRO DEMO)
12 NOTHING LEFT TO LOSE (BASIC BACKING TRACK)
13 NOTHING LEFT TO LOSE (CHRIS RAINBOW OVERDUB VOCAL COMPILATION)
14 TIME (EARLY STUDIO ATTEMPT)
15 GAMES PEOPLE PLAY (ROUGH MIX)
16 THE GOLD BUG (DEMO)

DISC TWO
ERIC WOOLFSON’S SONGWRITING DIARIES
1 MAY BE A PRICE TO PAY
2 GAMES PEOPLE PLAY
3 TIME
4 I DON’T WANNA GO HOME
5 THE TURN OF A FRIENDLY CARD
6 SNAKE EYES
7 NOTHING LEFT TO LOSE
8 TOFC / SNAKE EYES / I DON’T WANNA GO HOME
9 LA LA LA LAH
10 NEXT YEAR
11 SOMEONE ELSE
12 TAKING IT ALL AWAY
13 TO THOSE OF YOU OUT THERE

DISC THREE
RECORDING SESSIONS BONUS TRACKS
1 MAY BE A PRICE TO PAY (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL AND UNUSED GUITAR SOLO)
2 GAMES PEOPLE PLAY (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL)
3 TIME (ORCHESTRA AND CHRIS RAINBOW BACKING VOCALS)
4 THE GOLD BUG (EARLY REFERENCE VERSION)
5 THE GOLD BUG (CHRIS RAINBOW BACKING VOCALS)
6 THE GOLD BUG (CLAVINET WITH NO DELAY)
7 THE TURN OF A FRIENDLY CARD – Part One (EARLY BACKING TRACK)
8 SNAKE EYES (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL)
9 THE ACE OF SWORDS (EARLY VERSION WITH SYNTH ORCHESTRATION)
10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD – Part Two (ERIC GUIDE VOCAL AND EXTENDED GUITAR SOLO)
SINGLE EDITS
11 GAMES PEOPLE PLAY (SINGLE EDIT)
12 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (SINGLE EDIT)
13 SNAKE EYES (SINGLE EDIT)

 

DISC FOUR – BLU RAY
5.1 SURROUND SOUND MIX (2019) AND HIGH- RESOLUTION ORIGINAL STEREO MIX BY ALAN PARSONS
1 MAY BE A PRICE TO PAY
2 GAMES PEOPLE PLAY
3 TIME
4 I DON’T WANNA GO HOME
5 THE GOLD BUG
6 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART ONE)
7 SNAKE EYES
8 THE ACE OF SWORDS
9 NOTHING LEFT TO LOSE
10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART TWO)
VISUAL CONTENT
1 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (ALBUM AD)
2 GAMES PEOPLE PLAY (PROMOTIONAL VIDEO)
3 THE GOLD BUG (PROMOTIONAL VIDEO)
4 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PROMOTIONAL VIDEO)

 

Website Artiest

THE ALAN PARSONS PROJECT

https://www.the-alan-parsons-project.com/

Meer dan 40 jaar geleden liet wijlen Eddy C. Bertin mij kennismaken met de muziek van The Alan Parsons Project. Ik was onmiddellijk verknocht aan het album ‘I Robot’, omwille van het sciencefictionthema, maar kon ook de overige elpees appreciëren. Deze Britse progressieve rockband was actief tussen 1975 en 1990, maar toentertijd had ik er nog nooit van gehoord. De groep draaide rond producer, audio ingenieur, muzikant en componist Alan Parsons, en zanger, songwriter en pianist Eric Woolfson. Daarnaast werden ze begeleid door afwisselende sessiemuzikanten. In totaal brachten ze 11 studioalbums uit.

In november 1980 werd dit vijfde album uitgebracht. Het was geïnspireerd op de periode waarin Woolfson en Parsons in Monte Carlo verbleven hadden, alhoewel het album opgenomen werd in Parijs. Op die sessies speelden Ian Bairnson (gitaar), David Paton (bas), Stuart Elliott (drums), Eric Woolfson (keyboards en leadzang), samen met Elmer Gantry, Chris Rainbow en Lenny Zakatek. Het zou een van hun bestverkopende elpees worden, en bereikte zelfs de gouden status in heel wat Europese landen plus de USA. Op 24 februari as. verschijnt deze gelimiteerde Cd-box met daarin 3 cd’s plus een regiovrije Blu-ray. Alles werd door Alan Parsons zelf gemastered en geremixt vanop de originele master tapes. Zo krijg je maar liefst 42 bonustracks erbij, afkomstig uit Woolfson ’s dagboeken, out-takes tijdens studiosessies, in een nieuwe 5.1 surround mix en een geremasterde originele stereomix in hoge resolutie, samen met promovideo’s van ‘Games People Play’, ‘The Gold Bug’ en ‘The Turn Of A Friendly Card’ plus een promotionele Tv-spot. Daarbij krijg je nog een geïllustreerd cd-boekje met een nieuw essay en een poster.

