BIOGRAFIE/BIOGRAPHY

Het moet 1979 geweest zijn toen ik voor het eerst gepubliceerd werd. Dat was met een boekrecensie van ‘Shaduw-Vuur’ van Tanith Lee. Die recensie publiceerde wijlen Eddy C. Bertin in zijn ‘SF-Gids’. Zo’n 3 jaar ervoor had ik echter al tijdens een periode van werkloosheid, een sciencefiction kortverhaal geschreven. Dat bleek echter niet goed genoeg om gepubliceerd te worden. Maar Eddy lijfde me in en ik werd een vaste medewerker, die verhalen, boekbesprekingen, lp-besprekingen, videobesprekingen, wetenschappelijk nieuws en artikels leverde. Ik hielp hem zelfs met het typwerk en samenstellen en versturen van het blad. We richtten ook samen met Jacky Van der Haegen de multimediagroep Dunwich Experience op, en toerden Vlaanderen ermee rond.

In 1982 was ik ook beginnen recensies van soundtracks van sciencefictionfilms schrijven voor het tijdschrift ‘Survival’ van wijlen Alfons Maes. Ik ging ook in op zijn vraag om boekbesprekingen aan te leveren, en werd vaste medewerker. Uiteindelijk slaagde ik erin om Eddy en Alfons doen samen te werken, en dat werd het tijdschrift ‘Cerberus’. In juli 2001 verscheen het laatste gedrukte nummer, want door de stijgende portokosten werd beslist om van dan af over te schakelen naar een website.

Maar ook nog in datzelfde jaar vroeg Alfons me of ik geïnteresseerd was om mee te werken aan een muziektijdschrift, waarin alle genres, behalve klassieke muziek, zouden aan bod komen. Eerst aarzelde ik, want bij ‘Cerberus’ draaide het ook om een beperkt aantal medewerkers, en ik vreesde dat het bij ‘Keys and Chords’ ook het geval zou zijn. Hoe dan ook, ik stapte mee op de trein, en in april 2002 verscheen het nummer 0 in hard copy. We waren toen met een handvol medewerkers, en stilaan groeiden we. In april 2006 verscheen het laatste gedrukte nummer, en toen werd ook beslist om er een website van te maken. Aan de website www.keysandchords.com heb ik dan ook al die jaren bijgedragen met dagelijks cd-besprekingen, maar ook van muziekboeken, muziekdvd’s, verslagen van optredens, interviews en artikels.

Tussendoor had ik ook al als freelancer artikels geschreven voor het tijdschrift ‘Film & Fun’, en had ik op aanvraag van bibliotheken een tournee gedaan met bijscholingscursussen over sciencefiction en fantasy.

Jarenlang schreef ik Engelstalige cd besprekingen voor www.smoothjazz.eu, dat nu niet meer actief is.

Na het overlijden van Alfons raakte onze sciencefictionsite in het slop, maar samen met Frank Beckers zorgde ik voor een heropleving. Voor https://ootw-magazine.weebly.com/ lever ik bijna dagelijks boek-, cd en dvd besprekingen en schrijf ik nieuws, bezoek ik evenementen.

Onlangs vroeg Hans-Bernd Hülsmann me om mijn eigen rubriek ‘PATRICK’S PLACE’ op te starten op zijn site http://www.smooth-jazz.de/Patrick/PatricksPlace.htm

 

En nu is de tijd gekomen om mijn eigen site te lanceren.

PATRICK VAN DE WIELE

It must have been 1979 when I was first published. That was with a book review of 'Shadow-Fire' by Tanith Lee. That review was published by the late Eddy C. Bertin in his 'SF Guide'. However, about 3 years before, I had already written a science fiction short story during a period of unemployment. However, that turned out not to be good enough to be published. But Eddy hired me and I became a regular contributor, delivering stories, book reviews, LP reviews, video reviews, scientific news and articles. I even helped him with typing and compiling and sending the magazine. Together with Jacky Van der Haegen we also founded the multimedia group Dunwich Experience and toured Flanders with it.

In 1982 I had also started writing reviews of science fiction movie soundtracks for the late Alfons Maes’ magazine 'Survival'. I also accepted his request to supply book reviews and became a permanent employee. In the end I managed to get Eddy and Alfons working together, and that became the magazine 'Cerberus'. The last printed issue appeared in July 2001, because it was decided to switch to a website from then on due to the rising postage costs.

But also in the same year, Alfons asked me if I was interested in working on a music magazine that would cover all genres, except classical music. At first I was hesitant, because 'Cerberus' was also about a limited number of employees, and I feared that the same would be the case with 'Keys and Chords'. Anyway, I got on the train, and in April 2002 the number 0 appeared in hard copy. We were then with a handful of employees, and we gradually grew. The last printed issue appeared in April 2006, and it was then decided to turn it into a website. I have contributed to the website www.keysandchords.com all these years with daily CD reviews, but also music books, music DVDs, reports of performances, interviews and articles.

In the meantime, I had also written articles as a freelancer for the magazine 'Film & Fun', and I had toured at the request of libraries with refresher courses on science fiction and fantasy.

For years I wrote English CD reviews for www.smoothjazz.eu, which is no longer active.

After the death of Alfons, our science fiction site fell into the doldrums, but together with Frank Beckers I ensured a revival. For https://ootw-magazine.weebly.com I deliver book, CD and DVD reviews and write news, visit events almost daily.

Hans-Bernd Hülsmann asked me recently to start ‘PATRICK’S PLACE’ on his website. You can find my English music reviews at http://www.smooth-jazz.de/Patrick/PatricksPlace.htm.

 

And now the time has come to launch my own site.

PATRICK VAN DE WIELE