Op de 3 cd’s staan klassieke tracks zoals ‘Games People Play’, de ballade ‘Time’, het instrumentale ‘The Gold Bug’ en de titeltrack, die een ganse elpeekant in beslag nam. De Blu-ray zat er niet bij, dus daar ik niks over zeggen. Toch een toffe re release zowel voor de fans, als voor de nieuwkomers!

 

Patrick Van de Wiele (4)

More than 40 years ago, the late Eddy C. Bertin introduced me to the music of The Alan Parsons Project. I was immediately attached to the album 'I Robot', because of the science fiction theme, but I also appreciated the other albums. This British progressive rock band was active between 1975 and 1990, but I had never heard of it at the time. The group revolved around producer, audio engineer, musician and composer Alan Parsons, and singer, songwriter and pianist Eric Woolfson. In addition, they were accompanied by various session musicians. In total they released 11 studio albums.

In November 1980 this fifth album was released. It was inspired by the period when Woolfson and Parsons had stayed in Monte Carlo, although the album was recorded in Paris. Those sessions featured Ian Bairnson (guitar), David Paton (bass), Stuart Elliott (drums), Eric Woolfson (keyboards and lead vocals), along with Elmer Gantry, Chris Rainbow and Lenny Zakatek. It would become one of their best-selling albums, even reaching gold status in many European countries plus the USA. On February 24 ashes. this limited CD box will be released containing 3 CDs plus a region-free Blu-ray. Everything was mastered and remixed by Alan Parsons himself from the original master tapes. This includes a whopping 42 bonus tracks, drawn from Woolfson's diaries, out-takes during studio sessions, in a new 5.1 surround mix and a remastered high-resolution original stereo mix, along with promo videos from 'Games People Play', 'The Gold Bug' and 'The Turn Of A Friendly Card' plus a promotional TV spot. You also get an illustrated CD booklet with a new essay and a poster.

The 3 CDs contain classic tracks such as 'Games People Play', the ballad 'Time', the instrumental 'The Gold Bug' and the title track, which took up an entire album side. The Blu-ray wasn't included, so I can't say anything about that. Still a great re-release for both fans and newcomers!

LIBBY YORK – DREAMLAND

DETAIL ALBUM

Tracks:

Hit The Road To Dreamland

Estrada Branca (This Happy Madness)

Mountain Greenery

Cloudy Morning

Throw it Away

Rhode Island Is Famous For You

Still On The Road

When October Goes

Moon Ray

An Occasional Man

Something Cool

It's Love

 

Website Artiest

LIBBY YORK

www.libbyyork.com

https://www.facebook.com/libbyyorkjazz/

De Amerikaanse jazzzangeres Libby York groeide op in Chicago in een muzikale familie. Haar vader zong soms bij big bands, en onderhield een column over het nachtleven in een studentenmagazine. Zowel moeder als vader speelden piano, en het huis was gevuld met de muziek van Sinatra, Rosemary Clooney enz. Nochtans begon Libby’s muzikale carrière pas op haar 35ste. Ze verliet Chicago in het begin van de seventies en ging naar de American University in Washington, D.C. Daar leerde ze haar man kennen, en samen openden ze een restaurant. ’s Winters zaten ze echter in Key West, Florida, waar ze geïnteresseerd geraakte in muziek. Na enkele jaren scheidde ze van haar man, en verkaste naar New York. Daar werd ze stilaan opgenomen in de levendige muziekscène. Een jazz workshop zette haar op de goede weg. In 2014 keerde ze echter weer naar Chicago, en verdeelt haar tijd nu tussen Chicago, New York en Key West en Parijs.

Dit is haar vijfde cd al als leider en producer. Daarop wordt ze bijgestaan door Randy Napoleon (gitaar), Rodney Whitaker (bas) en Keith Hall (drums). Ze koos voor minder bekende songs uit het Great American Songbook. De opener ‘Hit The Road To Dreamland’ van Johnny Mercer symboliseert haar gemoedstoestand tijdens de Corona pandemie, en daar ontleende de titel van dit album dan ook aan. ‘Estrada Branca (This Happy Madness)’ gaat over de ware liefde vinden in een later stadium van je leven, wat ik ook meemaakte. En ‘Mountain Greenery’ staat dan weer voor haar liefde voor de natuur. Peggy Lee zong ooit ‘Cloudy Morning’, waarna Libby koos voor Abbey Lincolns ‘Throw it Away’, dat overigens gaat over de Chinese I Ching. ‘Rhode Island Is Famous For You’ is een levendige, opgewekte track, gevolgd door ‘Still On The Road’ en ‘When October Goes’, beiden van Rosemary Clooney. Maar in ‘Moon Ray’ duikt wat funk op, om daarna sexy te worden met ‘An Occasional Man’. Libby zelf houdt van de duistere, nostalgische toon van ‘Something Cool’, en sluit af met het opgewekte ‘It’s Love’.

Een coole, ingetogen aanrader voor liefhebbers van Peggy Lee, Sarah Vaughan enz.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American jazz singer Libby York grew up in Chicago in a musical family. Her father sometimes sang in big bands and wrote a nightlife column for a student magazine. Both mother and father played the piano, and the house was filled with the music of Sinatra, Rosemary Clooney, etc. However, Libby's musical career did not begin until she was 35. She left Chicago in the early 1970s to attend American University in Washington, D.C. There she met her husband, and together they opened a restaurant. In the winter, however, they were in Key West, Florida, where she became interested in music. After a few years she divorced her husband and moved to New York. There she was gradually included in the lively music scene. A jazz workshop put her on the right track. However, she returned to Chicago in 2014, and now divides her time between Chicago, New York and Key West and Paris.

This is her fifth CD already as leader and producer. She is assisted by Randy Napoleon (guitar), Rodney Whitaker (bass) and Keith Hall (drums). She chose lesser-known songs from the Great American Songbook. Johnny Mercer's opener 'Hit The Road To Dreamland' symbolizes her state of mind during the Corona pandemic, and the title of this album was derived from that. “Estrada Branca (This Happy Madness)” is about finding true love at a later stage in your life, which I also experienced. And 'Mountain Greenery' stands for her love for nature. Peggy Lee once sang "Cloudy Morning", after which Libby opted for Abbey Lincoln's ‘Throw it Away’, which is about the Chinese I Ching. ‘Rhode Island Is Famous For You’ is a lively, upbeat track, followed by ‘Still On The Road’ and ‘When October Goes’, both by Rosemary Clooney. But in 'Moon Ray' some funk pops up, and then it gets sexy with 'An Occasional Man'. Libby herself likes the dark, nostalgic tone of ‘Something Cool’, closing with the upbeat ‘It's Love.’

A cool, understated recommendation for fans of Peggy Lee, Sarah Vaughan, etc.

SEQUENTIA LEGENDA – THE 432 HZ BERLIN SCHOOL BOX – ULTIMATE EDITION

DETAIL ALBUM

Tracks:

CD 1:

The Return (Long version)

Around the Second Moon (Revisited version)

 

CD 2:

Luminosa veritas

Elevation (Revisited version)

Au revoir (0.75 speed version)

 

Website Artiest

SEQUENTIA LEGENDA

www.sequentia-legenda.com

“A Heart to Heart Sharing”

 

De Franse artiest Sequentia Legenda (ofwel Laurent Schieber) uit Mulhouse is gepassioneerd door de “Berlin school”, m.a.w. de synthesizermuziek gecreëerd door Klaus Schulze e.a. Hij is hier al aan bod gekomen, en heeft nu een dubbel-cd uitgebracht, met daarop 5 tracks uit zijn discografie. Hij heeft die tracks bewerkt tot een resonantie van 432 Hz. Het leek hem belangrijk dat zijn composities op die mooie, warme en natuurlijke frequentie afgestemd werden. Laurent componeerde, mixte, masterde en produceerde alles zelf. Hij bespeelt Arturia Moog Modular, Arturia Minimoog, Arturia Jupiter 8, Arturia Solina, ARP Odyssey by ElektroStudio, Steinberg Hypersonic, M-Tron Mellotron, Gravity-Vocalise by Heavyocity, Atomic Sequencing tool, KORG PS-3300 Emulation from Full Bucket Music. Het maakt deel uit van zijn muzikale visie, die van een diepe en harmonieuze uitwisseling met het publiek.

‘The Return’ opent de eerste cd, en dit is meteen de langste track hieruit, namelijk 49 minuten. Daarna volgt ‘Around the Second Moon’ in een Revisited version, met een remix en mastering door Nicolas Picciotto. Deze track duurt 14 minuten. Heerlijke space muziek, waarbij je jezelf zo kan inbeelden dat je door de ruimte zweeft.

Op de tweede cd staan 3 tracks, en de opener is ‘Luminosa veritas’. Deze track duurt 18 minuten 26 seconden, en is opgedragen aan de lichtwezens, de lichtwerkers, en Laurents manier om naast het licht te werken. Want zoals Albert Einstein zei: “In verband met materie, hebben we het allemaal mis. Wat wij materie noemen is energie, wiens vibratie zo verlaagd is om opgemerkt te kunnen worden door de zintuigen. Er is dus geen materie.” ‘Elevation’ is de volgende track, opnieuw een remix en een mastering door Nicolas Picciotto. De sound ervan is trager en ingetogener, met een duurtijd van 24 minuten 29 seconden. Met ‘Au revoir’ in een 0.75 speed version neemt Laurent afscheid. Deze track duurt 17 minuten 57 seconden en is oorspronkelijk opgedragen aan Edgar Froese, maar nu ter ere van Laurents overleden moeder. Het ritme ervan is trager om tot 432 Hz te komen.

Deze dubbel-cd draagt Laurent op aan zijn ouders. Het is werkelijk een “trip out of this world”!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The French artist Sequentia Legenda (aka Laurent Schieber) from Mulhouse is passionate about the “Berlin school”, i.e. the synthesizer music created by Klaus Schulze and others. He has already been featured here, and has now released a double CD, containing 5 tracks from his discography. He edited those tracks to a resonance of 432 Hz. It seemed important to him that his compositions were tuned to that beautiful, warm and natural frequency. Laurent composed, mixed, mastered and produced everything himself. He plays Arturia Moog Modular, Arturia Minimoog, Arturia Jupiter 8, Arturia Solina, ARP Odyssey by ElektroStudio, Steinberg Hypersonic, M-Tron Mellotron, Gravity-Vocalise by Heavyocity, Atomic Sequencing tool, KORG PS-3300 Emulation from Full Bucket Music. It is part of his musical vision, that of a deep and harmonious exchange with the audience.

'The Return' opens the first CD, and this is also the longest track from this, namely 49 minutes. This is followed by 'Around the Second Moon' in a Revisited version, with a remix and mastering by Nicolas Picciotto. This track lasts 14 minutes. Wonderful space music, where you can imagine yourself floating through space.

The second CD contains 3 tracks, and the opener is 'Luminosa veritas'. This track lasts 18 minutes 26 seconds, and is dedicated to the light beings, the light workers, and Laurent's way of working alongside the light. Because as Albert Einstein said: “In relation to matter, we are all wrong. What we call matter is energy, whose vibration has been lowered enough to be noticed by the senses. So there is no matter.” 'Elevation' is the next track, again a remix and a mastering by Nicolas Picciotto. Its sound is slower and more subdued, with a duration of 24 minutes 29 seconds. Laurent says goodbye with 'Au revoir' in a 0.75 speed version. This track lasts 17 minutes 57 seconds and was originally dedicated to Edgar Froese, but now in honor of Laurent's deceased mother. Its rhythm is slower to get to 432 Hz.

Laurent dedicates this double CD to his parents. It really is a “trip out of this world”!

DIONNE WARWICK – THE WARNER BROTHERS RECORDINGS 1972-77

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
DIONNE
1. I Just Have To Breathe
2. The Balance Of Nature
3. If You Never Say Goodbye
4. Close To You
5. My First Night Alone Without You
6. Be Aware
7. Love Song
8. One Less Bell To Answer
9. If We Only Have Love
10. Hasbrook Heights

DISC TWO
JUST BEING MYSELF (Expanded Edition)
1. You’re Gonna Need Me
2. I Think You Need Love
3. You Are The Heart Of Me
4. I Always Get Caught In The Rain
5. Don’t Let My Teardrops Bother You
6. (I’m) Just Being Myself
7. Come Back
8. Don’t Burn The Bridge (That Took You Across)
Bonus Tracks
9. Too Far Out Of Reach
10. It Hurts Me So
11. I Think You Need Love (Single Edit)
12. Don’t Let My Teardrops Bother You (Single Edit)
13. (I’m) Just Being Myself (Single Edit)
14. You’re Gonna Need Me (Single Edit)

DISC THREE
YOU ARE A SONG (The 1973-1974 Sessions)
1. We Need To Go Back (Extended Version) (Previously Unreleased)
2 Someone Else Gets The Prize
3. We Need To Go Back
4. You Are The Sunlight, I Am The Moon
5. The Laughter And The Tears
6. Give A Little Laughter
7. Seeing You Again
8. Loving You Is Just An Old Habit
9. Best Thing That Ever Happened
10. You Are A Song
11. The Need To Be
12. In Between The Heartaches
13. Don’t Say I Didn’t Tell You So
14. And Then You Know What He Did
15. And Then He Walked Right Through The Door
16. Plastic City

DISC FOUR
THEN CAME YOU (Expanded)
1. Take It From Me
2. We’ll Burn Our Bridges Behind Us
3. Sure Thing
4. Dionne Warwick & The Spinners: Then Came You
5. How Can I Tell Him
6. Move Me No Mountain
7. I Can’t Wait To See My Baby’s Face
8. It’s Magic
9. Who Knows
10. Getting In My Way
Bonus Tracks
11. Meant To Be
12. Dionne Warwick And The Spinners: Just As Long As We Have Love

DISC FIVE
TRACK OF THE CAT (Expanded)
1. Track Of The Cat
2. His House And Me
3. Ronnie Lee
4. World Of My Dreams
5. Jealousy
6. This Is Love
7. Love Me One More Time
8. Once You Hit The Road
Bonus Tracks
9. One Last Memory
10. I Found Someone Else
11. Once You Hit The Road (12’ Single Special Disco Mix)
12. World Of My Dreams (Edit)
13. Once You Hit The Road (Edit)
14. His House And Me (Edit)
15. I Didn’t Mean To Love You (Edit)

 

DISC SIX
LOVE AT FIRST SIGHT (Expanded) The 1976 Sessions
1. He’s Not For You
2. I Didn’t Mean To Love You
3. I’ll Never Make It Easy
4. Am I Too Late
5. Rest Your Love On Me
6. Make A Little Love To Me
7. Keep Me Warm
Original LP
8. Keepin’ My Head Above Water
9. Love In The Afternoon
10. A Long Way To Go
11. Do I Have To Cry
12. Don’t Ever Take Your Love Away
13. One Thing On My Mind
14. Early Morning Strangers
15. Livin’ It Up Is Starting To Get Me Down
16. Since You Stayed Here
17. Do You Believe In Love At First Sight
Bonus Tracks
18. Don’t Ever Take Your Love Away (Edit)
19. Room Enough

 

Website Artiest

DIONNE WARWICK

https://www.officialdionnewarwick.com/

https://www.dionnewarwickinternationalfanclub.com/

Op 17 februari van volgende maand verschijnt een luxe zesdelige cd-box met daarin de opnamen voor Warner Brothers tussen 1972-77 van de iconische zangeres Dionne Warwick. Op die 6 cd’s staan niet minder dan 85 tracks, en dat staat voor de 5 albums die ze tussen 1972 en 1977 opnam voor Warner Brothers. Vier van deze albums zijn bovendien uitgebreid met 24 bonustracks, waaronder “single edits” en rariteiten. Voeg daarbij nog een cd met 16 bijkomende bonustracks, de eerste ooit op die manier gecompileerd, met daarop alle opnames die ze tussen 1973 en 1974 met verschillende producers maakte, en nooit op een album terecht gekomen zijn. ‘You Are a Song’ is vernoemd naar een van de 7 tracks uit de sessies met producer Tony Camillo. Ook staat er een voorheen onuitgebrachte versie op van ‘We Need to Go Back’, geproduceerd door Ashford & Simpson.

Deze cd-box vat aldus Dionne’s catalogus voor Warner Brothers, die een dikwijls vergeten brug slaan tussen haar indrukwekkende resem hits tijdens de sixties voor Scepter Records, en de meer dan 20 jaar durende periode die aan bod komt op ‘Déjà Vu: The Arista Recordings’ twaalfdelige boxset bij SoulMusic.

“Highlights” zijn de duetten ‘Then Came You’ en de geliefde mooie B-kant ‘Just As Long As We Have Love’ uit 1974 met The Spinners, ‘You’re Gonna Need Me’ uit de door Holland-Dozier-Holland geproduceerde elpee, ‘Just Being Myself’ gesampled door Usher op ‘Throwback’ in 2004, een speciale discomix op 12 inchformaat van het door wijlen Thom Bell geproduceerde ‘Once You Hit the Road’ en het zeldzame, groovy ‘Move Me No Mountain’ uit haar opnames met Jerry Ragovoy.

Ook zeer leuk zijn haar versies van ‘Close to You’, ‘One Less Bell to Answer’, ‘Best Thing That Ever Happened’, ‘In Between The Heartaches’, maar ook ‘The Balance of Nature’, ‘Don’t Let My Teardrops Bother You’ en ‘Track of the Cat’ (een song van Thom Bell en Linda Creed).

Deze luxe cd-box werd samengesteld en mee geproduceerd door de oprichter van het SoulMusic label David Nathan samen met Joe Marchese van The Second Disc. Er staan voorheen onuitgebrachte interviews op met Dionne zelf, Burt Bacharach, Thom Bell en Brian Holland. Voeg daarbij nog een sequentiële sessiegrafie, verbazingwekkende art door John Sellards, en een excellente mastering door Nick Robbins op basis van digitale bronnen ter beschikking gesteld door Warner Brothers.

Dat allemaal maakt dit item onmisbaar in de collectie van alle Dionne fans.

 

Patrick Van de Wiele (5)

On February 17 of next month, a deluxe six-part CD box containing the recordings for Warner Brothers between 1972-77 by the iconic singer Dionne Warwick will be released. Those 6 CDs contain no less than 85 tracks, representing the 5 albums she recorded for Warner Brothers between 1972 and 1977. Four of these albums have also been expanded with 24 bonus tracks, including “single edits” and rarities. Add to that a CD with 16 additional bonus tracks, the first ever compiled that way, containing all the recordings she made between 1973 and 1974 with various producers, which never ended up on an album. 'You Are a Song' is named after one of the 7 tracks from the sessions with producer Tony Camillo. Also included is a previously unreleased version of "We Need to Go Back," produced by Ashford & Simpson.

This CD box thus encapsulates Dionne's catalog for Warner Brothers, which bridges the often-forgotten bridge between her impressive series of hits during the sixties for Scepter Records, and the more than 20-year period covered by 'Déjà Vu: The Arista Recordings ' twelve-piece box set at SoulMusic.

“Highlights” are the duets 'Then Came You' and the beloved beautiful B-side 'Just As Long As We Have Love' from 1974 with The Spinners, 'You're Gonna Need Me' from the Holland-Dozier-Holland produced LP, "Just Being Myself" sampled by Usher on "Throwback" in 2004, a special 12-inch disco mix of the late Thom Bell-produced "Once You Hit the Road" and the rare, groovy "Move Me No Mountain" from her recordings with Jerry Ragovoy.

Also very nice are her versions of 'Close to You', 'One Less Bell to Answer', 'Best Thing That Ever Happened', 'In Between The Heartaches', but also 'The Balance of Nature', 'Don't Let My Teardrops Bother You' and 'Track of the Cat' (a song by Thom Bell and Linda Creed).

This deluxe CD box set was compiled and co-produced by SoulMusic label founder David Nathan along with Joe Marchese of The Second Disc. It features previously unreleased interviews with Dionne herself, Burt Bacharach, Thom Bell and Brian Holland. Add to that sequential session graphics, stunning art by John Sellards, and superb mastering by Nick Robbins from digital sources courtesy of Warner Brothers.

All this makes this item indispensable in the collection of all Dionne fans.

FROLIN – MORROWTIDE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Anticipation
 2. Dusk
 3. Afterthought
 4. A Silent Pray
 5. Improvisations
 6. After the Battle
 7. Lullaby
 8. A New Horizon
 9. Breathing
 10. Gratitude
 11. Peace
 12. Eternal
 13. A New Beginning
 14. Light
 15. Try Again

 

Website Artiest

FROLIN

https://www.heartdancerecords.com/frolin

https://frolin.bandcamp.com/

De thuisbasis van de Noorse ambient artiest Frolin is in Haugesund. Hij heeft een voorliefde voor componeren van aanstekelijke tunes en dito verhalen. Geïnspireerd door internationaal geprezen artiesten zoals John Coltrane, begon de muzikale reis van Frolin op jonge leeftijd op de kleuterschool, waar hij speelde met het elektrische orgel van zijn oma en melodieën speelde die hij op de radio hoorde. Als fervent verhalenverteller wordt Frolin sterk beïnvloed door ervaringen uit het echte leven, waarbij hij inspiratie voor zijn muziek haalt uit persoonlijke gebeurtenissen en ontberingen, waardoor dit sterke emoties bij mensen kan oproepen. Afgezien van het oproepen van emoties, heeft Frolin een unieke aangeboren competentie om op ingenieuze wijze muziek in meerdere stijlen te presenteren, en dit alles met behoud van een consistent merk, een van de factoren die deze artiest tot een artiest maken om in de gaten te houden. Met grote dromen en veel energie over, probeert Frolin de samenleving positief te beïnvloeden met zijn muziek en is hard op weg om een van de meest fenomenale artiesten van onze generatie te worden.

Zijn nieuwste album bevat een rustgevende verzameling emotionele instrumenten. Het album combineert akoestische en synthetische geluiden om een gevoel van kalmte, comfort en ontspanning voor de luisteraar te creëren - zowel in de geest als in het lichaam. Ideaal dus om bij te ontspannen, of de stress van de voorbije dag van ja af te schudden. Maar ook prima als achtergrondmuziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The home base of Norwegian ambient artist Frolin is in Haugesund. He has a penchant for composing catchy tunes and ditto stories. Inspired by internationally acclaimed artists such as John Coltrane, Frolin's musical journey began at a young age in kindergarten, playing his grandmother's electric organ and playing melodies he heard on the radio. An avid storyteller, Frolin is heavily influenced by real life experiences, drawing inspiration for his music from personal events and hardships, which can evoke strong emotions in people. Aside from evoking emotions, Frolin has a unique innate ability to ingeniously present music in multiple styles, all while maintaining a consistent brand, one of the factors that make this artist an artist to watch and to keep. With big dreams and a lot of energy to spare, Frolin seeks to positively impact society with his music and is fast becoming one of the most phenomenal artists of our generation.

His latest album contains a soothing collection of emotional instruments. The album combines acoustic and synthetic sounds to create a sense of calm, comfort and relaxation for the listener - both in the mind and body. Ideal to relax or to shake off the stress of the past day. But also great as background music.

DAN ALAN LEVINE – OVER THE MOON

DETAIL ALBUM

Tracks:

Over the Moon

Our Kind of Love

Cozumel

Always

Over Easy

Smooth Sailing

Pathetique

Puddle Jumping

Sybille

Sky Skippin’

Today’s the Day

 

Website Artiest

DAN ALAN LEVINE

https://danalanlevine.com/

De Amerikaanse componist, pianist en producer Dan Alan Levine geniet momenteel van succes door zijn nieuwe smooth jazz single ‘Our Kind of Love’. Dan werd geboren en groeide op in een voorstad van New York en studeerde af met een graduaat aan The Manhattan School of Music. Vroeger componeerde en arrangeerde hij op freelance basis voor big bands, componeerde, orkestreerde en arrangeerde hij achtergrondmuziek voor Tv spelletjes, en ook de tune voor ‘What’s My Line’. Zo mocht hij talloze Awards in ontvangst nemen, zoals een Tony Award voor de muziek van de Broadway musical ‘Anna Karenina’.

Dit nieuwe album is echter mijn eerste kennismaking met hem. Hij opent dat met de opgewekte titeltrack, die je meteen zin geeft om te dansen, en waarop fluitiste Kim Scott te gast is. De eerste, en bekende, uptempo single ‘Our Kind of Love’ volgt daarop, met hulp van saxofoniste Jeanette Harris en Kim Scott. Dit is een prachtig nummer, en het was voor mij de introductie tot Dan. ‘Cozumel’ zou de tweede single worden, ook weer met Jeanette Harris, waarna de ballade ‘Always’ aan de beurt is. Op de mid-tempo tonen van ‘Over Easy’ hoor je ook weer Kim Scott, gevolgd door het zalig relaxte ‘Smooth Sailing’. ‘Pathetique’ is ook een ballade, waarna het tempo omhoog gaat met het vrolijke ‘Puddle Jumping’. Op ‘Sybille’ is Jeanette Harris weer present, en dan gaan we ‘Sky Skippin’’. Opgewekt, vrolijk en vol energie huppelen we verder, waarna ‘Today’s the Day’ de laatste track wordt. Na een kalme intro, knalt deze afsluiter uit de boxen.

Een prachtig album, dat me doet verlangen naar meer! Dit is een voorbeeld hoe smooth jazz moet klinken. Ik kan het dan ook enkel maar aanbevelen. Bedankt Dan voor die mooie muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

American composer, pianist and producer Dan Alan Levine is currently enjoying success with his new smooth jazz single 'Our Kind of Love'. Dan was born and raised in a New York suburb and graduated with a graduate degree from The Manhattan School of Music. He used to compose and arrange on a freelance basis for big bands, composed, orchestrated and arranged background music for TV games, as well as the tune for 'What's My Line'. He received numerous Awards, such as a Tony Award for the music of the Broadway musical 'Anna Karenina'.

However, this new album is my first introduction to him. He opens it with the cheerful title track, which immediately makes you want to dance, and on which flautist Kim Scott is a guest. The first, and well-known, up-tempo single 'Our Kind of Love' follows, with the help of saxophonist Jeanette Harris and Kim Scott. This is a beautiful song, and it was my introduction to Dan. 'Cozumel' would be the second single, again with Jeanette Harris, after which the ballad 'Always' is next. On the mid-tempo tones of 'Over Easy' you can also hear Kim Scott, followed by the wonderfully relaxed 'Smooth Sailing'. 'Pathetique' is also a ballad, after which the tempo picks up with the cheerful 'Puddle Jumping'. Jeanette Harris is present again on 'Sybille', and then we go 'Sky Skippin'. Cheerful, cheerful and full of energy we hop on, after which 'Today's the Day' becomes the last track. After a calm intro, this closing pops out of the speakers.

A beautiful album that makes me long for more! This is an example of how smooth jazz should sound. I can therefore only recommend it. Thank you Dan for that beautiful music!

NO SUBSTITUTION – SUNDANCE VIBRATIONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Sundance Vibrations
 2. Drippin´

  3. The Legal Shift

 1. Métro
 2. Funky Point
 3. 7th Heaven
 4. Sad and Blue
 5. Nightcrawling
 6. Mister Breeze
 7. Smooth Jam
 8. No One Like You

 

Website Artiest

NO SUBSTITUTION

www.nosubjazz.com

In 2018 werd de band No Substitution opgericht door de Duitse gitarist Arndt Worbis. De groep brengt contemporary jazz, met elementen van blues, jazz, funk, soul, Latin en pop. De band bestaat uit: Arndt Worbis (gitaar), Jürgen Heller (sax), Björn Grote (bas), Markus Passlick (percussie) en Paul-Alexander Schulte (drums). Tijdens de Corona pandemie begon Arndt in maart 2020 om songs te componeren. En wat begon als een tijdverdrijf groeide uit tot dit full album. Hij leverde alle songs aan, en produceerde dit album samen met Schulte. “I am very happy that good friends and great musicians supported me with their creativity and musicality and significantly contributed to the success of this album contributed to the success of this album,” schreef Arndt. Op deze schijf krijgt de band versterking van gastmuzikanten Bene Aperdannier (keyboards), Christian Kappe (trompet), Klaus Heimann (trompet), Stephan J. Schulze (trombone) en Friedemann Kühn (drums). De cd opent met de mooie mid-tempo titeltrack, die me wat doet denken aan de IJslandse band Mezzoforte. ‘Drippin’’ klinkt wat meer funky, waarna ‘The Legal Shift’ een uptempo “feel good” track is. Het rustige ‘Métro’ doet me weer wat denken aan Mezzoforte, gevolgd door de swingende funk van ‘Funky Point’. Daarna gaan we richting de zevende hemel op de tonen van de mid-tempo track ‘7th Heaven’, en een bluesy sfeer is aan de orde op ‘Sad and Blue’. Op de tonen van ‘Nightcrawling’ hoor je een nylon string gitaar, en na de intro schalt ‘Mister Breeze’ opgewekt door de boxen. ‘Smooth Jazz’ is precies zoals de titel aanwijst, een relaxte jazztrack, en het melancholisch klinkende ‘No One Like You’ sluit af.

Een mooie cd, die mij bereikt vanuit een onverwachte en onbekende hoek. Perfect voor een zonnige dag. Het bewijs dat mooie muziek universeel is, en deze cd verdient dan ook meer bekendheid. Daar draag ik graag tot bij!

 

Patrick Van de Wiele (4)

In 2018, the band No Substitution was founded by German guitarist Arndt Worbis. The group performs contemporary jazz, with elements of blues, jazz, funk, soul, Latin and pop. The band consists of: Arndt Worbis (guitar), Jürgen Heller (sax), Björn Grote (bass), Markus Passlick (percussion) and Paul-Alexander Schulte (drums). During the Corona pandemic, Arndt started composing songs in March 2020. And what started as a pastime grew into this full album. He supplied all songs and produced this album together with Schulte. “I am very happy that good friends and great musicians supported me with their creativity and musicality and contributed significantly to the success of this album,” Arndt wrote. On this disc the band is joined by guest musicians Bene Aperdannier (keyboards), Christian Kappe (trumpet), Klaus Heimann (trumpet), Stephan J. Schulze (trombone) and Friedemann Kühn (drums). The CD opens with the beautiful mid-tempo title track, which reminds me a bit of the Icelandic band Mezzoforte. 'Drippin'' sounds a bit more funky, after which 'The Legal Shift' is an up-tempo “feel good” track. The quiet 'Métro' reminds me again a bit of Mezzoforte, followed by the swinging funk of 'Funky Point'. Then we go to the seventh heaven on the tones of the mid-tempo track '7th Heaven', and a bluesy atmosphere is in order on 'Sad and Blue'. On the tones of 'Nightcrawling' you hear a nylon string guitar, and after the intro 'Mister Breeze' blares cheerfully through the speakers. 'Smooth Jazz' is exactly as the title indicates, a relaxed jazz track, and the melancholy sounding 'No One Like You' closes.

A beautiful CD that reaches me from an unexpected and unknown angle. Perfect for a sunny day. Proof that beautiful music is universal, and this CD therefore deserves more fame. I would like to contribute to that!